دانلود پایان نامه

(سایت دانلود مقاله ) - دانلود پایان نامه

ناتوانی در دریافت و پالایش اطلاعات محیطی خود به طور پی در پی پیامدهای دیگری را به دنبال دارد که ازجمله آن ها می توان به واکنش نامناسب یا کُند نسبت به تقاضای بازار، تشخیص ضعیف نیازهای مشتری و ارسال نکردن بموقع محصول اشاره داشت. درنتیجه احتمال از دست دادن بازارهای بالقوه تقویت می شود.
بنابراین سوال اساسی این است که با توجه به مطالعاتی که در زمینه چابکی صورت گرفته است آیا می توان الگوی مناسبی را برای تعیین معیارهای تاثیرگذار بر کارآیی سیستم های اطلاعاتی در نظام تولید چابک شناسایی کرد ؟
1-3- ضرورت انجام پژوهش
در محیط های به شدت رقابتی امروز که کارآیی در استفاده از منابع و سرعت و انعطاف پذیری حرف اول را می زند، به نظر می رسد تنها راه برای بقاءی شرکتها و سازمانهای تولیدی و خدماتی درون کشور چابکی است.
امروزه چابکی درسازمانهای تولیدی درون کشور به عنوان یک ضرورت مطرح میشود. از آنجاییکه یکی از مهم ترین توانمندسازهایی که در دستیابی به پدیده چابکی بسیار ضروری می باشند، سیستم های اطلاعاتی کارآمد است و با توجه به این که تاکنون در داخل کشور پژوهش خاصی که بر هر دوجنبه چابکی و سیستم های اطلاعاتی درکنار یکدیگر تمرکز کرده باشد یافت نشد؛ می توان بیان داشت که ترکیب این دو موضوع حداقل در داخل کشور موضوعی تازه است و می تواند برای رفع مشکلاتی که هم اکنون گریبانگیر شرکت های تولیدی است؛ بسیار موثر واقع شود. البته در خارج از کشور پژوهشگران متعددی به این دو موضوع پرداخته اند که در فصل ادبیات پژوهش به طور کامل به آن ها اشاره می شود.
به اعتقاد هوانگ و نوف[1] دو نفر از اندیشمندان چابکی منظور از توانمندسازهای چابکی، فرآیندها و ویژگی هایی است که تولیدکنندگان چابک را با توجه به عدم اطمینان محیطی قادر می سازد نسبت به:
1- تغییرسریع بازارها
2- فشارهای رقابت جهانی
3- کاهش زمان رسیدن به بازار
4- افزایش همکاری بین و داخل بنگاهها
5-روابطتعاملی زنجیره ارزش
6- افزایش ارزش اطلاعات محیطی
پاسخی مناسب از خود نشان دهند.
بنابراین می توان به سیستم های اطلاعاتی به عنوان توانمندسازها و تسهیل کننده هایی در نظام تولید چابک نگریست که امکان تحقق هدف تولید چابک را که دستیابی به انعطاف پذیری سازمانی، مزیت رقابتی وتوانایی سازگاری است، فراهم می کند.
شناسایی و تعیین معیارهای مرتبط با کارآیی سیستم های اطلاعاتی و وزن دهی آن ها کمک می کند تاثیرگذارترین متغیرهایی که در سازمان های مورد پیمایش می توانند امکان افزایش بازدهی و کارآیی سیستم های اطلاعاتی را فراهم سازند؛ شناسایی کرد. به این صورت می توان در راستای رفع نواقص و مشکلات به وجود آمده در این سازمان ها که در بخش مسئله پژوهش به طور کامل مورد اشاره قرار می گیرند، حرکت کرد. شناسایی، وزن دهی و ارزش گذاری این معیارها می تواند در تشخیص، اولویت بندی و کمک به حل مشکلاتی مانند تاخیر در دریافت و پالایش اطلاعات محیطی، واکنش پذیری نامناسب نسبت به تقاضای بازار،تشخیص کُند نیازهای رو به تغییر مشتریان؛ به هدر رفتن منابع بسیار مهم و استفاده غیربهینه از آن ها ،نبود آموزش و مهارت کافی نیروی انسانی و کاربران سیستم ها، رکودها و وقفه های به وجود آمده در فرآیندهای بالادستی و پایین دستی و ناهماهنگی و ناهم خوانی بین نرم افزارهای قدیمی با نرم افزارهای جدید، بسیارموثر واقع شود.
با تعیین معیارهای مربوط و حل مسائل موجود می توان برای دستیابی به یک سیستم اطلاعاتی کارآمد که می تواند نیازهای تولید را بموقع شناسایی کند، در راستای رفع نیازهای رو به تغییر بازار به سازمان انعطاف پذیری خاصی بخشد و سبب کاهش قابل توجه هزینه تعامل ها از طریق بهبود سرعت و دقت در سفارشها شود؛ گام برداشت.
از جمله پیامدهای ناشی از به کارگیری یک سیستم اطلاعاتی کارآمد وموثر در سازمان ها تسهیل واکنش سریع بین شرکای مؤسسه و تأمین کنندگان و مشتریان و یکپارچگی درون سازمان می باشد. یکپارچه سازی مؤسسه یا سازمان در قالب نظمی بیان می شود که افراد، فرآیندها، سیستم ها و فناوری ها را به هم دیگر وصل کرده و در هم تلفیق می کند تا اطمینان حاصل شود که شرکت های تولیدی می توانند به عنوان یک کل هماهنگ با خود و سایر سازمان ها برخورد کنند.
یک سیستم های اطلاعاتی کارآمد که معیارهای آن دراین پژوهش شناسایی و تعیین می شود یک زیرساز محاسبه ای و عددی است که کلیه ی کارکردها و واحد های موجود در درون یک شرکت را یکپارچه سازی می کند و می تواند کیفیت برتر ،کاهش هزینه ها و توان پاسخگویی فزاینده را تضمین کند.
رعایت معیارهای کارآیی سیستم های اطلاعاتی که دراین پژوهش پیشنهاد می شوند سیستم اطلاعاتی را عرضه خواهد کرد که بر مبنای توانایی تحویل سریع تر محصول، خلاصه سازی چرخه از زمان سفارش دهی تا لحظه دریافت پول طراحی شده است، ضمن آن که از ویژگی یکپارچه سازی عملیات با مشتریان، سازگاری با تغییرهای صورت گرفته در شرایط کسب وکار و انعطاف پذیری به منظور طراحی مجدد کسب و کارها برخوردار است.
1-4- اهداف پژوهش
هدف از انجام این پژوهش و نتایج مورد انتظار این پژوهش را می توان به سه بخش تقسیم کرد که این سه بخش عبارت هستند از:
1. شناسایی و تعیین معیارهای کمی و کیفی کارآیی سیستم های اطلاعاتی در نظام تولیدچابک برای ارزیابی شرکت های تابعه در شرکت کشتیرانی. ا.ا براساس آن
2. سنجش میزان اهمیت هر یک از معیارها و شناسایی وزن های هر معیار و تعیین جایگاه معیارها
3. ارزیابی و رتبه بندی شرکت های تابعه در شرکت کشتیرانی. ا.ا از نظر کارآیی سیستم های اطلاعاتی در نظام تولید چابک
1-5- قلمرو پژوهش
1-5-1- دوره زمانی پژوهش
این پژوهش در سال 92 آغاز شده است و داده های مورد نیاز آن از ابتدای این دوره گردآوری شده است.
1-5-2- مکان پژوهش
این پژوهش در شرکت های تابعه در شرکت کشتیرانی. ا.ا، با مراجعه حضوری پژوهشگر به این شرکت ها و مصاحبه با متخصصان و کارشناسان فعال درآن شرکت ها و توزیع جدول های (ماتریس های) نظرسنجی روش تحلیل سلسله مراتبی فازیانجام شده است.
1-6- جامعه آماری
جامعه آماری شرکتهای فعال در حوزه کشتیرانی است.
1-7- نمونه آماری
به منظور شناسایی و تعیین معیارها و سپس ارزیابی آن ها از میان شرکت های تابعه در شرکت کشتیرانی. ا.ا، پنج شرکت فعال در زمینه حمل و نقل دریایی انتخاب شده است .
1-8- فرایند انجام پژوهش
1. شناسایی و تعیین معیارها
مطالعه مبانی نظری
جمع آوری مدارک و اسناد سازمانی
مراجعه به نظرهای کارشناسان و خبرگان
2. تهیه یک صورت مصاحبه و چک لیست برای نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان
3. تعیین اولویت و شناسایی وزن های هر معیار
4. طراحی جدول های مقایسه های زوجی برای اجرای روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
5. تعیین جایگاه معیارها بر اساس نظر کارشناسان مرتبط با فرآیند تولید
6. اجرای روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش بردار ویژه برای ارزیابی شرکت ها
6. رتبه بندی شرکت ها از نظر کارآیی سیستم های اطلاعاتی در تولید چابک
7. برگرداندن پاسخ خبرگان ونتائج تحلیل معیارها (بازنگری واصلاح داده ها)
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- 8. تجزیه و تحلیل، نتیجه گیری و تدوین گزارش نهایی

اولویت بندی و شناسایی وزن های هر معیار
تهیه صورت مصاحبه و چک لیست برای نظرسنجی ازخبرگان و کارشناسان
شناسایی معیار ها
مطالعه مبانی نظری
جمع آوری مدارک و اسناد سازمانی
مراجعه به نظرات کارشناسان و خبرگان

تعیین جایگاه معیار ها
طراحی جدول های مقایسات زوجی فازی برای اجرای فن تحلیل سلسله مراتبی فازیو ارزیابی صنایع موردنظر

اجرای تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و فن بردار ویژه در ارزیابی

رتبه بندی شرکت ها از نظر کارایی سیستم های اطلاعاتی در تولید چابک

تدوین گزارش نهایی
برگرداندن پاسخ خبرگان ونتائج تحلیل معیار ها (بازنگری)

شکل 1-1 فرایند انجام پژوهش
1-9-تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی
چابکی
چابکی دارا بودن مجموعهای از توانمندیها و شایستگیها است که باعث بقاء و پیشرفت سازمان در محیط های کسب و کار(ویژگی اساسی این محیط ها عدم اطمینان و تغییرهای دائمی می باشد) میشود[3].
سیستم اطلاعاتی :
سیستم اطلاعاتی نظامی دربرگیرنده کانال های ارتباطی است که به منظور انجام عملیاتی مانند : ورود داده ها، پردازش وتبدیل داده ها به اطلاعات، ذخیره سازی داده ها و سرانجام تولید خروجی هایی مانند گزارش های مدیریتی در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.
روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) : روش تجزیه یک مسئله بزرگ به عناصر جزیی آن با استفاده از یک ساختار رده ای است که می تواند به درک راحت تر و تصمیم گیری دقیق تر کمک کند. دراین روش باید ارتباط هر عنصر با سایر عناصر موجود در ساختار رده ای و در سطوح مختلف مشخص شود و ارتباط هدف اصلی موجود از مسئله با پائین ترین رده موجود از سلسله مراتب تشکیل شده دقیقا روشن و مشخص شود[3].
کارآیی (در صنعت شرکت های تابعه در شرکت کشتیرانی. ا.ا : با توجه به این که تولید چابک به معنای توانایی ایجاد تغییر سریع در خط تولید است؛ بنابراین در این پژوهش منظور از کارآیی حرکت سریع از مونتاژ یک محصول شیمیایی به محصولی دیگر در کمترین زمان ممکن همراه با کمترین تعویض در ابزارها و نرم افزارهای کاربردی است.

فصل دوم
ادبیـــات
تحقیق
2-1- مقدمـه
درمحیط پرچالشی که شرکت‌ها در آن مشغول فعالیتهستند، یکی از مهمترین عوامل بقاء و پیشرفت؛ چابکی آنها است. ویژگی اساسی ایننوع محیط ها تغییر و عدم اطمینان است. شرکت‌ها در این محیط رقابتی باید به گونه ای عمل کنند کهبتوانند همراه با حفظ خود، از تغییرها حداکثر سود راکسب کرده و پیشرفت کنند.
نظام تولید چابک راه حل جدیدی است که در اواخر دهه 1990 برای مقابله بااین چالش مطرح شده است. واژه چابک در فرهنگ لغت به معنای”حرکت سریع، چالاک و فعال” یا “توانایی حرکت به صورت سریع و آسان” یا ” فکر کردن سریع با یکروش هوشمندانه” تعریف شده است [16] .
مفهوم چابکی ناشی از تولید چابکاست و تولید چابکمفهومی است که طی دهه 1990 میلادی گسترش یافته است و به عنوان یکراهبرد موفق، توسط تولیدکنندگانی که خودشان را برای افزایش عملکرد به طور قابل‌ملاحظه‌ایآماده می‌کنند، پذیرفته شده است[5]. هدف این تولیدکنندگان مطرح شدن به عنوان رهبردرسطح ملی و بین المللیدر یک بازار رقابتی است که نیازهای مشتریان درآن به صورت دائم در حالتغییر وتحول می‌باشد. صنعت حمل و نقل دریایی و کشتیرانی نیز از چنین شرایطی، جدا نیست و شرط موفقیت و بالندگی آن در عرصه جهانی، چابک بودن آن در راستای سازگاری با تغییرهای فزاینده و سریع جهانی است. در چنین محیطی، نظام تولید تولیدکنندگان جهانی باید توان تولیدهم زمان محصول های متفاوت با طول عمر کوتاه، تغییر روش ‌هایتولید محصول و پاسخگویی کارآ به تغییر را داشته باشد. در صورت داشتن چنینتوانمندساز‌هایی است کهشرایط و پیش زمینه های استقراریک نظام تولید چابک فراهم خواهد شد. برخی از اندیشمندان چابکی تعاریف متعددی از چابکی و سیستم های تولید چابک ارائه کرده اند. داو[17] چابکی را”توانایی شرکت هابرای بقاء و پیشرفت در یک محیط کسب و کار غیر قابلپیش بینیو پیوسته در حال تغییر و تحول”تعریف می‌کند .
چابکی توانایی تغییر یک شرکت برای سازگاری یافتن با تغییرها وشکار فرصت هایی است که به دلیل بروز تغییرها به دست می آیند [1]. پی تیکید[16] چابکی را تحت عنوان توانایی انجام تغییر سریع، هوشمندانه و پویا تعریف می کند. از نظر او چابکی هرگز به معنای انعطاف پذیری نیست و در مفهوم تولید بر توانایی سازگاری و تغییرکردن نیز میتواند دلالت داشته باشد. البته باید به این نکته توجه داشت که هرچند انعطاف پذیری یکی ازپیش زمینه های جدید رقابت است اما به تنهایی سبب ایجاد یک نظام تولید چابک نخواهد شد. به عقیده گاناسکاران[6]تولید چابک توان بقاء و دستیابی به برتری دریک محیط رقابتی آکنده از تغییر مستمر و غیرقابل پیش بینی است که با واکنش سریع وموثر نسبت به تغییر بازار همراه بوده و برخواسته از محصول ها و خدمات طراحی شده براساس نظر مشتری است.
از دید گاناسکاران[6]موسسه چابک به طور پیوسته در جستجوی راه های جدید راهبری خود برای واکنش نشان دادن سریع و موثر نسبت به تغییرات بازار است که برخواسته از محصولات و خدمات سفارشی می باشد. از جمله پایه های یک موسسه چابک، یکپارچه سازی فناوری ها و سیستم های اطلاعاتی، افراد، فرآیندها و تسهیلات کسب و کار درقالب یک شرکت انعطاف پذیر و هماهنگ است[18]. به عبارت دیگر می توان از موسسه چابک تحت عنوان پارادایم موسسات قرن بیست ویکم و یک راهبرد موفق برای تبدیل شدن به رهبری ملی و بین المللی در بازارهای بسیار رقابتی یاد کرد که همراه با نیازمندی های رو به تغییر مشتری می باشد [24] .
2-2- سیستم های تولیدی
2-2-1-ترتیب زمانی وقایع تولید
صنعت تولید پیوسته در شُرُف تغییر بوده است. این تغییراز صنعت دستی به تولید انبوه و سپس تولید ناب و در عصر حاضر به تولید چابکدرحال گذر بوده است. دوره اول تولید دستی بوده است. از ویژگی‌های این دوره؛ سطح تولید بسیار پایین، نظاماستاد- شاگردی، کیفیت پایین محصول، وجود کارگران ماهر، ماشین‌های چند منظوره،نظام تولید کارگاهی، وجود سازماندهی غیرمتمرکز و قیمت بالای محصول است[7] .
دورهدوم، دوره تولید انبوه هنری فورد بوده است که می توان از خط مونتاژ متحرک، توانایی تعویضکامل قطعه ها، راحتی اتصال قطعه های مختلف به یکدیگر، کاهش زمانچرخه کاری، تعویض‌پذیریکارگران، پیدایششغل های جدیدی مانند تعمیرکاری و مهندسی صنایع و کاهش زمان راه‌اندازیدستگاه ها به عنوانویژگی‌های اساسی این دوره نام برد. البته نباید از نام اسلون کسیکه تکمیل کننده کارهای فورد بوده، به سادگی گذشت؛ زیرا هنری فورد با موفقیت تولید انبوه رادر کارخانه به ثمر رساند امّا هرگز نتوانست دستگاه سازماندهی و مدیریتی به وجود آوردکه بتواند سیستم کلی کارخانه ها، فعالیت های مهندسی و سیاست‌های بازاریابی، یعنی همهدستاوردهای تولید انبوه را اداره کند. اسلون سیستمی را که فورد پیشگام آن است تکمیلکرده و به شکل امروزی آن درآورده است.
دوره سوم فلسفه تولید ناب(نظام تولیدی تویوتا) کهبنیانگذار و مغز متفکر آن مهندس ژاپنی به نام تاییچی اوهنو بود. فلسفه تولید ناب به مبنای حذف هر نوعفعالیت بدون ارزش افزوده است. تولید ناب اصولی دارد که عبارت هستند از : حذف اتلاف ها، خرابی های(شکست های) صفر، تیم‌هایچند منظوره، کاهش لایههای سازمانی، رهبری تیمی، سیستم‌هایاطلاعاتی عمودی، بهبود مستمر و سیستم کششی.
دوره چهارم، تولید چابکاست که هدفآن اغنای مشتری، تقویت اثر اطلاعات و افراد، تسلط بر پدیده تغییر و عدم اطمینان وافزایش رقابت‌پذیری از طریق همکاری است که در این زمینه در ادامه به طور کامل پرداخته می شود[20].
سال 2000 1990 1975 1903 1850
میزان غالب بودن پارادایم
تولید چابک تولید ناب تولیدانبوه تولید دستی

شکل2-1- ترتیب زمانی سیستم های تولید[18، 20]
2-2-2- تاریخچه چابکی
تاریخچه چابکی به دوره رکود صنایع ایالات متحده آمریکا برمی‌گردد. با توجه به رکود صنایع تولیدی ایالات متحده و از دست دادن رقابت‌پذیری درطول دهه 1980، در سال 1990 کنگره آمریکا تصمیم گرفت که اقدام هایی ضروری در این مورد انجام دهد. در نتیجه کنگره به وزارت دفاع دستور دادآژانسی را ایجاد کند تا صنعت تولید ایالات متحده را با هدف رقابتی‌تر کردن، مورد بررسی قرار دهد.
در واقع با مشاهده این که نرخ تغییر درمحیط کسب و کاربیشتر از نرخ سازگاری با محیط است؛ گروهی از متخصصان و دانشگاهیان در دانشگاهلی‌های در ایالت پنسیلوانیااز طرف وزارت دفاع با این هدف که چه نوع نظام هایا راهبردهایی موفق خواهند بود، گردهم آمدند تا صنعت تولید ایالات متحدهرا مورد بررسیقرار دهند. نتیجه تلاش‌های این گروه گزارش دو جلدی با عنوان”راهبرد بنگاه های تولیدی قرن بیست ویکم “بود که در پائیز 1991، به وسیله موسسه یاکوکا دردانشگاه لی‌های منتشر شد و درهمان زمان نام چابک برروی آن قرار گرفت[19] .
قبل از آنکه نخستین تلاش‌های فورد برای تولید خودروهایش در سال 1903 شروع شود،تولید به صورت دستی و با ابزارهای ساده امّا انعطاف‌پذیر انجام می شد. تا این که در بهار 1913 در کارخانهای جدیددر هایلندپارک دیترویتواقع در ایالات متحده خط متحرک تولید، شروعبه کارکرد. فورد در سال 1926 لغت “تولید انبوه”را مطرح کرد و نام سیستم جدید خودرا”تولید انبوه”نام نهاد، دیگران شیوه اورا”رویکرد فوردیسم”نام نهادند. اوج شکوفایی تولیدانبوه دهه 1950 است. این دهه شاهد پیشرفت‌های زیادی از جمله بالا رفتن سطحزندگی مردم و شکوفایی اقتصاد آمریکا است .
شرکت تویوتا موتورزدر بهار 1950 شروع به انجام تغییرهایی در ساختار و عملیاتخود نمود. این تغییرها از فکر آی‌جی تویودا و تاییچی اوهنو نابغه تولید تویوتاسرچشمه گرفت. در سال 1950 طی سفری سه ماهه به دیترویت، آن ها کارخانه فورد را ازنزدیک مورد بررسی قرار دادند. پس از بازگشت، به این نتیجه رسیدند که تولید انبوههرگز نمی تواند در ژاپن انجام شود. در واقع این آزمون شروعی بود برای ظهور سیستمیکه آن را نظام تولیدتویوتا نامیده اند. این سیستم سرانجام به تولید ناب معروفشد. در دهه 1980 و اوایل 1990 پارادایم غالب،تولید ناب بود که منشاء آن ژاپن و شرکت تویوتا موتورز بوده است.در سال 1991 درکنفرانسی که در دانشگاه لی‌های با نام”راهبرد‌های تولید برای قرن بیست و یکم” ‌برگزارشد، واژه تولید چابکمطرح گردید که اکنون آن را پارادایم قرن بیست و یکم به حسابمی‌آورند.
در سال 1991 گروهی از متخصصان صنعتی مشاهده کردند که نرخ افزایشتغییر در محیط تجاری از توانایی‌های شرکت‌های تولیدی سنتی به منظور تطبیق با آن سریعتر است. این شرکت‌ها در استفاده از مزایای فرصت‌هایی که برای آن ها ارائه می‌شدناتوان بودند و این ناتوانی در سازگاری با شرایط تغییر ممکن بود در بلندمدت باعثورشکستگی آن ها شود.
از اینرو دولت آمریکا تشخیص داد که مشکلی در بخش تولید وجود دارد و اگرایالات متحده بخواهد در میدان رقابت جهانی باقی بماند، باید این واقعیت را بپذیرد کهنیازمند دنبال کردن رویکردهای متفاوتی در تولید است .پسدولت مطالعه روی نقاط ضعف و قوت تولیدایالات متحده را به موسسه های دولتی و خصوصی مانندگروه مشاوران بوستن، گروه مشاورین ایالات متحده در رقابت‌پذیری واگذار کرد و در این راستا در سال 1991 براساس اطلاعاتجمع‌آوری شده، متخصصان دانشگاهی و صنعتی در دانشگاه لی‌های به این نتیجهرسیدند که تولید چابک بهترین راه برای ادامه زندگی صنعت ایالات متحده است [10] .
بنابراین پارادایمی جدید برای اولین باردر گزارشی که نام آن “راهبرد بنگاه های تولیدی در قرن بیست ویکم” از دیدگاه متخصصانصنعتی بود به وسیله موسسه یاکوکا منتشر شد و به مردم معرفی شد.
آمریکا و اروپا تغییرپارادایم در تولید(از تولید انبوه به تولید ناب)را به آهستگی پذیرفتند و این امر سبب از دست دادن سود و سهم زیادی از بازار در ابتدای کار در گروهی از صنایع شد. اما هم اکنون این صنایع به طرز دیوانه‌واری برای پیاده‌سازی تولید ناب/بموقع و رقابت در سطح جهانیتلاش می‌کنند[19] .
پیتردراکر اندیشمند و متفکر مشهور مدیریت، اولین کسی است که مفهوم سازمان چابک را مطرح کرد. در آن زمان وی ساختارشرکت‌های تولیدی را به ناوی سنگین به ویژه از بُعدیکپارچگی در ماهیت تشبیهکرد. دراکر بیان کرد که یک ناو بزرگ تنها می تواند به وسیله مجموعه‌ای از ناوگانکوچکتر جایگزین شود، و شرکت‌ها باید به کمک ماهیت ساختار خود،بهافزایش انعطاف پذیری و پاسخگویی مجهز شوند.
براساس دگرگونی های زمانی که نظام های تولیدی تاکنون داشته اند شاید بتوان تاحدودی به تفاوت های بین این سیستم ها پی برد .اما بین سه نوع تولید ناب، انعطاف پذیر و چابک تفاوت های اندکی وجود دارد که برای درک فلسفه وجودی هریک، اطلاع داشتن از آن ها لازم است [28] .
2-2-3- تقسیم بندی فرآیندهای تولید شرکت ها
در یک تقسیم بندی، می توان کارخانه ها را از نظر پیوستگیفرآیند تولید به چهار گروه اصلی تقسیم بندی کرد :
صنایع تولید گسسته (برای مثال صنعت خودروسازی )
صنایع تولید پیوسته (برای مثال صنعت پتروشیمی )
هریک از این دونوع سیستم با توجه به ویژگی هایی که دارند دارای دوره برنامه ریزی و زمان بندی متفاوتی هستند و نیازمند سیستم های اطلاعاتی ویژه خود هستند.
2-2-3-1- سیستمهای تولید گسسته
این بخش را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد :
سیستم های تولید انبوه
در این نوع نظام ها، معمولاًیک نوع فرآورده (یا انواع مختلف) به مقدار زیاد تولید می شود. در جریان تولید، مواد و قطعه با عبور از مراحل مختلف به شکل دلخواه درآمده و سرانجام بر روی یکدیگر مونتاژ می شوند. در کارخانه های با نظام تولید انبوه نیز ممکن است عملیات تولیدبه طور مستمر در شبانهروز ادامه داشته باشد، ولی از نظر مسائل فنی و فناوری تولید، کارشبانه روزی و استمرار کار در تمام روزهای سال در این نوع کارخانه ها لازم نیست. صنایع تولید اتومبیل و کارخانههای تولید لوازم خانگی نمونه هائی از کارخانه های دارای نظام تولید انبوه هستند.
سیستم های تولید دسته ای
در سیستم های تولید دسته ای، تعداد فرآورده های تولیدی زیاد است و حجم هر بار تولید در مقایسه با دو سیستم قبلی به مراتب کمتر است. در این سیستم ها هر چند مدت یک بار دستگاه ها برای تولید فرآوردهای آماده و تنظیم می شوند و پس از تولید مقدار تعیین شده ای از این فرآورده، دوباره برای تولید فرآورده دیگری آماده و تنظیم می شوند. کارخانه هایتولیدفرآورده های دارویی معمولأ از نظر نظام تولیدی در طبقه کارخانه های دارای تولید دسته ای قرار می گیرند.
سیستم های تولید سفارشی
این نوع سیستم ها به طور معمول بر نوع خاصی از فعالیت های تولیدی برای ساخت یک یا چند واحد محدود از یک دستگاه بزرگ که بر اساس سفارش و شرایط خواسته شده توسط مشتری تولید می شود، متمرکز می شود. بنابراین در این نوع سیستم ها، تنوع محصول قابل تولید زیاد بوده، و تولید یک فرآورده ویژه به صورت مستمر ادامه ندارد بلکه هر چند گاه یک بار بر اساس درخواست و سفارش خریدار، کارخانه محصول جدیدی را تولید می کند. کارخانه های سازنده کشتی های بزرگ و شرکت های ساختمان سازییا حمل و نقل دریایی و کشتیرانی در طبقه نظام های تولیدی سفارشی قرارمی گیرند.
2-2-3-2- طبقه بندی تولید گسسته براساس مراحل برنامه ریزی و زمان بندی
در تولید گسسته می توان بین سه نوع متفاوت از عملیات تفاوت قائل شد :
عملیات تبدیل اولیه در تولید گسسته
عملیات تبدیل اولیه تا حدی شبیه به عملیات تمام کاری در صنایع فرآیندی و تولید پیوسته هستندخروجی چنین عملیاتی اغلب قطعات خاصی است که بریده می شود و به صورت شکل مشخصی در می آید. مسیر طی شده توسط این اقلام معمولا پیچیده نیست و محصول نهایی که از یک تبدیل اولیه خارج می شود، اغلب محصول تمام شده نیست.
عملیات تولید اصلی در تولید گسسته
عملیات تولید اصلی به دستگاه هایی متفاوت نیاز دارد و درآن محصول (و اجزای آن) یک مسیر معین را از بین دستگاه های مختلف و مراکز کاری مختلف طی می کند. در این مراحل سرمایه گذاری ثابتی برای خرید ماشین آلات مختلف باید انجام گیرد. در این نوع عملیات اغلب فعالیت های معینی باید به طور مجدد تکرار شده و در نتیجه برخی از سفارش ها چندین بار به برخی از مراکز کاری وارد می شوند.
عملیات مونتاژ در تولید گسسته
هدف اصلی عملیات مونتاژ، گرد آوردن و یکپارچه کردن اجزای متفاوت با یکدیگر است. یک خط مونتاژ معمولا شکل هیچ یک از اجزا را تغییر نمی دهد.عملیات مونتاژ به سرمایه گذاری زیادی در زمینه ماشین آلات نیاز ندارد، ولی به سرمایه گذاری هایی در سیستم های مدیریت مواد و دستگاه های مونتاژ خودکار نیاز دارند.
عملیات مونتاژ می تواند به شیوه های مختلف سازمان دهی شود:
سلول های کاری : مثل رایانه های شخصی
خطوط مونتاژ : مثل خودرو، تلویزیون
ترکیبی از سلول های کاری و خط مونتاژ
بین معیارها و مشخصه های عملکردی نظام های تولید پیوسته و گسسته تفاوت هایی وجود دارد که برخی از این تفاوت ها روی برنامه ریزی و زمان بندی فرآیندها تاثیرگذار هستند مانند:
1- افق برنامه ریزی
افق برنامه ریزی در نظام تولید پیوسته معمولا بلندتر از افق برنامه ریزی نظام تولید گسسته است.
2- نرخ تغییر
نرخ تغییر در نظام تولیدی گسسته بیشتر از نرخ تغییر در نظام تولیدی پیوسته است.
3- سطح متمایز سازی محصول
در تولید گسسته سفارش سازی انبوه و متمایز سازی محصول به شدت مورد استفاده قرار می گیرند، ولی در تولید پیوسته سفارش سازی انبوه نقش مهمی ایفاء نمی کند.
به دلیل چنین تفاوت هایی، برنامه ریزی و زمان بندی در تولید گسسته و پیوسته می تواند به طور کامل متفاوت باشد.
2-2-3-3- سیستمهای تولید پیوسته
در این نوع نظام های تولیدی معمولاً یک نوع یا انواع محدودی از مواد اولیه از یک سریماشینآلات، به طور زنجیره ای عبور می کند و پس از ایجاد تغییرهایی در مواد اولیه که شامل تغییر در شرایط شیمیائی و فیزیکی می باشد، به یک یا چند محصول محدود تبدیل می شوند.کارخانه های دارای نظام تولیدی پیوسته معمولأ باید به طور شبانه روزی و در تمام روزهای سال در حال کار باشند. دراین نوع نظام های تولیدی از آنجا که هزینه راه اندازی و بهره برداری دوباره بسیار بالا است تا حد ممکن از خاموشی کل سیستم خودداری می شود. کارخانه هایذوب آهن، پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی، نمونه هائی از کارخانه های دارای نظام تولید پیوسته هستند.
مراحل فرآیندهای تولید پیوسته را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد :
عملیات پردازش اصلی در تولید پیوسته
عملیات پردازش اصلی در تولید تولید پیوسته برای تولید محصولاتی مانند محصولات شیمیایی در پالایشگاه ها، کاغذ، نورد، فولاد، آلومینیوم، مواد شیمیایی استفاده می شود. از جمله ویژگی های این مرحله هزینه های راه اندازی و خاموش کردن بسیار بالا برای ماشین آلات و دستگاه ها می باشد. دستگاه هایی که در این عملیات مورد استفاده قرار می گیرند بسیار گران بها و هزینه بر بوده و دارای هزینه های جانبی و تعمیرات و نگهداری بسیار بالایی هستند. در صورت تغییر تولید از محصولی به محصول دیگر هزینه زیادی به سیستم وارد می شود.
عملیات تمام کاری یا تبدیلدر تولید پیوسته
دراین مرحله خروجی عملیات اصلی با انجام فعالیت های فرعی دیگری مانند برش مواد، خم کردن، تا کردن و رنگ کردن یا چاپ کردن؛ تبدیل یا تکمیل می شود. این مرحله بسیار مهم است و سبب عرضه محصول های متنوع و متناسب با نیاز های گوناگون بازار می شود. این مرحله برای تولید انواع محصول هایی که تقاضا برای آن ها زیاد است؛ لازم است .در این مرحله ممکن است از یک محصول چندین محصول فرعی ایجاد شود که در برخی موارد سود ناشی از فروش آن ها از خود محصول اصلی بیشتر می شود .
به عنوان مثال از محصولی مانند اوره که یکی از محصول های اصلی خط تولید پتروشیمی است می توان محصول های فرعی گوناگونی مانند نیترات، کود شیمیایی ومحصول های دیگری تهیه کرد که دارای ارزش افزوده به مراتب بیشتری نسبت به محصول اولیه هستند .
2-2-4- تفاوت تولید چابک، ناب و انعطاف پذیر در سیستم های تولید گسسته و پیوسته

برای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه اینجا کلیک کنید

 نوشته شده در   2017-07-09ساعت 10:33:  توسط دانلود پایان نامه 

(سایت دانلود ریسرچ ) - دانلود پژوهش علمی

دانشگاه آزاد اسلامی
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- واحد تبریز
دانشکده هنر و معماری – گروه معماری
پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد معماری (M. Sc.)موضوع:
طراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفه ای در شهر تبریز با رویکردی به هندسه هنر و معماری اسلامی ایران
استاد راهنما:
دکتر حسن ستاری ساربانقلی
استاد مشاور:
دکتر سحر طوفان
نگارش:
محمد باقر ولیزاده اوغانی
تابستان 1392
centercenter
سپاسگزاری
سپاس بیکران خداوند منان را که توفیق انجام این پژوهش را به من عطا فرمود، که اگر لطف و عنایت او نبود، بنده حقیر توان نگارش این مکتوب را نداشتم. اکنون که با استعانت از ذات اقدس الهی و مساعدت و یاری فرهیختگان عرصه علم و معرفت این کار را به پایان رساندم، به حکم “من لم یشکرالمخلوق، لم یشکرالخالق” از استادان عزیز، جناب آقای دکتر حسن ستاری ساربانقلی به عنوان استاد راهنما و سرکار خانم دکتر سحر طوفان، به عنوان استاد مشاور به پاس راهنماییها و زحماتی که در به ثمر رسیدن این پژوهش به بنده ارزانی داشتهاند، نهایت سپاسگزاری را دارم.
در پایان از زحمات تک تک افراد خانوادهام بخصوص پدر و مادر عزیزم که در مراحل تدوین پایاننامه همواره یار و یاور بنده بودند، تقدیر و تشکر می نمایم.
اقوام روزگار به اخلاق زندهاند قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است.
«نظامی گنجوی»
چکیده
اخلاق حرفهای یکی از شاخههای کاربردی اخلاق میباشد و مجموعهای از مقرراتی است که عمل اخلاقی را برای حرفهی مشخص تعریف میکند. در جامعه کنونی بشری اخلاق از جایگاه پیشین خود پا فراتر نهاده، که دلیل آن اول نقش مهم رفتار اخلاقی در بقای جامعه مدنی، و دوم، وجود پرشماری از نمونههای رفتار ضداخلاقی میباشد. هر چند سابقه اخلاقحرفهای در ایران به قرنها پیش میرسد و آیین حرفهای چیتسازان و آهنگران گواه چنین ادعایی است ولی متأسفانه در توسعه اخلاق حرفهای وضعیت مطلوبی در ایران وجو ندارد. مسائل اخلاقی موجود در حرف مختلف و اقبال عام به اخلاق حرفهای، نیاز پژوهشی در آن را ایجاد کرده است. لذا این پروژه که شامل ده فصل میباشد، تلاشی در راستای طراحی فضایی برای پژوهش و آموزش اخلاق حرفهای با بهرهگیری از قابلیتهای هندسه هنر و معماری اسلامی ایران که خود لبریز از مؤلفههای اخلاقی است، میباشد. روند تحقیقاتی مربوط به پروژه با مطالعات کتابخانهای آغاز و پیامد آن با توسعه مطالعات میدانی پیگیری شد. با توجه به فصول مختلف پژوهش، روش تحقیق نسبت به فصول با روند مطالعاتی- تحلیلی، به تجزیه و تحلیل و تلفیق اطلاعات پرداخته است و در نهایت جمعبندی حاصله را در طراحی، با استفاده از نرم افزارهای Auto Cad، 3d Max، V-ray، Photoshop Word, استفاده نموده است. برای بخش مبانی نظری از شیوههای تحلیلی-توصیفی و برای بخش طراحی معماری از شیوه مطالعات میدانی و پیمایشی بهره گرفته شده است. امید است پروژه حاضر گامی مفید در جهت تقویت و توجه به اخلاق حرفهای در تمامی حرفهها و به خصوص حرفههای مهندسی و معماری باشد.
کلید واژهها: پژوهشکده، پژوهش، اخلاق، اخلاق حرفهای، هندسه، هنر و معماری اسلامی ایران، طراحی معماری
فهرست مطالب
TOC h z t “فصل,1,بخش,2,قسمت,3,زیر قسمت,4” فصل اول: کلیات PAGEREF _Toc356395467 h 11-1) مقدمه و بیان مسئله PAGEREF _Toc356395468 h 11-2) سوابق تحقیق PAGEREF _Toc356395469 h 21-2-1) سوابق موضوع تحقیق در بخش مطالعات (سوابق تئوری) PAGEREF _Toc356395470 h 21-2-1-1) اخلاق، اخلاق حرفه ای، اخلاق اسلامی PAGEREF _Toc356395471 h 21-2-1-2) هندسه، هندسه اسلامی PAGEREF _Toc356395472 h 61-2-2) سوابق موضوع تحقیق در بخش طراحی PAGEREF _Toc356395473 h 81-3) فرضیه ها PAGEREF _Toc356395474 h 101-4) اهداف تحقیق PAGEREF _Toc356395475 h 101-4-1) هدف کلی PAGEREF _Toc356395476 h 101-4-2) اهداف جزئی PAGEREF _Toc356395477 h 101-5) متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc356395478 h 101-6) جامعه آماری PAGEREF _Toc356395479 h 101-7) نمونه آماری PAGEREF _Toc356395480 h 111-8) ابزارهای اندازه گیری PAGEREF _Toc356395481 h 111-9) بهره وران PAGEREF _Toc356395482 h 111-10) روش کار PAGEREF _Toc356395483 h 121-10-1) نوع روش تحقیق PAGEREF _Toc356395484 h 121-10-2) روش گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc356395485 h 121-10-3) ابزار گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc356395486 h 121-10-4) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات PAGEREF _Toc356395487 h 12فصل دوم: پیشینه و تعاریف PAGEREF _Toc356395488 h Error! Bookmark not defined.بخش اول: پژوهش PAGEREF _Toc356395490 h Error! Bookmark not defined.2-1) پژوهش/تحقیق PAGEREF _Toc356395491 h Error! Bookmark not defined.2-1-1) انواع پژوهش PAGEREF _Toc356395492 h Error! Bookmark not defined.2-2-1) اهداف و وظایف مراکز پژوهشی PAGEREF _Toc356395493 h Error! Bookmark not defined.2-3) سیر تحول و روند تاریخی مراکز پژوهشی PAGEREF _Toc356395494 h Error! Bookmark not defined.2-3-1) در جهان PAGEREF _Toc356395495 h Error! Bookmark not defined.2-3-2) در ایران PAGEREF _Toc356395496 h Error! Bookmark not defined.بخش دوم: اخلاق PAGEREF _Toc356395497 h Error! Bookmark not defined.2-4) اخلاق PAGEREF _Toc356395498 h Error! Bookmark not defined.2-4-1) تعریف اخلاق PAGEREF _Toc356395499 h Error! Bookmark not defined.بخش سوم: اخلاق حرفه ای PAGEREF _Toc356395500 h Error! Bookmark not defined.2-5) پیشینه اخلاق حرفه ای در جهان PAGEREF _Toc356395501 h Error! Bookmark not defined.2-6) پیشینه اخلاق حرفه ای در ایران PAGEREF _Toc356395502 h Error! Bookmark not defined.2-7) تعریف اخلاق حرفه ای PAGEREF _Toc356395503 h Error! Bookmark not defined.بخش چهارم: هندسه و هندسه اسلامی PAGEREF _Toc356395504 h Error! Bookmark not defined.2-8) هندسه در معماری و هدف از به کارگیری آن PAGEREF _Toc356395505 h Error! Bookmark not defined.2-8-1) تعریف هندسه PAGEREF _Toc356395506 h Error! Bookmark not defined.2-9) هندسه و رابطه آن با قدر PAGEREF _Toc356395507 h Error! Bookmark not defined.2-10) پیشینه و سیر تاریخی هندسه در ایران PAGEREF _Toc356395508 h Error! Bookmark not defined.2-11) تقسیم بندی و دسته بندی هندسه با رویکردهای مختلف PAGEREF _Toc356395509 h Error! Bookmark not defined.2-11-1) انواع هندسه در تمدن های باستانی PAGEREF _Toc356395510 h Error! Bookmark not defined.2-11-2) انواع هندسه از دید دانشمندان ریاضی PAGEREF _Toc356395511 h Error! Bookmark not defined.2-11-3) دسته بندی اشکال هندسی PAGEREF _Toc356395512 h Error! Bookmark not defined.2-11-4) تفکیک هندسه با توجه به صفت (عدالت) یا بجا بودن PAGEREF _Toc356395513 h Error! Bookmark not defined.2-12) سیستم های تنظیم هندسه و تناسبات در معماری ایرانی PAGEREF _Toc356395514 h Error! Bookmark not defined.بخش پنجم: هنر PAGEREF _Toc356395515 h Error! Bookmark not defined.2-13) منشأ واژه هنر PAGEREF _Toc356395516 h Error! Bookmark not defined.2-13-1) تعریف هنر PAGEREF _Toc356395517 h Error! Bookmark not defined.بخش ششم: هنر اسلامی PAGEREF _Toc356395518 h Error! Bookmark not defined.2-14) دسته بندی رویکردهای مختلف درباره هنر اسلامی PAGEREF _Toc356395519 h Error! Bookmark not defined.2-14-1) تعریف هنر اسلامی PAGEREF _Toc356395520 h Error! Bookmark not defined.بخش هفتم: معماری PAGEREF _Toc356395521 h Error! Bookmark not defined.2-15) واژه شناسی معماری PAGEREF _Toc356395522 h Error! Bookmark not defined.2-15-1) تعریف جامع از معماری PAGEREF _Toc356395523 h Error! Bookmark not defined.2-15-2) تعریف معماری PAGEREF _Toc356395524 h Error! Bookmark not defined.فصل سوم: دیدگاه ها PAGEREF _Toc356395525 h Error! Bookmark not defined.بخش اول: اخلاق و اخلاق حرفه ای PAGEREF _Toc356395527 h Error! Bookmark not defined.3-1) اخلاق حرفه ای و ضرورت پرداختن به آن PAGEREF _Toc356395528 h Error! Bookmark not defined.3-1-1) دیدگاه ها در رابطه با اخلاق حرفه ای PAGEREF _Toc356395529 h Error! Bookmark not defined.3-2) اخلاق حرفه ای در رشته های مهندسی و بخصوص معماری PAGEREF _Toc356395530 h Error! Bookmark not defined.3-2-1) دیدگاه ها در رابطه با اخلاق حرفه ای در معماری PAGEREF _Toc356395531 h Error! Bookmark not defined.بخش دوم: هندسه و هندسه اسلامی PAGEREF _Toc356395532 h Error! Bookmark not defined.3-3) هندسه PAGEREF _Toc356395533 h Error! Bookmark not defined.3-4) هندسه، هندسه اسلامی و کاربرد هندسه در معماری PAGEREF _Toc356395534 h Error! Bookmark not defined.بخش سوم: هنر و هنر اسلامی PAGEREF _Toc356395535 h Error! Bookmark not defined.3-5) هنر PAGEREF _Toc356395536 h Error! Bookmark not defined.3-6) هنر اسلامی PAGEREF _Toc356395537 h Error! Bookmark not defined.بخش چهارم: معماری، معماری اسلامی و معماری ایرانی PAGEREF _Toc356395538 h Error! Bookmark not defined.3-7) معماری PAGEREF _Toc356395539 h Error! Bookmark not defined.3-8) معماری اسلامی PAGEREF _Toc356395540 h Error! Bookmark not defined.3-8-1) دسته بندی دیدگاه های موجود در رابطه با معماری اسلامی PAGEREF _Toc356395541 h Error! Bookmark not defined.3-9) معماری ایرانی (معماری اسلامی ایران) PAGEREF _Toc356395542 h Error! Bookmark not defined.3-9-1) جمع بندی ویژگی های معماری ایرانی PAGEREF _Toc356395543 h Error! Bookmark not defined.فصل چهارم: مصادیق و نمونه ها PAGEREF _Toc356395544 h Error! Bookmark not defined.4-1) مصادیق و نمونه های بررسی شده PAGEREF _Toc356395546 h Error! Bookmark not defined.4-1-1) مشابه با موضوع PAGEREF _Toc356395547 h Error! Bookmark not defined.4-1-2) در راستای معماری ایرانی PAGEREF _Toc356395548 h Error! Bookmark not defined.4-2) ارزیابی مراکز تحقیقاتی PAGEREF _Toc356395549 h Error! Bookmark not defined.فصل پنجم: بستر طرح PAGEREF _Toc356395550 h Error! Bookmark not defined.بخش اول: شهر تبریز PAGEREF _Toc356395552 h Error! Bookmark not defined.5-1) شهر تبریز PAGEREF _Toc356395553 h Error! Bookmark not defined.5-2) وجه تسمیه تبریز PAGEREF _Toc356395554 h Error! Bookmark not defined.5-4) بررسی ویژگی های طبیعی شهر تبریز(اقلیم کلان) PAGEREF _Toc356395555 h Error! Bookmark not defined.5-5) بررسی وضعیت اقلیمی شهر تبریز PAGEREF _Toc356395556 h Error! Bookmark not defined.5-5-1) اصول طراحی اقلیمی بناها در تبریز PAGEREF _Toc3563

95557 h Error! Bookmark not defined.بخش دوم: بافت تاریخی تبریز PAGEREF _Toc356395558 h Error! Bookmark not defined.5-6) بافت تاریخی تبریز PAGEREF _Toc356395559 h Error! Bookmark not defined.بخش سوم: بلوک شهری پاساژ (بلوک گلستان یا میارمیار) PAGEREF _Toc356395560 h Error! Bookmark not defined.5-7) بافت تاریخی بلوک شهری «پاساژ» در شهر تبریز- محله مهادمهین(میارمیار) PAGEREF _Toc356395561 h Error! Bookmark not defined.5-8) بررسی گونه های مداخله در بافت فرسوده PAGEREF _Toc356395562 h Error! Bookmark not defined.5-9) پیشینه تاریخی و سیر تحول و فرسودگی بافت محله پاساژ(مهادمهین) PAGEREF _Toc356395563 h Error! Bookmark not defined.5-10) برخی از مهمترین مشکلات موجود در بافت گلستان PAGEREF _Toc356395564 h Error! Bookmark not defined.5-11) جایگاه اجتماعی بلوک گلستان PAGEREF _Toc356395565 h Error! Bookmark not defined.5-12) معیارهای شاخص در پروژه گلستان PAGEREF _Toc356395566 h Error! Bookmark not defined.5-13) تبیین اهداف پروژه PAGEREF _Toc356395567 h Error! Bookmark not defined.فصل ششم: آنالیز سایت PAGEREF _Toc356395568 h Error! Bookmark not defined.6-1) تجزیه و تحلیل سایت PAGEREF _Toc356395570 h Error! Bookmark not defined.6-1-1) موقعیت سایت در شهر تبریز PAGEREF _Toc356395571 h Error! Bookmark not defined.6-1-2) ابعاد و شکل سایت PAGEREF _Toc356395572 h Error! Bookmark not defined.6-1-3) همجواری ها و کاربری های اطراف سایت PAGEREF _Toc356395573 h Error! Bookmark not defined.6-1-4) همجواری های مهم شهری بلوک پاساژ و کیفیت کالبدی آن PAGEREF _Toc356395574 h Error! Bookmark not defined.6-1-5) دسترسی ها PAGEREF _Toc356395575 h Error! Bookmark not defined.6-1-6) تحلیل اقلیمی سایت (جهت تابش، جهت باد، …) PAGEREF _Toc356395576 h Error! Bookmark not defined.6-1-7) بررسی جداره های وضع موجود PAGEREF _Toc356395577 h Error! Bookmark not defined.فصل هفتم: برنامه فیزیکی و استانداردها PAGEREF _Toc356395578 h Error! Bookmark not defined.بخش اول: معیارها و استاندارها PAGEREF _Toc356395580 h Error! Bookmark not defined.7-1) عرصه بندی کل مجموعه (معرفی فضاهای اصلی پژوهشکده) PAGEREF _Toc356395581 h Error! Bookmark not defined.7-2) معیارها، ضوابط و استانداردهای طراحی PAGEREF _Toc356395582 h Error! Bookmark not defined.7-2-1) فضاهای حوزه پژوهشی PAGEREF _Toc356395583 h Error! Bookmark not defined.7-2-2) فضاهای حوزه آموزشی PAGEREF _Toc356395584 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-1) آموزش های نظری PAGEREF _Toc356395585 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-2) آموزش های علمی PAGEREF _Toc356395586 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-3) کلاس های درس PAGEREF _Toc356395587 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-4)کارگاه PAGEREF _Toc356395588 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-5)جهت یابی PAGEREF _Toc356395589 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-6) تابش آفتاب PAGEREF _Toc356395590 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-7) باد PAGEREF _Toc356395591 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-8) صدا PAGEREF _Toc356395592 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-9) نور PAGEREF _Toc356395593 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-9-1) نور مصنوعی PAGEREF _Toc356395594 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-9-2) ضوابط نور کلاس PAGEREF _Toc356395595 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-10)رنگ PAGEREF _Toc356395596 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-11) نسبت ابعاد PAGEREF _Toc356395597 h Error! Bookmark not defined.7-2-2-12) استانداردهای متداول جهانی برای عناصر موجود درکلاس درس PAGEREF _Toc356395598 h Error! Bookmark not defined.7-2-3) فضاهای اداری PAGEREF _Toc356395599 h Error! Bookmark not defined.7-2-4) فضاهای کتابخانه ای و مطالعاتی PAGEREF _Toc356395600 h Error! Bookmark not defined.7-2-4-1) ابعاد و استانداردهای پیشخوان و برگه دان PAGEREF _Toc356395601 h Error! Bookmark not defined.7-2-4-2) استاندارد ابعاد قفسه ها و عمق قفسه ها PAGEREF _Toc356395602 h Error! Bookmark not defined.7-2-4-2-1) طول قفسه ها PAGEREF _Toc356395603 h Error! Bookmark not defined.7-2-4-2-2) ارتفاع قفسه ها PAGEREF _Toc356395604 h Error! Bookmark not defined.7-2-4-3) استاندارد میزها PAGEREF _Toc356395605 h Error! Bookmark not defined.7-2-4-4) نور پردازی PAGEREF _Toc356395606 h Error! Bookmark not defined.7-2-4-5) آکوستیک PAGEREF _Toc356395607 h Error! Bookmark not defined.7-2-4-6) تهویه ی مطبوع PAGEREF _Toc356395608 h Error! Bookmark not defined.7-2-5) فضاهای اطلاع رسانی(آمفی تئاتر(سالن چند منظوره)) PAGEREF _Toc356395609 h Error! Bookmark not defined.7-2-5-1) ورودی ها و خروجی های سالن PAGEREF _Toc356395610 h Error! Bookmark not defined.7-2-5-2) سالن انتظار (سرسرا) PAGEREF _Toc356395611 h Error! Bookmark not defined.7-2-5-3) سالن اجرا PAGEREF _Toc356395612 h Error! Bookmark not defined.7-2-5-4) طول ردیف PAGEREF _Toc356395613 h Error! Bookmark not defined.7-2-5-5) نسبت های قسمت تماشاگران PAGEREF _Toc356395614 h Error! Bookmark not defined.7-2-6) فضاهای خدماتی و رفاهی PAGEREF _Toc356395615 h Error! Bookmark not defined.7-2-7) عرصه خدمات پشتیبانی PAGEREF _Toc356395616 h Error! Bookmark not defined.بخش دوم: ساختار فیزیکی PAGEREF _Toc356395617 h Error! Bookmark not defined.7-3) برنامه فیزیکی PAGEREF _Toc356395618 h Error! Bookmark not defined.7-3-1) محاسبه زیربنای فضاهای پژوهشکده PAGEREF _Toc356395619 h Error! Bookmark not defined.فصل هشتم: آلترناتیوهای طراحی PAGEREF _Toc356395620 h Error! Bookmark not defined.8-1) استخراج اصول از مطالعات انجام شده برای طراحی PAGEREF _Toc356395623 h Error! Bookmark not defined.8-2) ایده های طراحی PAGEREF _Toc356395624 h Error! Bookmark not defined.8-3) آلترناتیوهای طراحی PAGEREF _Toc356395625 h Error! Bookmark not defined.8-3-1) انتخاب آلترناتیو برتر PAGEREF _Toc356395626 h Error! Bookmark not defined.فصل نهم: سازه و تأسیسات PAGEREF _Toc356395627 h Error! Bookmark not defined.9-1) اصول سازه ای مؤثر بر طرح PAGEREF _Toc356395629 h Error! Bookmark not defined.9-2) اصول انتخاب و طراحی سیستم تأسیساتی مراکز پژوهشی PAGEREF _Toc356395630 h Error! Bookmark not defined.فصل دهم: طرح نهایی PAGEREF _Toc356395631 h Error! Bookmark not defined.10-1) هندسه شکل گیری مجموعه PAGEREF _Toc356395633 h Error! Bookmark not defined.10-2) نمود اخلاق در طراحی معماری PAGEREF _Toc356395634 h Error! Bookmark not defined.10-3) نقشه ها و مدارک PAGEREF _Toc356395635 h Error! Bookmark not defined.فهرست منابع PAGEREF _Toc356395636 h 17 فهرست جداول
TOC h z t “جداول,1” جدول(1-1): سوابق طراحی معماری PAGEREF _Toc356399474 h 8جدول(2-1): تعاریف عمومی پژوهش و واژه های مرتبط با آن PAGEREF _Toc356399475 h Error! Bookmark not defined.جدول(2-2): تعاریف پژوهش/تحقیق/ مرکز پژوهشی PAGEREF _Toc356399476 h Error! Bookmark not defined.جدول(2-3): انواع پژوهش PAGEREF _Toc356399477 h Error! Bookmark not defined.جدول(2-4): تعداد پارک های کشورهای پیشرفته PAGEREF _Toc356399478 h Error! Bookmark not defined.جدول(2-5): آمار مؤسسات تحقیقاتی ایران پس از انقلاب تا اواخر دهه هفتاد PAGEREF _Toc356399479 h Error! Bookmark not defined.جدول(2-6): تعریف لغوی اخلاق در منابع مختلف19جدول(2-7): تعریف اصطلاحی اخلاق در منابع مختلف19جدول(2-8): تعریف لغوی اخلاق حرفه ای در منابع مختلف PAGEREF _Toc356399482 h Error! Bookmark not defined.جدول(2-9): تعریف اصطلاحی اخلاق حرفه ای در منابع مختلف23جدول(2-10): هندسه منبع جذب معماران26جدول(2-11): تعریف و معنای لغوی هندسه26جدول(2-12): تعریف و معنای اصطلاحی هندسه27جدول(2-13): پیشینه تاریخی هندسه در ایران28جدول(2-14): مقایسه دو نوع هندسه خودبنیاد و انسانی در طراحی معماری30جدول(2-15): هندسه و تناسبات استفاده شده در معماری ایرانی30جدول(2-16): تعریف و معنای لغوی هنر31جدول(2-17): تعریف و معنای اصطلاحی هنر32جدول(2-18):رویکردها و تبیین های موجود درباره هنر اسلامی33جدول(2-19): تعریف هنر اسلامی33جدول(2-20): تعریف و معنای لغوی معماری34جدول(2-21): تعریف و معنای اصطلاحی معماری35جدول(3-1): دیدگاه برخی از اندیشمندان در رابطه با اخلاق حرفه ای38جدول(3-2): دیدگاه برخی از اندیشمندان نسبت به اخلاق حرفه ای در معماری41جدول(3-3): دیدگاه برخی از اندیشمندان درباره هندسه در توالی زمانی43جدول(3-4): هندسه در معماری و هندسه اسلامی در آثار برخی از اندیشمندان ایرانی در توالی زمانی44جدول(3-5):هندسه در معماری و هندسه اسلامی در آثار برخی اندیشمندان خارجی در توالی زمانی48جدول(3-6): دیدگاه برخی از نویسندگان ایرانی در باره هنر در توالی زمانی49جدول(3-7): هنر اسلامی در آثار برخی اندیشمندان ایرانی در توالی زمانی51جدول(3-8): هنر اسلامی در آثار اندیشمندان خارجی در توالی زمانی52جدول(3-9): دیدگاه برخی از اندیشمندان ایرانی درباره معماری53جدول(3-10): دیدگاه برخی از نویسندگان و اندیشمندان ایرانی درباره معماری اسلامی در توالی زمانی54جدول(3-11): دیدگاه برخی از اندیشمندان و نویسندگان خارجی درباره معماری اسلامی در توالی زمانی55جدول(3-12): دسته بندی دیدگاه های نویسندگان ایرانی و خارجی درباره معماری اسلامی57جدول(3-13): دیدگاه برخی از اندیشمندان درباره معماری اسلامی ایران57جدول(3-14): جمع بندی ویژگی های معماری ایرانی59جدول(4-1): مرکز پژوهش های پایداری Mascaro62جدول(4-2): مرکز تحقیقات استانبول63جدول(4-3):مرکز تحقیقات تکنولوژی استرالیا64جدول(4-4):مرکز تحقیقات مهندسی دانشگاه CINCINNATI65جدول(4-5): مؤسسه علمی سالک برای پژوهش های زیست شناسی66جدول(4-6):آزمایشگاه های پژوهش های پزشکی ریچارد دز67جدول(4-7): موزه هنرهای معاصر تهران68جدول(4-8): مجتمع فرهنگی سینمایی دزفول69جدول(4-9): ساختمان مرکزی سازمان میراث فرهنگی70جدول(4-10): ارزیابی مراکز تحقیقاتی ارائه شده (نمونه های موردی)71جدول(5-1): داده های جغرافیایی شهر تبریز72جدول(5-2): روند تاریخی شکل گیری تبریز73جدول(5-3): ویژگی های طبیعی شهر تبریز74جدول(5-4): شرایط اقلیمی شهر تبریز75جدول(5-5): آمار هواشناسی تبریز طی سالهای (1338-1389)75جدول(5-6): اصول طراحی اقلیمی بناها در تبریز76جدول(5-7):بررسی فضای شهری و حوزه مداخلات80جدول(5-8): روند فرسودگی بلوک پاساژ80جدول(5-9):علل تنزل جایگاه اجتماعی83جدول(5-10):معیارهای پروژه83جدول(5-11): تبیین اهداف در طراحی بلوک گلستان84جدول(6-1): کاربری های مهم موجود در مجاور بافت پاساژ86جدول(6-2): همجواری ها و کیفیت کالبدی بافت پاساژ86جدول(6-3): جداره ها و بناهای ارزشمند و تاریخی موجود در بافت گلستان89جدول(7-1):حداقل شدت نور مصنوعی فضاهای مختلف کتابخانه97جدول(7-2): محاسبه سطح زیربنای گروه اصلی (Main)100جدول(7-3): محاسبه سطح زیربنای گروه وابسته اصلی (Relative)101جدول(7-4): محاسبه سطح زیربنای گروه رفاهی (Conveience)102جدول(7-5): محاسبه سطح زیربنای گروه پشیتیبانی (Utility)103جدول(7-6): محاسبه فضاهای گردش104جدول(7-7): ساختار تراکمی104جدول(7-8): شاخص های کنترل محاسبات104جدول(7-9): جمع بندی و نتیجه گیری ساختار و برنامه فیزیکی104جدول(8-1): خلاصه ای از ایده های طراحی پیشنهادی برگرفته از مطالعات105جدول(8-2): آلترناتیوهای طراحی108جدول(8-3): ارائه آلترناتیوها و انتخاب آلترناتیو برتر110جدول(10-1): نمود مؤلفه های اخلاقی در طراحی معماری پژوهشکده116 فهرست نمودارها
TOC h z t “نمودارها,1” نمودار(2-1): دو رهیافت علم اخلاق PAGEREF _Toc356400498 h Error! Bookmark not defined.نمودار(2-2): دو جزء تشکیل دهنده اخلاق حرفه ای22نمودار(2-3): انواع هندسه در تمدن های باستانی 29نمودار(2-4): دسته بندی هندسه از دید دانشمندان ریاضی-فیزیک 29نمودار(2-5): دسته بندی اشکال هندسی 29نمودار(2-6): واژه شناسی معماری33نمودار(2-7): تعریف جامع از معماری از دید نقره کار34نمودار(4-1): تقسیم بندی مصادیق بررسی شده 60نمودار(4-2): مصادیق و نمونه های بررسی شده .61نمودار(7-1): طبقه بندی فضاهای موجود در پژوهشکده90نمودار(7-2): طبقه بندی فضاهای پروژه پژوهشکده99نمودار(7-3): فضاهای سرپوشیده ساختمان100نمودار(7-4): فضاهای باز ساختمان100نمودار(8-1): اصول استخراج شده از مطالعات 105فهرست شکلها
TOC h z t “شکل ها,1” شکل(2-1): سیر تحول هندسه در ایران28شکل(5-2): محله ی میارمیار (بلوک پاساژ) در نقشه تبریز78شکل(5-1): محله های قدیمی تبریز 78شکل(5-3): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 133580شکل(5-4): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 134681شکل(5-5): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 135481شکل(5-6): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 136181شکل(5-7): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 137281شکل(5-8): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 138081شکل(5-9): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 139182شکل(6-1): موقعیت بستر طرح در مقیاس زمین و نقشه85شکل(6-2): همجواری های مهم بلوک گلستان87
شکل(6-3): دسترسی های موجود به سایت87شکل(6-4): آنالیز اقلیمی سایت88شکل(6-5): جداره های محصور کننده سایت88شکل(6-6): نمایی از کلیسای کاتولیک89شکل(6-7):جانمایی کلیسای کاتولیک در داخل بافت89شکل(6-8): نمایی از کوچه ی پستخانه89شکل(6-9): یکی از محورهای ارتباطی89شکل(6-10): جانمایی کوچه میارمیار در بافت89شکل(6-11): کوچه میارمیار89شکل(6-12):محورهای ارتباطی داخل بافت89شکل(6-13): جانمایی محورهای ارتباطی در بافت89شکل(6-14): بخش مخروبه نیمه غربی89شکل(6-15): خیابان محققی89شکل(6-16): جانمایی خیابان ها در بافت بلوک پاساژ89شکل(6-17): خیابان امام(ره)89شکل(7-1): انواع و ابعاد قفسه ها96شکل(7-2): استاندارد میزهای مطالعه96شکل(8-1): آلترناتیو اول110شکل(8-2): آلترناتیو دوم110شکل(8-3): آلترناتیو سوم110شکل(10-1): هندسه شکل گیری مجموعه115شکل(10-2): کانسپت دیاگرامی مجموعه119شکل(10-3): زون بندی فضاهای کلی ساختمان پژوهشکده120شکل(10-4): نحوه قرارگیری فضاهای مختلف پژوهشکده120شکل(10-5): مؤلفه های اخلاقی به کار رفته در طراحی معماری پژوهشکده120شکل(10-6): سایت پلان مجموعه126شکل(10-7): نمایی از ورودی بخش اداری126شکل(10-8): نمایی از حیاط رواق دار127شکل(10-9): نمایی کلی از مجموعه127شکل(10-10): نمای جنوبی مجموعه128شکل(10-11): نمایی از ورودی اصلی مجموعه128شکل(10-12): نمایی از مجموعه129شکل(10-13): نمای اصلی مجموعه129شکل(10-14): نمایی از پله ورودی مجموعه130شکل(10-15): نمای غربی مجموعه130شکل(10-16): پوستر«یک»131شکل(10-17): پوستر«دو»132شکل(10-18): پوستر«سه»133 فهرست نقشهها
TOC h z t “نقشه ها,1” نقشه(10-1): سایت پلان PAGEREF _Toc356403447 h Error! Bookmark not defined.نقشه(10-2): پلان طبقه زیر زمین PAGEREF _Toc356403448 h Error! Bookmark not defined.نقشه(10-3): پلان طبقه همکف122نقشه(10-4): پلان طبقه اول122نقشه(10-5): پلان طبقه دوم123نقشه(10-6): پلان طبقه سوم123نقشه(10-7): پلان طبقه چهارم124نقشه(10-8): نمای جنوبی124نقشه(10-9): نمای شمالی124نقشه(10-10): نمای شرقی125نقشه(10-11): نمای غربی125نقشه(10-12): برش طولی (A-A)125نقشه(10-13): برش عرضی (B-B)125
فصل اولکلیات1-1) مقدمه و بیان مسئلهاخلاق همواره مقولهای محوری در عرصه حیات اجتماعی انسان بوده است. اینکه چگونه در ارتباط با دیگران و طبیعت و غیره عمل و فکر شود و هر عمل حرفهای تا چه اندازه به مقولاتی چون سلامت انسان، محیط زیست، آینده حیات و امثال آن تأثیر گذارد، از جمله مثالها و مباحثی است که نشان از تعمیق مباحث اخلاقی در عرصههای مختلف زندگی است(قراملکی، 1389: هفت). «اخلاق عبارت است از یک سلسله خصلتها و سجایا و ملکات اکتسابی که بشر آنها را به عنوان اصول اخلاقی می‌پذیرد؛ به عبارت دیگر قالبی برای انسان که روح انسان در آن کادر و طبق آن طرح و نقشه، ساخته می‌شود. در واقع اخلاق، چگونگی روح انسان است»(مطهری، 1367: 47). ملاحظات اخلاقی بر همه جوانب زندگی مسلمانان سایه افکنده است زیرا اسلام مشروعیت هیچ بعد و جنبهای را خارج از ملاحظات اخلاقی تأئید نمیکند(نصر، 1385: 107). توجه به اخلاق، اخلاق اسلامی و اخلاق حرفهای و اخلاق مهندسی در دهههای اخیر در ایران مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که «مرکز ملی مطالعات جهانی شدن در تدوین سیاستهای کلی نظام در قبال جهانی شدن، به نقش و اهمیت اخلاق سازمانها نظر داشته است و در بخش دهم از سیاستهای کلی فرهنگی در مدار ملی، اخلاقی شدن سازمانهای ایرانی را مورد توجه قرار داده است»(قراملکی، 1385: 14). مفهوم اخلاق حرفهای از دو مفهوم اخلاق و حرفه تشکیل شده است که «مراد از حرفه سطح عالی و شیوه برتر شغل است»( قراملکی، 1390: 72). اخلاق نیز «جمع خُلق و خُلُق»(غلامی، 1388: 71) است و در لغت به معنی مفاهیم خویها، طبیعت باطنی، سرشت درونی، طبع، مروت، خوشرفتاری (دهخدا، 1377: 1537). بنابرین اخلاق حرفهای عبارت از «الگوهای رفتاری اخلاقی در حرفه با مسئولیتپذیری صاحبان حرفهها در قبال حقوق افراد در محیط شغلی است»(قراملکی، 1390: 88و89). اخلاقیات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزشها دارد و بعنوان ابزاری نگریسته میشود که ارزشها را به عمل تبدیل میکنند. اخلاق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزشهایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است، مبنی بر اینکه درست چیست؟ و نادرست کدام است؟ اخلاق مفاهیمی چون اعتماد، صداقت، درستی، وفای به عهد، عدالت و مساوات، فضائل شهروندی و خدمت به جامعه را دربر میگیرد(دفت، 1374: 638). اخلاق اسلامی نیز یک نظام اخلاقی بر پایه اخلاق، عقل، قرآن و سخنان پیامبر اسلام است. اخلاق اسلامی مجموعه ای از تمام مطالب مرتبط به اخلاق است(مطهری، 1387: 7). اگر دین را مجموعه عقاید و دستورات عملی بدانیم که بنا بر ادعای آورنده و پیروان آن عقاید و دستورات (پیامبر اسلام و مسلمانان)، از سوی آفریدگار جهان میباشد، و اخلاق را مجموعه آموزههایی که راه و رسم زندگی کردن به نحو شایسته و بایسته را ترسیم کرده، بایدها و نبایدهای ارزشی حاکم بر رفتار آدمی را می نمایاند، بخوبی به رابطه تنگاتنگ دین و اخلاق پی خواهیم برد و اخلاق را پارهای ناگسستنی از دین به شمار خواهیم آورد. به عبارتی «در سطح عملی اخلاقیات با شریعت که به عنوان قانون الهی، همه مسائل شرعی و قانونی را در مباحث اخلاقی ممزوج نموده، در هم آمیخته است»(نصر، 1385: 108). از این رو سخن گفتن از اخلاق منسوب به اسلام سخنی بجا و بحث درباره نظام اخلاقی اسلام امری موجه و گفت و گو درباره ساختار کلی حاکم بر این نظام امری درخور تامل و اندیشه خواهد بود. اخلاق دارای مؤلفههای فراوانی هست. یکی از این مؤلفهها زیبایی است که اندیشمندان اسلامی از جمله (مصباحیزدی، 1384: 56و247) و (مطهری، 1367: 91و102و107) نیز به آن اشاره کردهاند. یکی از راههای نشان دادن زیبایی در فضای معماری استفاده از هندسه و تناسبات است(مسائلی، 1388: 34)، لذا در این پروژه از هندسه بویژه هندسه اسلامی بهره گرفته میشود. تاریخ هنر اسلامی بویژه در معماری که هنر نظم بخشیدن به فضا است بیانگر نگاه ویژه معماران و هنرمندان مسلمان به هندسه و کاربرد آن در هنر قدسی است(بلخاری قهی، 1388: 394). «هندسه در علوم اسلامی به دلیل پیوند تنگاتنگی که با مفهوم قدر در قرآن دارد، خود نوعی بازآفرینی تقدیر و تعین الهی در معماری است»(همان: 393). به لحاظ مفهومی هندسه به معنای اندازه و شکل میباشد و علمی است که در آن از احوال مقدارها و اندازهها بحث میشود و هدف بنیادی همه نظریهها درباره هندسه و تناسب، پدیدآوردن احساس نظم و سامانبخشی میان بخشهای مختلف یک کار هنری میباشد که این باعث ایجاد حس زیبایی در اثر میشود(بمانیان، اخوت و بقایی، 1390: 15). همچنین به دلیل اینکه معماری سنتی ایران لبریز از مؤلفههای اخلاقی است، لذا رویکرد هندسه هنر معماری اسلامی ایران برای پروژه انتخاب شده است.
با توجه به مطالب فوق و اینکه رعایت اصول و ارزشهای اخلاقی در همه ابعاد زندگی بشر یکی از مهمترین راههای حفظ و ارتقاء سلامت زندگی اجتماعی میباشد، بنابراین توجه به اخلاق در ابعاد مختلف از جمله اخلاق حرفهای و اخلاق اسلامی ضرورت مییابد. لذا هدف از عنوان این پژوهش به دلیل نبود مرکزی در این زمینه، ارائه طرح معماری پژوهشکده اخلاق حرفهای به محوریت اخلاق اسلامی برای ارتقاء سطح اخلاق در علوم مختلف میباشد، و برای طراحی آن از هندسه هنر و معماری اسلامی ایران بهره گرفته میشود.
1-2) سوابق تحقیقسوابق مربوط به موضوع تحقیق را میتوان در دو بخش بررسی کرد:
1-2-1) سوابق موضوع تحقیق در بخش مطالعات (سوابق تئوری)1-2-1-1) اخلاق، اخلاق حرفهای، اخلاق اسلامی(رشیدپور، مجید؛ 1385) در کتابی تحت عنوان «مبانی اخلاق اسلامی» که توسط انتشارات انجمن اولیا و مربیان در تهران به چاپ رسیده؛ مؤلفههایی را برای اخلاق اسلامی شمرده و هر کدام را توضیح میدهد. تربیت اخلاقی از جمله مباحثی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.
(حسینی شیرازی، سیدمحمد؛ بیتا) در کتابی تحت عنوان «اخلاق اسلامی» که توسط علی کاظمی ترجمه و بوسیله انتشارات یاس زهرا(ع) به چاپ رسیده است؛ بیان مختصری پیرامون مباحث اخلاقی اسلام به عمل آورده و مؤلفههایی از اخلاق اسلامی را مورد بحث قرار داده است. هدف این کتاب بیان اهمیت فضایل انسانی برای راه و رسم صحیح زندگی کردن میباشد.
(تهرانی، علی؛ بیتا) در جلد اول کتابی تحت عنوان «اخلاق اسلامی» که توسط کانون نشر کتاب در مشهد به چاپ رسیده؛ ابتدا توضیحاتی کلی درباره اخلاق اسلامی داده، سپس حدیثی از کافی را که مشتمل بر جنود عقل و جهل و امهات فضایل و رذایل است شرح میدهد.
(میرزاخانی، حسین؛ بیتا) در کتابی تحت عنوان «اخلاق اسلامی» که توسط انتشارات حوزه جهاد و اجتهاد به چاپ رسیده است؛ ضمن بحثهای مقدماتی در رابطه با مباحث اخلاقی، به مسائل مربوط به آفات زبان مانند غیبت، سخنچینی، دشنامگویی، فحش و غیره پرداخته است.
(دستغیب شیرازی، سید عبدالحسین؛ بیتا) در کتابی تحت عنوان «اخلاق اسلامی» که توسط انتشارات مؤسسه مطبوعاتی دارالکتاب در قم به چاپ رسیده؛ ضمن بحث در مورد اخلاق علمی و عملی، اخلاق و مؤلفههای آن را مورد بحث قرار داده است.
(مکارم شیرازی، ناصر؛ 1352) در کتابی تحت عنوان «زندگی در پرتو اخلاق» که توسط انتشارات نسل جوان در قم انتشار یافته است؛ همانند سایر کتب اخلاقی ضمن شرح اخلاق و مؤلفههای آن، به مباحثی مانند تأثیر اخلاق در اجتماع و زندگی، رابطه اخلاق و تربیت و غیره پرداخته است.
(ایزوتسو، توشیهیکو؛ 1360) در کتابی تحت عنوان «ساختمان معنایی مفاهیم اخلاقی-دینی در قرآن» که توسط فریدون بدرهای ترجمه و بوسیله انتشارات قلم به چاپ رسیده است؛ به تجزیه و تحلیل برساخت معنایی واژههای ارزشی قرآن در زمینه اخلاق و رفتار پرداخته است.
(حائری شیرازی، محمدصادق ابن عبدالحسین؛ 1361) در کتابی تحت عنوان «درسهایی از اخلاق» که توسط انتشارات دفتر تحکیم وحدت در تهران به چاپ رسیده؛ ضمن اشاره به جهتگیری انسان از دیدگاه اخلاق اسلامی، کتاب دارای پرسش و پاسخهایی در رابطه با مباحث اخلاقی از جمله رابطه اخلاق و فلسفه و غیره میباشد.
(سادات، محمدعلی؛ 1367) در کتابی تحت عنوان «اخلاق اسلامی» که توسط انتشارات سمت در تهران به چاپ رسیده است؛ با استفاده از آثار علامه طباطبایی و شهید مطهری و سایر علمای اخلاق، برای درس «اخلاق و تربیت اسلامی»تألیف شده است و پیرامون مطالبی چون اخلاق در جهان معاصر، اخلاق در جوامع اسلامی، ضرورت توجه به سازندگی اخلاق، رابطه اخلاق و تربیت و غیره بحث میکند و در ادامه، به بحث در رابطه با مؤلفههای اخلاق اسلامی میپردازد.
(زینالدین، محمدامین؛ 1367) در کتابی تحت عنوان «اخلاق در مکتب امام جعفر صادق(ع)» که توسط عقیقی بخشایشی ترجمه و بوسیله مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی انتشار یافته است؛ نظریات اخلاقی به صورت فشرده ذکر و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و در پایان نظر و رأی امام جعفر صادق(ع) را مورد عنایت قرار میدهد. همچنین در این کتاب نیز مثل کتب دیگر اخلاق اسلامی در مورد فضایل اخلاقی و شاخههای آن بحث شده است.
(مطهری، مرتضی؛ 1367) در کتابی تحت عنوان «فلسفه اخلاق» که توسط انتشارات صدرا در تهران به چاپ رسیده؛ ضمن بحث در مورد چیستی و فلسفه اخلاق و رویکردهای مختلف پیرامون آن، اخلاق و شاخههای آن را نیز مورد بحث قرار داده است.
(فاضلی، قادر؛ 1370) در کتابی تحت عنوان «مبانی اخلاق اسلامی» که در قم به چاپ رسیده است؛ ضمن تعریف اخلاق، در مورد جایگاه و ارزش اخلاق و همچنین راههای اصلاح اخلاق و عوامل انحطاط و رشد اخلاق و غیره بحث میکند.
(انصاریان، حسین؛ 1382) در کتابی تحت عنوان «زیباییهای اخلاقی» که توسط انتشارات دارالعرفان در قم انتشار یافته است؛ مؤلفههایی را برای اخلاق برشمرده و مورد بحث و تفسیر قرار داده است.
(مصباحیزدی، محمدتقی؛ 1384) در کتابی تحت عنوان «اخلاق در قرآن» که در سه جلد تألیف شده و توسط انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) به چاپ رسیده؛ مؤلفههای اخلاق اسلامی را از قرآن استخراج و به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار میدهد.
(عابدی سروستانی، احمد، منصور شاهولی و مصطفی محقق داماد؛ 1386) در مقالهای تحت عنوان «ماهیت و دیدگاههای اخلاق زیست محیطی با تأکید بر دیدگاه اسلامی» که در فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری شماره(3و4) به چاپ رسیده است؛ با اشاره به بحرانهای زیست محیطی، با طرح ضرورت اخلاق زیست محیطی، مهمترین دیدگاههای موجود در این رابطه را معرفی و ضمن طرح اهمیت ادیان در تبیین اخلاق زیست محیطی، با ارائه رهیافت خودبومشناسی، رهیافتی مناسب برای این منظور از دید اسلامی ارائه میدهد.
(قراملکی، احدفرامرز و همکاران؛ 1388) در کتابی تحت عنوان «اخلاق حرفهای در تمدن ایران و اسلام» که توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در تهران انتشار یافته؛ ضمن اشاره به مفاهیم اخلاق حرفهای، به گردآوری مقالاتی در زمینه اخلاق حرفهای پرداخته است. در این کتاب 27 مقاله در نشان دادن سه حقیقت: یک، اخلاق حرفهای در تمدن ایران باستان، دو، جایگاه اخلاق حرفهای در آموزهها و معارف اسلامی، سه، نقش اخلاق حرفهای در تمدن اسلامی در ایران، به چاپ رسیده است.
(نازیدیزجی، سجاد، محسن وفامهر و احمدرضا کشتکارقلاتی؛ 1389) در مقالهای تحت عنوان «اخلاق معماری» که در فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری شماره(3و4) به چاپ رسیده؛ با بررسی فلسفه اخلاق و مشترکات اخلاقی بین مکاتب و ارتباط آن با اخلاق حرفهای معماری، روش مناسبی برای استخراج اصول اخلاقی معماری پیشنهاد میکند و با توجه به اهمیت موضوع ادای سوگندنامه معماری برای فارغالتحصیلان و تدوین سرفصل مخصوص درس اخلاق معماری در دانشگاهها را پیشنهاد میکند. در این راستا الگوپذیری از اخلاقیات معماری سنتی را بسیار کارساز میداند.
(قراملکی، احدفرامرز؛ 1389) در کتابی تحت عنوان «اخلاق کاربردی در ایران و اسلام» که توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در تهران انتشار یافته؛ ضمن اشاره به مفاهیم اخلاق کاربردی، به گردآوری و ویراستاری مقالاتی در زمینه اخلاق کاربردی پرداخته شده است. در این کتاب 24 مقاله از طریق فراخوان در سه بخش عمده اخلاق کاربردی در ایران، اخلاق کاربردی در اسلام و چالشهای معاصر اخلاقی به چاپ رسیده است.
(عفتی آغمیونی، مریم؛ 1390) در کتابی تحت عنوان «اخلاق اسلامی» که توسط انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دانشپذیر در تهران به چاپ رسیده؛ ضمن اشاره به کلیاتی در مورد اخلاق مانند؛ اهمیت و ضرورت آن، رابطه علم اخلاق با دیگر علوم و غیره، به مباحثی در رابطه با فضیلتهای اخلاقی ایمانی، اخلاقی اجتماعی و همچنین آشنایی با برخی رذایل اخلاقی میپردازد.
(مشایخیپور، محمدعلی؛ 1390) در مقالهای تحت عنوان «اخلاق کار از دیدگاه امام علی(ع)» که در فصلنامه مدیریت اسلامی شماره(1) به چاپ رسیده؛ ضمن معناشناسی اخلاق و کار، سعی کرده با استفاده از آیات قرآن و روایات معصومین(ع) و به ویژه با تکیه بر بیانات گهربار امام علی(ع) مبانی اسلامی اخلاق کار را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.
(ساکی، رضا؛ 1390) در مقالهای تحت عنوان «اخلاق در پژوهشهای آموزشی و مؤلفههای آن» که در فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری شماره(2) به چاپ رسیده؛ با مرور و ترکیب سوابق موجود، نمایی از چارچوبهای اخلاقی در حوزه تحقیقات آموزشی ارائه میدهد و اصولی را در عرصه تعلیم و تربیت فراروی پژوهشگران قرار میدهد؛ حفظ شأن و منزلت انسان و پژوهشگر و حفظ حقوق حامیان و کاربران پژوهش.
(قراملکی، احد فرامرز، لعبت درخشانی و سعید رضایی شریفآبادی؛ 1390) در کتابی تحت عنوان «اخلاق حرفهای در کتابداری و اطلاعرسانی» که توسط انتشارات سمت در تهران به چاپ رسیده است؛ به مباحثی از جمله؛ اخلاق و کارایی آن، نظریههای اخلاقی دانشمندان مسلمان، نظریههای اخلاقی در فلسفه غرب و غیره میپردازد و با تعریف مفاهیمی همچون حرفه و اخلاق حرفهای، به بحث پیرامون اخلاق حرفهای در کتابداری و اطلاعرسانی میپردازد.
1-2-1-2) هندسه، هندسه اسلامی(بزرگمهری، زهره؛ 1371) در کتابی تحت عنوان «هندسه در معماری» که توسط انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور به چاپ رسیده؛ در زمینه کاربندیها در معماری ایرانی بحث کرده است.
(حاجیقاسمی، کامبیز؛ 1375) در مقالهای تحت عنوان «هندسه پنهان در نمای مسجد شیخ لطفالله» که در نشریه صفه شماره(21و22) به چاپ رسیده است؛ با مطالعهای دقیق و گسترده هندسه نمای مسجد شیخ لطفالله اصفهان را در آورده است.
(کیانی، محمدیوسف؛ 1376) در کتابی تحت عنوان «تزیینات وابسته به معماری دوران اسلامی» که توسط انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور در تهران به چاپ رسیده؛ در مورد انواع تزیینات از جمله؛ آجرکاری، گچبری، کاشیکاری، منبتکاری و آئینهکاری در معماری ایران در دورههای مختلف اسلامی بحث میکند.
(البوزجانی، ابوالوفا محمدبنمحمد؛ 1376) در کتابی تحت عنوان «هندسه ایرانی(کاربرد هندسه در عمل)» که توسط علیرضا جذبی به فارسی برگردانده شده و بوسیله انتشارات سروش به چاپ رسیده است؛ روشهای ترسیم اشکال هندسی با روشهای ساده آورده شده تا قابل فهم برای صاحبان صنایع و هنرمندان حرفههای مختلف در هر زمان باشد.
(عصام، السعید و عایشه پارمان؛ 1377) در کتابی تحت عنوان «نقشهای هندسی در هنر اسلامی» که توسط مسعود رجبنیا به فارسی ترجمه و بوسیله انتشارات سروش در تهران به چاپ رسیده؛ ضمن اشاره به زمینه تاریخی اندازه و هندسه، به بررسی الگوهای هندسی در طرحهای اسلامی پرداخته و شیوههای معماری اسلامی را ریشهیابی و برخی از آثار آن را تحلیل میکند. در نهایت به مباحثی مانند خوشنویسی و موسیقی در جهان اسلام پرداخته و همچنین الگوها را در هنرهای عملی تحلیل میکند. به طور کلی میتوان گفت هدف کتاب، پیگیری چگونگی پی بردن آدمیان به اندازهها و تصور کلی شکلهای هندسی ترکیبی و فرایند بکارگیری آنها در رشتههای گوناگون هنر اسلامی است.
(نجیباوغلو، گلرو؛ 1379) در کتابی تحت عنوان «هندسه و تزیین در معماری اسلامی(طومار توپقاپی)» ترجمه؛ مهرداد قیومی بیدهندی، که توسط انتشارات روزنه به چاپ رسیده است؛ ضمن اشاره به سنت طومارنگاری، به بحث درباره تزیینات هندسی، وجوه جغرافیایی، تاریخی و معنایی نقوش هندسی، کاربردهای هندسه عملی و رسالههای عملی و سنت طومارنگاری پرداخته و همچنین در رابطه با هندسه و نظریه زیباشناسی و غیره بحث میکند.
(اردلان، نادر و لاله بختیار؛ 1380) در کتابی تحت عنوان «حس وحدت(سنت عرفانی در معماری ایرانی)» که توسط حمید شاهرخ ترجمه و بوسیله نشر خاک در اصفهان به چاپ رسیده؛ در بخشهای مختلف کتاب درمورد ریاضیات، تناسبات، هندسه، الگوهای هندسی، نظم هندسی و غیره بحث میکند.
(توسلی، محمود؛ 1383) در کتابی تحت عنوان «هنر هندسه: پویایی اشکال، احجام کروی ابوالوفای بوزجانی» که انتشارات پیام با همکاری پیوند نو آن را به چاپ رسانده است؛ سعی در پی بردن به ترکیب اشکال و احجام پایه دارد. در این کتاب ضمن اشاره به ریشه کلمه هندسه و برخی تعریف، به شناخت اجسام پایه پرداخته تا راه را برای پی بردن به احجام و اجسامی که ابوالوفای بوزجانی در کتاب هندسه خود بیان نموده هموار کند. همچنین در این کتاب از انتقال ارزشهای اشکال در هنر معماری ایران به یونان سخن رفته و اشارهای گذرا به تاریخ تئوری دارد و نشان میدهد هندسه همواره در آثار معماران و شهرسازان از دوران باستان تا کنون جریان داشته است.
(نیستانی، جواد؛ 1384) در مقالهای تحت عنوان «سابقه ترسیم نقشه، هندسه و حساب در معماری اسلامی(از سدههای نخست اسلامی تا اواسط قرن 9ق)» که در نشریه پیک نور شماره(؟) به چاپ رسیده؛ ضمن معرفی و بررسی سابقه بکارگیری عوامل مؤثر و دخیل در ساخت یک بنا، به ویژه استفاده از ترسیم نقشه، هندسه و حساب در معماری اسلامی، به بررسی کلیه مطالعات نظری پیش از ساخت، امکان تجزیه و تحلیل و روشهای اجرا، محاسبات هندسی پیش از اجرا در سازه، فرایند تولید و تطبیق آن با طراحی طراح و غیره میپردازد.
(حجازی، مهرداد؛ 1387) در مقالهای تحت عنوان «هندسه مقدس در طبیعت و معماری ایرانی» که در مجله تاریخ شماره(7) به چاپ رسیده؛ به تحلیل هندسی بناهای تاریخی و رابطه بین پدیدههای طبیعی و بناها پرداخته است و به این نتیجه میرسد که هندسه مقدس و تناسبهایی که در بسیاری از اشکال حیات در طبیعت یافت میشوند، به طرز استادانهای توسط معمار سنتی ایرانی به کار گرفته شدهاند.
(بروک، اریک؛ 1387) در کتابی تحت عنوان «نقوش هندسی اسلامی» که توسط بهروز زبیحیان ترجمه و به وسیله انتشارات مازیار به چاپ رسیده است؛ ابتدا به گروهبندی نقوش هندسی پرداخته، سپس اصول رسم نقوش هندسی را در بناهای مختلف اسلامی بررسی کرده است. در این کتاب انواعی از طرحها و سبکهای هندسی گردآوری شدهاند و سعی گردیده تا نشان داده شود که گرچه این نقوش در نگاه نخست بسیار متفاوت و متمایز از یکدیگر به نظر میآیند، اما در عین حال شباهتهای زیادی نیز بین آنها وجود دارد.
(سرتیپیپور، محسن؛ 1387) در مقالهای تحت عنوان «بنمایههای هنر اسلامی در اندیشه تیتوس بورکهارت» که در مجله صفه شماره(46) به چاپ رسیده؛ با مرور و معرفی آثار بورکهارت، ماحصل شناخت و اندیشه وی را از هنر و معماری اسلامی ارائه میکند و در بخشی از مقاله به دیدگاههای وی در مورد هنر و معماری اسلامی و نیز شاخصهای اصلی آن یعنی سنت و رمز میپردازد، که از جمله مباحث آن نور و هندسه می باشد.
(بلخاریقهی، حسن؛ 1388) در کتابی تحت عنوان «مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی» که توسط انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری سوره مهر به چاپ رسیده؛ به بحث در مورد وحدت وجود و وحدت شهود و کیمیای خیال پرداخته است و در فصل نهم این کتاب در مورد قدر (هندسه مقدس در معماری قدسی) و هندسه مقدس در معنا و معماری بحث میکند. در آخر به بحث در مورد منابع و بنیانهای هندسه مقدس میپردازد.
(مهدیزاده سراج، فاطمه، فرهاد تهرانی و نیما ولیبیگ؛ 1390) در مقالهای تحت عنوان «بکارگیری مثلثهای هنجار در محاسبات ریاضی و پیادهسازی هندسه در ساخت و اجرای معماری سنتی ایران» که در نشریه مرمت بافتهای تاریخی، فرهنگی شماره(اول) به چاپ رسیده؛ به چگونگی بکارگیری مثلث هنجار با استفاده از ابزار ساده و در دسترس معماران و همچنین به چگونگی اجرای تناسبات و تقسیمبندیها در معماری سنتی بدون داشتن ابزار امروزی میپردازد. در این مقاله همچنین با بررسی جایگاه هندسه در نزد معماران، ثابت میکند که معماران گذشته با آشنایی به دانش هندسه و نیز توانمندی در عملی کردن روابط هندسی، در پی همخوان کردن روشهای هندسه نظری با ابزار خود بودهاند.
(بمانیان، محمدرضا، هانیه اخوت و پرهام بقایی؛ 1390) در کتابی تحت عنوان «کاربرد هندسه و تناسبات در معماری» که بوسیله انتشارات هله/طحان به چاپ رسیده؛ ضمن اشاره به پیشینه تاریخی بهرهگیری از هندسه و تناسبات در معماری، به بحث در مورد هندسه و تناسبات و کاربردهای آن در معماری و به ویژه معماری ایرانی پرداخته است.
1-2-2) سوابق موضوع تحقیق در بخش طراحیجدول(1-1): برخی سوابق طراحی معماری که امکان ارتباط محتوایی – مضمونی با پروژه را دارد.سال معمار شهر/کشور پروژه تصاویر و مدارک پروژه توضیحات و ویژگیها
2010 گروه معماریEDGE Nbbj, Studio پنسیلوانیا/آمریکا مرکز پژوهشهای پایداری Masgaro 349256159500 1. فضاهای آزمایشگاهی به گونهای طراحی شده که امکان فعالیتهای گروهی برای پژوهشگرانی که از سراسر دنیا به آن مراجعه میکنند فراهم باشد.
2. آزمایشگاه دارای حداکثر انعطاف پذیری جهت تغییرات آتی.
3. فضاهای مختلف مرکز در عین استقلال، ارتباط مناسب با یکدیگر دارند.
2009 مارسل برویر لاگاود/فرانسه مرکز تحقیقات آی.بی.ام 736605651500 1. سیستمی از واحدهای بتنی که هم وزن سقف را تحمل و هم در مقابل تابش تند آفتاب مقاومت میکند.
2. واحدهای بتنی بزرگ هستند و فضا برای نصب سیستم تهویه و غیره را فراهم میکنند.
3. ستونهای چنگالی بتنی مطابق با سطح ناهموار و صخرهای زمین.
2008 Erginoglu & Calisqar استانبول/ترکیه مرکز تحقیقات استانبول 2355859334500 1. ساختمان به عنوان نمایشگاهی از تکنولوژی.
2. رعایت اصول معماری پایار.
2006 دفتر معماری T&Z استرالیا مرکز تحقیقات تکنولوژی استرالیا 730254635500 1. طراحی نمادین از محیط پیرامون و سمبلهای فرهنگی منطقه.
2. رعایت اصول معماری پایدار.
2004 رافائل وینولی نیویورک/آمریکا مرکز بینالمللی مطالعات اقلیمی 5143541402000 1. قرارگیری بر روی تپه سنگی دید زیبا به رودخانه هادسون.
2. تبعیت سازه کم ارتفاع یک طبقه آن از مرزهای طبیعی سایت.

برای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه اینجا کلیک کنید

 نوشته شده در   2017-07-09ساعت 10:33:  توسط دانلود پایان نامه 

دانلود پژوهش علمی ایرانداک - دانلود پژوهش ایرانداک

LC
Oscillators
Crystal
Oscillators
Relaxation
Oscillators
Ring
Oscillators

دسته بندی نوسان‌سازها
در تقسیم بندی دیگر ابتدا نوسان‌سازها به دو نوع کلی “زمان گسسته” و “زمان پیوسته” تقسیم شدهاند. سپس بصورت نشان داده شده در شکل (2-5) نوسان‌سازهای مختلف را با توجه به ویژگیهایشان در این تقسیم بندی جای گرفتهاند[5]. در ادامه برخی از نوسان‌سازهای نام برده شده در شکلهای (4-2) و (5-2) به طور خلاصه تعریف شدهاند.
Electronic Oscillator
Continuous -time
Discrete- time
Resonator based
Non-resonator based
Relaxation
Oscillators
LC
Oscillators
Crystal
Oscillators
Ring
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- Oscillators
Digital
implimentation
Phase shift
oscillator
DRO
Distributed
stripline
oscillator
Lumped
Electronic Oscillator
Continuous -time
Discrete- time
Resonator based
Non-resonator based
Relaxation
Oscillators
LC
Oscillators
Crystal
Oscillators
Ring
Oscillators
Digital
implimentation
Phase shift
oscillator
DRO
Distributed
stripline
oscillator
Lumped

دسته بندی نوسان‌سازها بر اساس ویژگیهایشان
نوسان‌سازهای شیفت فاز
نوسان‌ساز شیفت فاز مداری است شامل یک المان تقویت کننده منفی همانند ترانزیستور یا آپ امپ که توسط یک شبکه فیلتری تشکیل شده از مقاومت و خازن به ورودی فیدبک شده است. شبکهی فیدبک فاز خروجی تقویت کننده را در فرکانس نوسان 180 درجه شیفت داده تا فیدبک مثبت حاصل شود. یک راه معمول دستیابی به این شیفت فاز استفاده از سه طبقه RC کسکود شده است که هر کدام 60 درجه شیفت فاز ایجاد کنند. در شکل (2-6) یک نمونه از نوسان‌ساز شیفت فاز با شبکهی فیدبک RC نشان داده شده است. نوسان‌ساز شیفت فاز در فرکانسهای پایین، اغلب در محدوده فرکانس صوتی استفاده میشوند.

نوسان‌ساز شیفت فاز
نوسان‌سازهای Relaxation
نوسان‌سازی است که رفتار یک سیستم فیزیکی در حال برگشت به حالت تعادل خود را نشان میدهد. به عبارت دیگر هر بار که سیستم به حالت تعادل خود نزدیک میشود، مجددا عاملی عامل تحریک آن را فراهم میکند و این رفتار متناوبا تکرار میشود. فرکانس نوسان این نوسان‌سازها نیز با مدت زمانی که نوسان‌ساز تحریک میشود تا به حالت تعادل خود برسد، تعیین میشود. یک نمونه از این نوسان‌سازها میتوان به مولتی ویبراتوهای آستابل اشاره کرد که با شارژ و دشارژ خازنی و به قطع و اشباع رسیدن ترانزیستورها نوسان ایجاد میشود. شکل (2-7) مدار یک مولتی ویبراتور آستابل را نشان میدهد. این نوسان‌ساز دو حالت پایدار دارد و خروجی آن به صورت متناوب و با تحریک خارجی بین دو حالت پایدار تغییر میکند. فرکانس این تغییر توسط عناصر زمانی مدار که غالبا عناصر R و C میباشند تعیین میشود. به زبان ساده سیگنال خروجی یک مولتی ویبراتور آستابل یک سیگنال مربعی است که فرکانس آن به عناصر مدار وابسته است.

نوسان‌ساز مولتی ویبراتوهای بیآستابل
نوسان‌سازهای کریستالی
اسیلاتور کریستالی مداری الکترونیکی است که از رزونانس مکانیکی یک کریستال در حال لرزش بهره میبرد تا سیگنال الکتریکی با فرکانس مشخصی بوجود آورد. این فرکانس معمولا برای هدف زمانسنجی (مانند ساعتهای مچی کوارتز) استفاده میشود تا سیگنال ساعتی پایدار برای مدارت مجتمع دیجیتال فراهم کند. کریستالهای کوارتز برای محدوده فرکانسی چند ده کیلوهرتز تا چند ده مگاهرتز و برای مصرف کنندههایی چون ساعت، کامپیوتر، تلفن همراه و غیره ساخته میشوند. شکل (2-8) شمایی از دو نمونه کریستال کوارتز و نماد الکترونیکی آن را نشان میدهد. وقتی که یک کریستال کوارتز در یک میدان الکتریکی قرار گیرد، باعث خم شدن آن میشود. این ویژگی به نام پیزوالکتریک بودن معروف است. وقتی میدان برداشته شود، کوارتز با بازگشت به شکل اولیه اش یک میدان الکتریکی تولید میکند که میتواند یک ولتاژ تولید کند. این رفتار کریستال کوارتز شبیه مداری متشکل از یک سلف، خازن و مقاومت با فرکانس رزونانسی دقیق است. سرعت خم و راست شدن کوارتز فرکانس رزونانس است و توسط برش اندازه کریستال تعیین میشود. شکل (2-9) مدار معادل یک کریستال کوارتز در یک نوسان‌ساز را نشان میدهد.

الف ب
الف : کریستال کوارتز . ب : نماد الکتریکی کریستال

مدار معادل یک کریستال کوارتز در یک نوسان‌ساز
در ادامه چند نمونه از نوسان‌سازهای CMOS با جزئیات بیشتر بررسی میشود.
نوسان‌سازهای حلقوی نوسان‌سازهای حلقوی از قرار دادن چند طبقه بهره به صورت متوالی و پشت سر هم در یک حلقه تشکیل شدهاند. چنانچه این طبقات بهره متوالی (سیستم حلقه باز) بتوانند بهره کافی را به ازای شیفت فاز صفر ایجاد نمایند، نوسان اتفاق میافتد. برای تحقق چنین نوسان‌سازی میتوان در ساده ترین حالت از تقویت کنندههای سورس- مشترک به عنوان طبقات بهره ذکر شده استفاده نمود. برای این کار لازم است که حداقل سه طبقه تقویتکننده سورس- مشترک را به صورت متوالی قرار داد تا امکان نوسان وجود داشته باشد. (شکل (2-10)). در چنین شرایطی شیفت فاز حلقه از صفر تا 270- درجه (به ازای تغییر فرکانس از صفر تا بینهایت) تغییر میکند و در نتیجه فرکانسی که در آن شیفت فاز 180- درجه میشود کوچکتر از بی نهایت بوده و در صورت کافی بودن حاصلضرب بهره سه طبقه در آن فرکانس، نوسان اتفاق میافتد.

نوسان‌ساز حلقوی سه طبقه
یک نوسان‌ساز حلقوی N طبقه در شکل (2-11) نشان داده شده است.

نوسان‌ساز حلقوی N طبقه
با توجه به اینکه بهره همهی طبقات یکسان است، میتوان تابع تبدیل از ورودی به خروجی مدار را بصورت رابطهی (2-3) نوشت.

که در آن R و L به ترتیب مقاومت و خازن خروجی هر طبقه می‌باشند.
در رابطه فوق ترارسانایی ترانزیستور میباشد. میتوان کل شیفت فاز حلقه را به صورت زیر نوشت

رابطه (2-4) بیانگر این است که نوسان‌ساز به ازای تعداد طبقات زوج دارای فرکانس نوسان صفر بوده، یعنی نوسان نمیکند و برای نوسان باید تعداد طبقات فرد باشد. برای اینکه بتوان یک نوسان‌ساز حلقوی با تعداد طبقات زوج داشت، باید از تقویتکنندههای تفاضلی برای ایجاد سلول تأخیر استفاده کرد. همانطور که در شکل (2-12) مشاهده میشود برای تحقق نوسان باید یکی از طبقات را طوری بست که گین مثبت داشته باشد.

نوسان‌ساز حلقوی تفاضلی با تعداد طبقات زوج
شماتیک ساده مداری نوسان‌ساز حلقوی تفاضلی در شکل (2-13) نشان داده شده است.

شماتیک مدار نوسان‌ساز حلقوی
نوسان‌ساز های LC با پیدایش تدریجی سلفهای یک پارچه و امکان ساخت آنها در تکنولوژیهای Bipolar و CMOS در سالهای گذشته، امکان طراحی نوسان‌ساز با استفاده از شبکه تشدیدکننده پسیو برای مدارهای مجتمع ایجاد شده است[6]، [7] و [28]. این نوع از نوسان‌سازها که به نوسان‌سازهای LC معروفند، به دلایلی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، پراستفادهترین نوسان‌سازها به عنوان نوسان‌سازهای کنترل شونده با ولتاژ در مدارات فرکانس بالا و سیستمهای مخابراتی میباشند. در ادامه چند نمونه از ساختارهای مختلف نوسان‌ساز LC معرفی میشوند.
توپولوژی تک ترانزیستوری
با توجه به مدل فیدبک ارائه شده برای بیان عملکرد نوسان‌ساز در بخش 2-2 با استفاده از یک ترانزیستور، یک تانک LC و ایجاد یک مسیر فیدبک میتوان یک نوسان‌ساز طراحی کرد. به منظور این طراحی ابتدا تانک LC را در درین ترانزیستور قرار داده و سپس برای برقرای شرط فاز بارک هوزن و ایجاد شیف فاز 360 درجه باید فیدبکی از درین به سورس ترانزیستور ایجاد کرد. لازم به ذکر است که این فیدبک را نمیتوان بین درین و گیت ترانزیستور ایجاد کرد زیرا در این حالت کل اختلاف فاز حلقه 180 درجه خواهد شد و نوسان رخ نمیدهد. تا این قسمت از طراحی در شکل (2-14) نشان داده شده است.

فیدبک مستقیم از درین به سورس
برای ایجاد نوسان باید شرط دوم بارک هوزن که شرط بهره حلقه بزرگتر از یک است، نیز برقرار باشد. فیدبک ساده از درین به سورس نمیتواند این شرط را تامین کند، زیرا با اعمال ورودی و محاسبهی بهرهی حلقه بسته مشاهده میشود که در هیچ فرکانسی بینهایت نمیشود و مدار نوسان نمیکند[3]. از طرفی با ایجاد این فیدبک ساده مقاومت دیده شده از سورس ترانزیستور که برابر با است، اثر بارگذاری در تانک خواهد داشت و ضریب کیفیت آن را کاهش میدهد. بنابراین برای تامین بهرهی حلقهی کافی و ایجاد نوسان در این ساختار از فیدبکهای خازنی و سلفی استفاده میشود. ساختارهای حاصل به ترتیب به نوسان‌ساز کولپیتس و هارتلی مشهورند.
نوسان‌ساز کولپیتس
همانطور که اشاره شد نوسان‌سازکولپیتس با اعمال ساختار فیدبک خازنی در طراحی نوسان‌ساز تک ترانزیستوری ایجاد میشود. شکل (2-15) یک نوسان‌ساز کولپیتس را نشان میدهد. در این ساختار با تحریک ورودی در سورس میتوان تابع انتقال از ورودی به خروجی را محاسبه کرد که در رابطهی (2-5) نشان داده شده است.

با فرض به عنوان فرکانسی که در آن شرط حلقه تحقق مییابد، میتوان معادله

شماتیک نوسان‌ساز کولپیتس
(2-5) را تحلیل کرد و به روابط زیر را برای نوسان‌ساز کولپیتس رسید

که در آن R مقاومت موازی معادل با سلف می‌باشد. توجه به رابطهی (2-6) به سادگی ثابت میشود که در نوسان‌ساز کولپیتس، شرط لازم برای نوسان برابر است با: .
نوسان‌ساز هارتلی

برای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه اینجا کلیک کنید

 نوشته شده در   2017-07-09ساعت 10:33:  توسط دانلود پایان نامه 

فایل - فول تکست

-390081648551
233934092710
دانشکده مهندسی- گروه برق
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق-مخابرات
طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس
معصومه خلیل زاده
استاد راهنما
دکتر میرصالحی
تیر 1391
سپاس پروردگاری،
که پر کرد وجودم را از بودنش
و
ولایتی که با آن مسیر شدنش را طی کنم.
سپاس رئوف آل احمد
را که چه نیکو زنگارهای قلبم را با تابش الطاف خداوندگارم ، زدود.
حال از ایشان میخواهم که بر این حقیر منت نهاده
و بار دیگر کشکول گدایی ام را آکنده از الطافشان کنند.
سپاس پدر و مادرم را
که در این مسیر ، چه نیکو ربوبیت به ودیعه گزاردهی پروردگارم را
در وجود حقیری چون من، رشد دادند.
قدر می نهم تلاش بی دریغ استاد ارجمندم آقای دکتر میرصاحی ،
که توشهای فراتر از اجرای این طرح پژوهشی را برای اینجانب فراهم آوردند .
و همچنین از دیگر اساتید بزرگوارم
آقای دکتر عطاری ، آقای دکتر شکوه صارمی و آقای دکتر نشاطی
که در عرصه تحصیل مرا یاری نمودند، کمال تشکر را دارم.
سپاس دوستانم را که
کوله بار معرفت و تجربه شان، بر آستان قلبم آرام جای گرفت…
چکیده
در این پروژه طراحی فیلتر دو بانده مایکروویو با دو ساختار متفاوت با سطوح انتخابگر فرکانس بررسی و معایب و مزایای این دو ساختار بیان شده است. در ساختار اول از دو لایه سطح انتخابگر فرکانس با عنصر حلقه دایروی و در ساختار دوم از یک لایه سطح انتخابگر فرکانس با دو عنصر حلقه دایروی ادغام شده، استفاده شده است. در بخش اصلی پروژه طراحی یک فیلتر دوبانده میاننگذر مایکروویو با ساختار نوع دوم در باند فرکانسی GHz 7 – 3 برای کاربردهایی مثل عایقهای تداخل الکترومغناطیس انجام شده و نشان داده شده است که پاسخ فرکانسی فیلتر طراحی شده نسبت به تغییرات زاویه تابش و قطبش موج تابشی پایدار است. از ویژگیهای این فیلتر کم حجم بودن و مقرون به صرفه بودن آن میباشد. چون فرمول دقیقی برای بدست آوردن مشخصات مناسب این فیلترها وجود ندارد، تاثیر پارامترهای یک سلول واحد از هر کدام از فیلترها به وسیله نرمافزار CST بررسی شد. این پارامترها شامل دوره تناوب ساختار (p)، شعاع متوسط حلقه دایروی (r) و ضخامت حلقه دایروی (w) میباشند. از شبیهسازیهای انجام شده، نتایج زیر حاصل شد:
مهمترین عامل برای تغییر پهنای باند فیلتر، تغییر w است.
حساسیت فرکانس تشدید فیلتر به پارامترهای r و p نسبت به w بیشتر است.
تاثیر پارامتر r در تغییر فرکانس تشدید ناشی از زوایای تابش صفر و 60 درجه، بیشتر از پارامترهای دیگر (r وw) است.
کلمات کلیدی: سطوح انتخابگر فرکانس، فیلتر دوبانده، فیلتر میاننگذر مایکروویو، تئوری فلوکه
فهرست مطالب
فصل اول-مقدمه 1
فصل دوم-سطوح انتخابگر فرکانس 4
TOC o “1-4” h z u 2-1 معرفی سطوح انتخابگر فرکانس52-1-1 چگونگی کنترل پاسخ فرکانسی سطوح انتخابگر فرکانس62-1-1-1 شکل سطوح انتخابگر فرکانس62-1-1-2 ضریب هدایت اجزاء72-1-1-3 زیر لایه دی الکتریک82-1-1-4 زاویه تابش موج مسطح92-1-2 جلوگیری از لوب ساینده102-2 تحریک سطوح انتخابگر فرکانس112-3 آرایه های مکمل112-4 چگونگی تشکیل منحنی تشدید122-4-1 سطوح متناوب پیاپی بدون دی الکتریک 132-4-2 یک سطح متناوب با لایه های دیالکتریک132-5 کاربردهای سطوح انتخابگر فرکانس142-5-1 کاهش تداخلات الکترومغناطیسی142-5-2 فیلترهای چند بانده152-5-2-1 استفاده از چند سطح انتخابگر فرکانسی پیدرپی162-5-2-2 استفاده گروهی از عناصر در یک سلول واحد172-5-2-3 استفاده از چند عنصر ادغام شده در هم182-5-2-4 استفاده از اجزاء مشدد حلقوی مربعی19فصل سوم-تئوری پایهای ساختارهای متناوب فضایی 22
3-1 سری فلوکه و توابع مدی فلوکه233-2 مودهای قابل انتشار ومیرا شونده فلوکه26فصل چهارم-طراحی فیلتر یک بانده مایکروویو 31
4-1 طراحی فیلتر میان نگذر برای کاربردهای باند مایکروویو 324-1-1 شکل جزء354-1-1-1 تاثیر ابعاد عنصر374-1-1-1-1 پارامترهای تعیین کننده ابعاد عنصر394-1-2 تاثیر دی الکتریک 49فصل پنجم-طراحی فیلتر دو بانده مایکروویو 53
5-1 استفاده از دولایه سطح انتخابگر فرکانس پی درپی555-2 استفاده از یک لایه سطح انتخابگر فرکانس با دو عنصر ادغام شده[27]58فصل ششم-نتیجهگیری و پیشنهادها 62
6-1 نتیجه گیری636-2 پیشنهادها64مراجع 66

فهرست شکلها
شکل 2-1 ساختارهای سطح انتخابگر فرکانس: (الف) آرایهای از تکهها، (ب) آرایهای از پنجرهها [1] 5
شکل 2-2 چهار نوع فیلتر سطح انتخابگر فرکانس . مواد هادی با رنگ سیاه نشان داده شده اند [2] 6
شکل 2-3 انواع اجزاء [1] 7
شکل 2-4 تاثیر مقاومت بر عملکرد سطح انتخابگر فرکانس با اجزای حلقوی مربعی… 8
شکل 2-5 سطح انتخابگر فرکانس (الف) در داخل و (ب) روی لایه دی الکتریک [2] 9 شکل 2-6 فاصله طراحی شده بین اجزا با یک سیگنال تابشی مایل [2] 9
شکل 2-7 انتشار لوب ساینده در جهت gη [1] 10
شکل 2-8 ساختارهای متناوب هادیها با (الف ) حالت غیرفعال، (ب) حالت فعال [1] 11
شکل 2-9 ساختار متناوب پیاپی [1] 13
شکل 2-10 ساختار صفحه متناوب با دو لایه دی الکتریک و منحنی انتقال این ساختار [1] 13
شکل 2-11 تضعیف دیواربا ضخامت 35 سانتی متر، با انواع متفاوت مواد : سیمان، آجر… 15
شکل 2-12 الف) نمای بالای سلول واحد، ب) نمای سه بعدی سلول واحد[7] 16
شکل 2-13 نتایج شبیه سازی و اندازهگیری فیلتر دوبانده[7] 17
شکل2-14 ساختار فیلتر سطح انتخابگر فرکانس با عناصر چند گانه[5] 17
شکل 2-15 نتایج شبیه سازی فیلتر دوبانده با یک گروه از عناصر در یک سلول واحد[5] 18
شکل 2-16 الف) شکل سلول واحد، ب) مدار معادل سلول واحد[13] 19
شکل2-17 پاسخ فرکانسی فیلتر سه بانده[13] 19
شکل 2-18 ساختار مشدد حلقوی مربعی [18] 20
شکل2-19 ساختار فیلتر دوبانده با استفاده از عنصر مشدد حلقوی مربعی[19] 20
شکل 2-20 نتایج شبیه سازی فیلتر دوبانده با استفاده از عناصر مشددهای حلقوی مربعی[19] 21 شکل 3-1 یک ارایه مسطتیلی با تناوب های a و b ]20[ 23
شکل 3-2 تابش یک موج تخت به سطح یک آرایه متناوب [20] 27
شکل 3-3 مکان هندسی مود‌های منتشر شونده [20] 29
شکل41 نمای سلول واحد در شبیه سازی با مودهای فلوکه 33
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- شکل42 دو مود پورت فلوکه[ 21] 34
شکل 4-3 نمای سلول واحد در شبیه سازی درون موجبری 34
شکل 4-4 ابعاد اجزاء حلقه دایروی 36
شکل 4-5 پاسخ فرکانسی FSS1 با 1= rε و °60 تا °0= θ برای دو قطبش TE و TM 37
شکل 4-6 پاسخ فرکانسی FSS2 با 1= rε و °60 تا °0= θ برای دو قطبش TE و TM 38
شکل 4-7 تغییرات پهنای باند ( dB20) با افزایش دوره تناوب ساختار (p) 40
شکل 4-8 تغییرات فرکانس تشدید با افزایش دوره تناوب ساختار (p) در تابش عمودی (°.=θ) 40
شکل 4-9 میزان تغییرات فرکانس تشدید در قطبش TE به ازای تغییر زاویه تابش از صفر تا 60 درجه… 41
شکل 4-10 میزان تغییرات فرکانس تشدید در قطبش TM به ازای تغییر زاویه تابش از صفر تا 60 درجه… 41
شکل 4-11 تاثیر تغییر پارامتر p (با ثابت نگه داشتن دیگر پارامترها) بر پاسخ فرکانسی FSS2 با 1= rε … 42
شکل 4-12 تغییرات پهنای باند ( dB20) با تغییر شعاع متوسط حلقه دایروی (r) 43
شکل 4-13 تغییرات فرکانس تشدید با تغییر شعاع متوسط حلقه دایروی (r) 43
شکل 4-14 میزان تغییرات فرکانس تشدید در قطبش TE به ازای تغییر زاویه تابش از صفر تا 60 درجه … 44
شکل 4-15 میزان تغییرات فرکانس تشدید در قطبش TM به ازای تغییر زاویه تابش از صفر تا 60 درجه… 44
شکل 4-16 تاثیر تغییر پارامتر r (با ثابت نگه داشتن دیگر پارامترها) بر پاسخ فرکانسی FSS2 با 1r=ε… 45
شکل 4-17 تغییرات پهنای باند ( dB20) با تغییر ضخامت حلقه دایروی (w) 46
شکل 4-18 تغییرات فرکانس تشدید با تغییر ضخامت حلقه دایروی (w) 46
شکل 4-19 میزان تغییرات فرکانس تشدید در قطبش TE به ازای تغییر زاویه تابش از صفر تا 60 درجه… 47
شکل 4-20 میزان تغییرات فرکانس تشدید در قطبش TM به ازای تغییر زاویه تابش از صفر تا 60 درجه… 47
شکل 4-21 تاثیر تغییر پارامتر w (با ثابت نگه داشتن دیگر پارامترها) بر پاسخ فرکانسی FSS2 با 1= rε … 48
شکل 4-22 تاثیر دی الکتریک بدون تلقات بر پاسخ فرکانسی الف) FSS1 و ب) FSS2 49
شکل 4-23 تاثیر دی الکتریک تلفاتی بر پاسخ فرکانسی الف) FSS1 و ب) FSS2 50
شکل 4-24 پاسخ فرکانسی FSS1 با زیرلایه دی الکتریک اعمال شده در دو طرف ساختار 51
شکل 4-25 پاسخ فرکانسی FSS1 با زیرلایه دی الکتریک اعمال شده در یک طرف ساختار 51
شکل 4-26 پاسخ فرکانسی FSS1 با زیرلایه دی الکتریک اعمال شده دردو طرف ساختار 52
شکل 4-27 پاسخ فرکانسی شبیه سازی شده برای FSS1 با زیرلایه دی الکتریک اعمال شده در یک … 52
شکل4-28 تغییرات ثابت دی الکتریک موثر FSS2 بر حسب ضخامت زیرلایه 53
شکل 5-1 نمای یک سلول واحد از ساختار فیلتر دوبانده با دولایه سطح انتخابگر فرکانس 56
شکل 5-2 پاسخ فرکانسی فیلتر دوبانده با 38/3= rε و °60 تا °0= θ برای دو قطبش TE و TM 57
شکل 5-3 نمای یک سلول واحد از ساختار فیلتر دوبانده با یک لایه سطح انتخابگر فرکانس با دو … 58
شکل 5-4 تلفات تغبیه فیلتر دوبانده با سلول واحد نشان داده شده در شکل 5-3 … 59
شکل 5-5 تلفات تغبیه فیلتر دوبانده با تغییر ابعاد سلول واحد نشان داده شده در شکل 5-3 … 60
فهرست جدولها
جدول شماره 2-1 عملکرد سطح انتخابگر فرکانس ها با اشکال متفاوت (یک سطح انتخابگر فرکانس… 7
جدول 4-1 ابعاد عنصر حلقه دایروی و فرکانسهای تشدید دو سطح انتخایگر فرکانس با تابش عمود 36
جدول 4-2 تغییرات فرکانس تشدید (Fr) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود، تغییرات… 39
جدول 4-3 تغییرات فرکانس تشدید (Fr) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود، تغییرات… 42
جدول 4-4 تغییرات فرکانس تشدید (Fr) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود، تغییرات… 45
جدول 4-5 تغییر ثابت دی الکتریک موثر با ضخامت زیرلایه برایFSS2 53
جدول 5-1 ابعاد عنصر حلقه دایروی و فرکانسهای تشدید دو سطح انتخایگر فرکانس در تابش عمود 56
جدول 5-2 تغییر ابعاد سلول واحد فیلتر دوبانده برای رسیدن به فرکانسهای تشدید مد نظر … 60
فهرست اختصارات
Frequency Selective Surface FSS
Computer Simulation Technology CST
Finite Integration Technique FIT

برای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه اینجا کلیک کنید

 نوشته شده در   2017-07-09ساعت 10:33:  توسط دانلود پایان نامه 

موضوع ریسرچ - فول تکست

موسسه غیرانتفاعی پویش قم
طراحی و شبیه سازی آنتن فرکتالی کوچک شده
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مخابرات
گرایش سیستم
استاد راهنما :
دکتر جواد قالیبافان
نگارش :
امین فتحالهی
شهریور 1393
تقدیم به همسر مهربانم
قدردانی
با سپاس از آفریدگار مهربان، که اسباب نگارش این پایاننامه به قدرت او فراهم آمد. در اینجا بر خود میدانم که از زحمات دلسوزانه استاد ارجمند، جناب آقای دکتر جواد قالیبافان کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.
چکیده
امروزه از هندسههای فرکتالی در علوم زیادی استفاده میشود. بدون شک یکی از شاخههایی که هندسههای فرکتالی در آنها تاثیر زیادی گذاشته است الکترومغناطیس و انتشار امواج است. وجود خواص ذاتی هندسههای فرکتالی، باعث ایجاد ویژگیهای مناسبی در تشعشعکنندهها، منعکسکنندهها و آنتنها میگردد که باعث میگردد این ادوات عملکرد بهتری را در محیط داشته باشند. در این پایاننامه بررسی ساختارهای فرکتالی جهت طراحی و شبیهسازی آنتن با ابعاد کوچک مورد بررسی قرار میگیرد.
در ابتدا مروری بر هندسه فرکتالی خواهیم داشت سپس با چند نمونه از ساختارهای فرکتالی بهبود یافته با ابعاد کوچک شده شامل ساختارهای حلقوی، سه بعدی درختی و هیلبرتی و آنتنهای مایکرواستریپ آشنا می شویم اگر چه طراحی و ساخت این آنتن ها با مشکلات زیادی همراه می باشد، اما در بعضی از کاربردها که نیاز به آنتن با ابعاد بسیار کوچک می باشد استفاده از این نوع آنتن ها پیشنهاد می شود که به طور جامع به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
در انتهای به منظور طراحی آنتن با مشخصات فوق در این پایان نامه دو نوع آنتن معرفی گردیده است.اولین ساختار یک آنتن مایکرواستریپ مربعی ساده با فرکانس3 تا GHZ5 با تغذیه پروب می باشد که نتایج شبیه سازی برای این آنتن ارائه شده است. دومین ساختار یک آنتن مایکرو استریپ با ابعاد کوچک شده می باشد که روند طراحی آن بر یک الگوی تکرار شونده استوار است نتایج شبیه سازی و اندازه گیری این آنتن نیز ارائه شده است.
کلمات کلیدی : آنتنهای فرکتالی، آنتن مایکرواستریپ
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u فصل اول : معرفی هندسه فرکتالی و خواص آن1-1 مقدمه PAGEREF _Toc397247514 h 21-2 روش ممان PAGEREF _Toc397247517 h 51-3 روش های ساخت PAGEREF _Toc397247518 h 6فصل دوم : آشنایی با ساختارهای فرکتالی بهبود یافته با ابعاد کوچک2-1 مقدمه PAGEREF _Toc397247524 h 102-2 کوچک سازی آنتن مایکرو استریپ با استفاده از ساختارهای فرکتالی PAGEREF _Toc397247525 h 102-3 آنتن فرکتال حلقوی PAGEREF _Toc397247526 h 102-3-1 آنتن فرکتال حلقوی کخ PAGEREF _Toc397247528 h 112-3-2 آنتن فرکتال حلقوی مینکوسکی PAGEREF _Toc397247533 h 162-4 آنتن های سه بعدی درختی PAGEREF _Toc397247540 h 212-4-1 مولد ساختار فرکتالی درختی PAGEREF _Toc397247541 h 212-4-2 مولد ساختار فرکتالی درختی با زاویه متغیر PAGEREF _Toc397247547 h 252-4-3 ساختارهای فرکتالی درختی مرکب PAGEREF _Toc397247551 h 262-4-4 آنتن های درختی با شاخه مرکزی PAGEREF _Toc397247555 h 282-4-5 آنتن درختی تک قطبی با بارگزاری راکتیو PAGEREF _Toc397247559 h 292-5- آنتن های سه بعدی هیلبرت PAGEREF _Toc397247569 h 342-5-1 ساختارهای هیلبرت سه بعدی معمولی PAGEREF _Toc397247570 h 352-5-1-1 آنتن هیلبرت سه بعدی معمولی در فضای آزاد PAGEREF _Toc397247571 h 352-5-1-2 آنتن هیلبرت سه بعدی معمولی در داخل استوانه دی الکتریک PAGEREF _Toc397247575 h 372-5-2 آنتن هیلبرت سه بعدی معکوس PAGEREF _Toc397247577 h 38فصل سوم : آنتن های مایکرو استریپ3-1 مقدمه PAGEREF _Toc397247583 h 413-2 تعریف آنتن های مایکرو استریپ PAGEREF _Toc397247584 h 413-3 ویژگی های آنتن های مایکرو استریپ PAGEREF _Toc397247586 h 433-4 اصول اساسی عملکرد آنتن های مایکرواستریپ PAGEREF _Toc397247588 h 443-5 میدان های تشعشعی PAGEREF _Toc397247589 h 463-6 روش های تغذیه در آنتن های مایکرواستریپ PAGEREF _Toc397247590 h 463-6-1 تغذیه پروب کواکسیال PAGEREF _Toc397247591 h 463-6-2 تغذیه بروش خط مایکرو استریپی PAGEREF _Toc397247593 h 473-6-3 تغذیه با کوپلینگ از روزنه PAGEREF _Toc397247595 h 483-6-4- تغذیه با استفاده از کوپلینگ الکترومغناطیسی مجاورتی PAGEREF _Toc397247597 h 493-7 آنتن های مایکرواستریپ مجتمع PAGEREF _Toc397247599 h 513-8 روش های کاهش ابعاد آنتن مایکرواستریپ PAGEREF _Toc397247600 h 523-8-1 استفاده از اتصال کوتاه برای زیر لایه های نازک PAGEREF _Toc397247601 h 523-8-2 شکاف گذاری در صفحه ی تشعشعی آنتن PAGEREF _Toc397247603 h 523-8-3 شکاف گذاری در صفحه زمین PAGEREF _Toc397247605 h 533-8-4 استفاده از آنتن L شکل معکوس (PIL) PAGEREF _Toc397247607 h 543-8-6 استفاده از بارگذاری دی الکتریک PAGEREF _Toc397247610 h 56فصل چهارم : 4-1 مقدمه PAGEREF _Toc397247612 h 584-2 طراحی و شبیه سازی آنتن مایکرو استریپ ساده برای کاربرد 5 گیگاه هرتز PAGEREF _Toc397247613 h 584-2-1 پارامترهای طراحی آنتن PAGEREF _Toc397247615 h 594-3 طراحی و شبیهسازی آنتن مایکرواستریپ کوچک شده PAGEREF _Toc397247616 h 604-3-1 پارامترهای طراحی آنتن PAGEREF _Toc397247618 h 604-3-2 کاهش ابعاد آنتن PAGEREF _Toc397247619 h 604-3-2 تحلیل آنتن PAGEREF _Toc397247621 h 614-4 نتایج شبیه سازی PAGEREF _Toc397247622 h 62فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات5-1 نتیجه گیری PAGEREF _Toc397247633 h 675-2 پیشنهادات PAGEREF _Toc397247634 h 67منابع PAGEREF _Toc397247635 h 68
فهرست جداول
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u
جدول (1-1) : تأثیر دی الکتریک زیرلایه بر روی خواص تشعشعی آنتن PAGEREF _Toc397247519 h 6جدول (2-1) : سمت گرایی و سطح مؤثر آنتن های فرکتالی مینکوسکی با درجات تکرار و عرض های فرورفتگی مختلف [10] PAGEREF _Toc397247537 h 19جدول (2-2) : پارامترهای طراحی آنتن درختی 4 شاخه ای PAGEREF _Toc397247543 h 22جدول (2-3) : پارامترهای طراحی آنتن درختی 6 شاخه ای و 8 شاخه ای PAGEREF _Toc397247544 h 23جدول (2-4) : پارامترهای طراحی برای آنتن 4 شاخه ای در تکرار سوم PAGEREF _Toc397247549 h 25جدول (2-5) : پارامترهای طراحی براثی آنتن درختی 8 شاخه ای مرکب PAGEREF _Toc397247553 h 27جدول (2-6) : پارامترهای طراحی آنتن 4 شاخه ای درختی، با شاخه مرکزی و بدون شاخه مرکزی PAGEREF _Toc397247556 h 28جدول (2-7) : پارامترهای طراحی آنتن 4 شاخه ای درجه سوم بارگزاری شده، در دو حالت دوبانده و سه بانده PAGEREF _Toc397247561 h 31جدول (2-8) : پارامترهای طراحی آنتن 4 شاخه ای بارگزاری شده با 5 المان LC سری PAGEREF _Toc397247565 h 33
فهرست اشکال
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u شکل (1-1) : چند نمونه ساختار فرکتالی PAGEREF _Toc397247515 h 2شکل (1-2) : دسته بندی کلی آنتن های فرکتالی PAGEREF _Toc397247516 h 4شکل (1-3) : آنتن فرکتالی نیمه حلقوی بر روی صفحه زمین بزرگ PAGEREF _Toc397247520 h 7شکل (1-4) : تغذیه هم صفحه برای یک آنتن حلقوی PAGEREF _Toc397247521 h 7شکل (2-1) : دو نمونه از ساختارهای فرکتالی حلقوی، فرکتالی مینکوسکی و فرکتالی کخ [10] PAGEREF _Toc397247527 h 11شکل (2-2) : روند تولید حلقه فرکتالی کخ برای چهار تکرار اول و عملگر کخ [10] PAGEREF _Toc397247529 h 12شکل (2-3) : مقایسه حلقه فرکتالی کخ در تکرار چهارم با حلقه دایروی [10] PAGEREF _Toc397247530 h 13شکل (2-4) : امپدانس ورودی برای دو آنتن حلقوی کخ و آنتن حلقوی دایره ای [10] PAGEREF _Toc397247531 h 14شکل (2-5) : پترن تشعشعی برای آنتن حلقوی کخ و آنتن حلقوی دایروی [10] PAGEREF _Toc397247532 h 15شکل (2-6) : روند تولید حلقه فرکتالی مینکوسکی برای چهار تکرار اول و عملگر مینکوسکی [10] PAGEREF _Toc397247534 h 17شکل (2-7) : تغییرات فاکتور مقیاس برای تکرارها و عرض فرورفتگی های مختلف آنتن مینکوسکی [10] PAGEREF _Toc397247535 h 18شکل (2-8) : پترن تشعشعی آنتن فرکتالی مینکوسکی با درجات تکرار و عرض های فرورفتگی مختلف [10] PAGEREF _Toc397247536 h 19شکل (2-9) : آنتن های حلقوی فرکتالی مینکوسکی و حلقوی مربعی در حضور صفحه زمین [10] PAGEREF _Toc397247538 h 20شکل (2-10) : آنتن های حلقوی فرکتالی مینکوسکی و حلقوی مربعی با تغذیه هم صفحه [10] PAGEREF _Toc397247539 h 20شکل (2-11) : چهار تکرار اول برای آنتن های درختی 4 شاخه ای PAGEREF _Toc397247542 h 22شکل (2-12) : مقایسه پارامتر S11 برای آنتن های 4 شاخه ای، 6 شاخه ای و 8 شاخه ای PAGEREF _Toc397247545 h 24شکل (2-13) : پترن تشعشعی برای آنتن های درختی 4، 6 و 8 شاخه ای PAGEREF _Toc397247546 h 24شکل (2-14) : آنتن 4 شاخه ای در تکرار سوم، برای چند زاویه بین شاخه ای متغیر PAGEREF _Toc397247548 h 25شکل (2-15) : نسبت موج ایستان برای آنتن 4 شاخهای برای تکرارهای دوم و سوم برای زوایای بین شاخهای مختلف PAGEREF _Toc397247550 h 26شکل (2-16) : آنتن درختی 8 شاخه ای مرکب، برای سه تکرار اول PAGEREF _Toc397247552 h 27شکل (2-17) : نتایج حاصل از شبیه سازی برابر پارامتر S11 آنتن 8 شاخه ای مرکب PAGEREF _Toc397247554 h 28شکل (2-18) : آنتن های درختی 4 شاخه ای با شاخه مرکزی و بدون شاخه مرکزی PAGEREF _Toc397247557 h 29شکل (2-19) : نتایج حاصل از شبیه سازی برای پارامتر S11 آنتن 4 شاخه ای با شاخه مرکزی و بدون شاخه مرکزی PAGEREF _Toc397247558 h 29شکل (2-20) : آنتن 4 شاخه ای درجه سوم بارگزاری شده، در دو حالت دو بانده و سه بانده PAGEREF _Toc397247560 h 31شکل (2-21) : پارامتر S11 آنتن 4 شاخه ای درجه سوم بارگزاری شده PAGEREF _Toc397247562 h 32شکل (2-22) : پترن تشعشعی آنتن 4 شاخه ای درجه سوم بارگزاری شده PAGEREF _Toc397247563 h 32شکل (2-23) : ساختار آنتن 4 شاخه ای بارگزاری شده با 5 المان LC سری PAGEREF _Toc397247564 h 33شکل (2-24) : پارامتر S11 آنتن 4 شاخه ای بارگزاری شده با 5 المان LC سری PAGEREF _Toc397247566 h 33شکل (2-25) : شبکه تطبیق برای آنتن 4 شاخه ای بارگزاری شده با 5 المان LC سری PAGEREF _Toc397247567 h 34شکل (2-26) : پترن تشعشعی برای آنتن 4 شاخه ای بارگزاری شده با 5 المان LC سری PAGEREF _Toc397247568 h 34شکل (2-27) : آنتن هیلبرت سه بعدی معمولی در سه تکرار اول PAGEREF _Toc397247572 h 36شکل (2-28) : پارامتر S11 برای آنتن هیلبرت سه بعدی معمولی در سه تکرار اول PAGEREF _Toc397247573 h 36شکل (2-29) : پترن تشعشعی برای آنتن هیلبرت معمولی در فرکانس GHz5، برای تکرار اول (a) و برای تکرار دوم (b) و برای تکرار سوم (c) PAGEREF _Toc397247574 h 37شکل (2-30) : پارامتر S11 برای آنتن هیلبرت سه بعدی معمولی در تکرار سوم در فضای آزاد و محیط دی الکتریک PAGEREF _Toc397247576 h 38شکل (2-31) : آنتن هیلبرت سه بعدی معکوس در سه تکرار اول PAGEREF _Toc397247578 h 39شکل (2-32) : پارامتر S11 برای آنتن هیلبرت سه بعدی معکوس در سه تکرار اول PAGEREF _Toc397247579 h 39شکل (2-33) : پترن تشعشعی برای آنتن هیلبرت معکوس در فرکانس GHz5، برای تکرار اول (a)، تکرار دوم (b) و تکرار سوم (c) PAGEREF _Toc397247580 h 39شکل (3-1) : ساختار آنتن مایکرواستریپ PAGEREF _Toc397247585 h 42شکل (3-2) : اشکال هندسی شناخته شده قابل استفاده در طراحی آنتن پچ مایکرواستریپ PAGEREF _Toc397247587 h 44شکل (3-3) : تغذیه آنتن پچ میکرواستریپ بروش پروب کواکسیال PAGEREF _Toc397247592 h 47شکل (3-4) : تغذیه بهروش اتصال مستقیم خط کواکسیال PAGEREF _Toc397247594 h 47شکل (3-5) : نمونهای از آنتن با تغذیه کوپلاژ روزنهای PAGEREF _Toc397247596 h 49شکل (3-6). ساختار تغذیه کوپلینگ مجاورتی (الف) نمای جانبی (ب) نمای بالایی PAGEREF _Toc397247598 h 50شکل (3-7): نمونه هایی از اعمال اتصال کوتاه بر روی آنتن های با زیر لایۀ نازک برای کوچک سازی آنتن در (a) آنتن مستطیلی (b) آنتن دایره ای و (c) آنتن مثلثی PAGEREF _Toc397247602 h 52شکل (3-8) : هندسه ی یک نمونه از آنتن مایکرو استریپ با سطح تشعشعی تصحیح شده PAGEREF _Toc397247604 h 533-8-3 شکاف گذاری در صفحه زمین PAGEREF _Toc397247605 h 53شکل (3-9) : هندسه ی یک آنتن مستطیلی مایکرو استرویپ کوچک شده با صفحه ی زمین تصحیح شده PAGEREF _Toc397247606 h 543-8-4 استفاده از آنتن L شکل معکوس (PIL) PAGEREF _Toc397247607 h 54شکل (3-10) : نمای هندسی یک آنتن PIL PAGEREF _Toc397247608 h 55شکل (3-11) : نمای هندسی آنتن U شکل معکوس با تغذیه ی کوپل روزنه H PAGEREF _Toc397247609 h 55شکل (4-1). ساختار آنتن میکرواستریپ برای کاربرد 5 گیگاهرتز PAGEREF _Toc397247614 h 59شکل (4-2). ساختار آنتن کوچک شده PAGEREF _Toc397247617 h 60شکل (4-3) : ساختار دو آنتن PAGEREF _Toc397247620 h 61شکل (4-4). تلفات بازگشتی برای آنتن مایکرواستریپ مربعی PAGEREF _Toc397247623 h 62شکل (4-5). تلفات بازگشتی آنتن مایکرواستریپ کوچک شده PAGEREF _Toc397247624 h 63شکل (4-6). توزیع جریانها PAGEREF _Toc397247625 h 63شکل (4-7). الگوی تابشی آنتن مایکرواستریپ مربعی در فرکانس رزونانس MHz 5 PAGEREF _Toc397247626 h 63شکل (4-8). الگوی تابشی دوبعدی در فرکانس رزونانس اول آنتن کوچک شده PAGEREF _Toc397247627

h 64شکل (4-9). الگوی تابشی دوبعدی در فرکانس رزونانس دوم آنتن کوچک شده PAGEREF _Toc397247628 h 64شکل (4-10). بهره آنتنها PAGEREF _Toc397247629 h 65شکل (4-11). تلفات بازگشتی بر حسب تغییرات پارامتر Wc PAGEREF _Toc397247630 h 65

فصل اولمعرفی هندسه فرکتالی و خواص آن1-1 مقدمه
به طور کلی با مشاهده طبیعت اطراف با بعضی از هندسههای خودمتشابهی برخورد میکنیم که از آنها میتوان به هندسه های فرکتالی یاد کرد. برای مثال، می توان به ساختار فرکتالی شاخه درختان، چشم انداز واقعی طبیعت غروب های خورشید، زمین های ناهموار، موج های روی دریاچه، خط ساحل، توپوگرافی بستر دریا و گیاهان و کوه ها اشکال مختلف ابرها اشاره کرد.
اولین بار ساختارهای فرکتالی توسط بنویت مندلبرت در سال 1975 معرفی شدند، که این ساختارها دارای اشکالی بودند، که هر بخش از آنها ویژگی های کل ساختار را در یک مقیاس کوچکتر دارا بود. این تعریف یک خاصیت مهم این ساختارها را معرفی می کرد، که آن وجود طول نامحدود در حجم محدودی از این ساختارها بود. شکل (1-1) چند نمونه از ساختارهای فرکتالی ساده در طبیعت پیرامون ما را نشان می دهد، که مربوط به ساقه کاج، درخت و چشم انداز طبیعت می باشد. همان طور که در شکل های زیر مشاهده می کنید هر قسمت از این ساختارها از نظر خواص هندسی، همانند کل ساختار می باشند.

شکل (1-1) : چند نمونه ساختار فرکتالیامروزه از هندسههای فرکتالی در علوم زیادی استفاده میشود. بدون شک یکی از شاخههایی که هندسه فرکتالی در آنها تأثیر زیادی گذاشته است، الکترومغناطیس و انتشار امواج است. وجود خواص ذاتی هندسههای فرکتالی، باعث ایجاد ویژگیهای مناسبی در تشعشعکنندهها، منعکسکننده ها و آنتنها میگردد که باعث میشود این ادوات عملکرد بهتری را در محیط داشته باشند.
در این پایاننامه انواع ساختارهای فرکتالی به عنوان یک آنتن بررسی میشوند و خواص انتشاری این ساختارها به صورت مجزا مورد بررسی قرار میگیرد. به طور کلی ساختارهای فرکتالی زیادی را میتوان جهت طراحی آنتن به کار برد.
در اینجا ما تمامی این ساختارها را در چند دسته کلی تقسیم میکنیم و خواص هر دسته را به تفصیل بیان می کنیم. ساختارهای فرکتالی که معمولاً در طراحی آنتن ها مورد استفاده قرار میگیرند به صورت قطعی میباشند. به عبارت دیگر کلیه ساختارهای فرکتالی که در اینجا مورد بررسی قرار میگیرند خاصیت تصادفی نداشته و از یک رابطه جبری پیروی میکنند. به طوری که جهت ایجاد هر شکل فرکتالی میتوان از یک روش تکرارشونده مشخص استفاده کرد: نکته دیگر که در استفاده از هندسه فرکتالی جهت طراحی آنتن باید در نظر گرفت، روند تکرار هندسه فرکتالی پس از چندین تکرار میباشد. با توجه به اینکه در ساختارهای فرکتالی یک روند جبری به صورت تکرارشونده جهت انجام یک شکل فرکتالی استفاده میشود، باید توجه داشت که با توجه به محدودیتهای موجود در ساخت آنتن، نمیتوان تعداد تکرارها را از یک حد معینی افزایش داد. نقطه قطع تکرارها در ساختارهای مختلف فرکتالی، متفاوت میباشد و نمیتوان قانون کلی برای آن بیان نمود. باید توجه داشت که خواص آنتنهای فرکتالی با افزایش تعداد تکرارهای ساختار از یک حد معین، دیگر تغییر چندانی نکرده و خواص به حالت مشخصی همگرا میشوند.
به طور کلی آنتن های فرکتالی با استفاده از روش ممان بررسی می شوند. در این فصل کلیه نتایج براساس شبیه سازی با استفاده از روش ممان بیان گردیده است.
شکل (1-2)، دسته بندی کلی آنتن های فرکتالی را نشان می دهد. آنتن های فرکتالی به سه ساختار کلی، آنتن های حلقوی، آنتن های دوقطبی و آنتن های فرکتالی چندبانده تقسیم بندی شده اند. آنتن های فرکتالی دوقطبی، آنتن های سیمی می باشند که در این شکل فقط یک بازوی آن نشان داده شده است، و بازوی دیگر به صورت قرینه این بازو نسبت به منبع تغذیه می باشد. از جمله مزایای آنتنهای فرکتالی دوقطبی در حالت کلی، کم شدن ارتفاع آنتن در مقایسه با آنتن دوقطبی معمولی، برای مقدار امپدانس ورودی ثابت میباشد. ساختارهای دوقطبی که در شکل زیر به آنها اشاره شده است، ساختار درختی و ساختار کخ میباشند. دسته دوم آنتنهای فرکتالی، آنتنهای حلقوی میباشند که استفاده از ساختارفرکتالی در این آنتنها سبب کاهش ابعاد آنتن و افزایش امپدانس ورودی میگردد.

شکل (1-2) : دسته بندی کلی آنتن های فرکتالیدسته سوم آنتنهای فرکتالی که از نظر کاربرد و تنوع نسبت به دو دسته قبلی معروفیت بیشتری دارند، آنتنهای فرکتالی چندبانده میباشند. در این آنتنها وجود چندین بخش یکسان در مقیاسهای مختلف سبب می شود که آنتن در چندین باند فرکانسی مختلف، عملکرد یکسانی از لحاظ تشعشعی داشته باشد. به این آنتنها اصطلاحاً آنتن های خودمتشابه میگویند. شکل فوق یک نمونه از این آنتنها را که به آنتنهای سرپینسکی معروف هستند، نشان میدهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ساختارهای فرکتالی مختلف می توان به مراجع [1] و [2] مراجعه کرد. همچنین در خصوص کاربرد ساختارهای فرکتالی در آنتنها میتوان به مرجع [3] مراجعه کرد. همچنین در مرجع [4] میتوان مروری بر مقالات چاپ شده در خصوص آنتنهای فرکتالی داشت. در مراجع فوق، آنتنهای فرکتالی در دو حالت تک المانی و آرایهای مورد بررسی قرار گرفته است.
1-2 روش ممانبه طور کلی برای تحلیل سیستمهای تشعشعی و آنتنها نیاز به ابزارهای شبیهسازی نیرومندی میباشد، که از آن جمله میتوان به روش ممان اشاره کرد. در این قسمت مروری بر روش ممان جهت تحلیل آنتن های فرکتالی خواهیم داشت. روش ممان در واقع یک تکنیک عددی جهت حل معادلات انتگرالی حاکم بر آنتن می باشد که این معادلات انتگرالی از توزیع جریان بر روی بدنه آنتن به دست می آیند. در واقع معادلات انتگرالی که با استفاده از روش ممان حل می شوند، معادلات میدان الکتریکی می باشند. که این معادلات با فرض شرایط مرزی برای هادی الکتریکی کامل به دست می آیند. لذا در این روش جریان ها از طریق شرط مماسی میدان الکتریکی بر روی سطح آنتن به دست می آیند، یعنی :
Etangentialtotal=Etangentialincident+Etangentialscatterd (1-1)که در عبارت فوق میدان برخوردی، بیانگر میدان در حالت عدم وجود هادی الکتریکی می باشد. و میدان های پراکندگی نیز ناشی از جریان های القایی بر روی سطح آنتن می باشند. حال با استفاده از اصل هم ارزی و فرض جریان بر روی هادی به صورت زیر :
J=nanIn (2-1)می توان معادلات انتگرالی حاکم بر آنتن را به دست آورد. توجه داشته باشید که In در عبارت فوق، توابع پایه شناخته شده ای می باشند، که مجموعه آنها خاصیت متعامد بودن و کامل بودن را امتناع می کنند.
1-3 روش های ساختطراحی و ساخت آنتن های فرکتالی همانند آنتن های پچ مایکرواستریپی میباشند. یعنی از چاپ هادی بر روی لایه ای دی الکتریک به دست میآیند. از آنجا که هر چه ضریب دی الکتریک زیرلایه کوچکتر باشد تلفات زیرلایه کمتر بوده و آنتن دارای خواص تشعشعی بهتری است. لذا یکی از بهترین زیرلایهها هوا میباشد. اما در عمل ساخت آنتنهای فرکتالی با زیرلایهای از هوا بسیار دشوار است. لذا معمولاً آنتنها را بر روی لایهای از دی الکتریک میسازند. تأثیر ضخامت دی الکتریک و ضریب دی الکتریک بر خواص تشعشعی آنتن قابل بررسی می باشد. که نتایج این بررسی در جدول (1-1) آمده است.
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- جدول (1-1) : تأثیر دی الکتریک زیرلایه بر روی خواص تشعشعی آنتنپارامترهای زیرلایه پهنای باند تلفات بازده تشعشعی
افزایش εrکاهش افزایش کاهش
افزایش ضخامت دی الکتریک افزایش افزایش کاهش
در طراحی و ساخت آنتن های فرکتالی دوقطبی و حلقوی با توجه به انتخاب صحیح تغذیه از اهمیت زیادی برخوردار است. برای مثال استفاده از بالن در این آنتن ها به منظور ایجاد تغذیه مناسب ضروری است.
از جمله تکنیکهای متداول جهت تغذیه آنتنهای دوقطبی، استفاده از آنتنهای تک قطبی در حضور صفحه زمین به دست میآید. روش مشابهی نیز برای آنتنهای حلقوی وجود دارد به طوری که نیمی از حلقه بر روی دی الکتریک چاپ شده و سپس بر روی صفحه زمین مطابق شکل (1-3) قرار میگیرد.

شکل (1-3) : آنتن فرکتالی نیمه حلقوی بر روی صفحه زمین بزرگدر این حالت همان طور که در شکل فوق ملاحظه می کنید، یک طرف حلقه توسط کابل هم محور تغذیه می گردد و طرف دیگر زمین می شود. از آنجا که حلقه در حالت تشدید باید جریانی برابر با صفر در محل اتصال خود با زمین داشته باشد، لذا اتصال زمین تأثیر بسیار کمی در نقطه انتهایی حلقه در حالت تشدید دارد. توزیع جریان در این حالت بنا بر نظریه تصویر، نیاز به صفحه زمین بزرگ می باشد. که این خود مشکلاتی را از جهت ساخت آنتن ایجاد می کند. برای رفع این مشکل معمولاً در ساخت آنتن های حلقوی از روش تغذیه هم صفحه CPS استفاده می شود.
در این روش از کل حلقه به جای نیمی از آن استفاده می شود و در واقع تغذیه هم صفحه به صورت یک بالن عمل می کند. در واقع تغذیه هم صفحه از دو خط انتقال با 180 درجه اختلاف فاز نسبت به هم تشکیل شده است. به همین منظور در این روش از دو خط مایکرواستریپی و خط تأخیر، جهت تغذیه خطوط هم صفحه با 180 درجه اختلاف فاز استفاده می شود. این روش در شکل (1-4) نشان داده شده است.

شکل (1-4) : تغذیه هم صفحه برای یک آنتن حلقویهمان طور که در شکل فوق مشاهده می کنید، اولین قسمت شامل یک خط انتقال مایکرواستریپی و یک خط تأخیری می باشد. که در واقع این قسمت به عنوان تغذیه ای برای بخش CPS می باشد. همان طور که در این شکل مشخص است، صفحه زمین تنها بر زیر بخش مایکرواستریپی قرار دارد. به عبارتی دیگر بخش CPS نیازی به صفحه زمین ندارد.
از آنجا که در روش فوق آنتن حلقوی تنها بر روی لایه ای از دی الکتریک (بدون صفحه زمین) قرار دارد، لذا این امر باعث کند کردن امواج الکترومغناطیسی شده و موجب می شود که آنتن از لحاظ الکتریکی بزرگتر به نظر برسد. با فرض اینکه ضریب دی الکتریک مؤثر زیر آنتن، میانگین ضریب دی الکتریک فضای آزاد و ضریب دی الکتریک زیرلایه باشد، آنگاه می توان طول موج مؤثر امواج الکترومغناطیسی را به صورت زیر محاسبه کرد.
λeff=λλ0 εr+12در تمامی تحلیل های فوق از تأثیر امواج سطحی صرف نظر شده است. در حالی که تأثیر این امواج را می توان از طریق کاهش εr و ضخامت دی الکتریک، کاهش داد.

فصل دومآشنایی با ساختارهای فرکتالی بهبود یافته با ابعاد کوچک2-1 مقدمه
در این فصل هدف بررسی استفاده از ساختارهای فرکتالی جهت کوچک کردن ابعاد آنتن می باشد اما لازم است به منظور درک بهتر ابتدا مروری مختصر بر روند تولید حلقه های فرکتالی در آنت های فرکتال داشته باشیم.
در این فصل ساختارهای فرکتالی حلقوی، دوقطبی و سه بعدی به طور مجزا مورد بررسی قرار می گیرند. در فصل سوم و چهارم با آنتن مایکرواستریپ، طراحی و شبیه سازی این آنتن با ذکر نتایج و مقایسه با کارهای انجام شده خواهیم پرداخت.
2-2 کوچک سازی آنتن مایکرو استریپ با استفاده از ساختارهای فرکتالیبه طور کلی به کارگیری ساختارهای فرکتالی در طراحی آنتن ها نه تنها باعث کوچک شدن ابعاد آنتن و بهبود امپدانس ورودی آنتن می گردد بلکه با استفاده از بعضی از ساختارهای فرکتالی آنتن ها این قابلیت را پیدا می کنند که در چندین باند فرکانسی عمل کنند. پس یکی از مزیت های اساسی استفاده از هندسه فرکتالی در آنتن ها قابلیت حداقل کردن ابعاد آنتن و افزایش نسبت سطح موثر آنتن به سطح واقعی آن می گردد. ساختارهای فرکتالی دارای یک روند تکرارشونده می باشند لذا می توان در یک حجم محدود به سطح و یا طول بسیار زیاد دست پیدا کنند که این خواص ذاتی هندسه های فرکتالی باعث ایجاد ویژگی های مناسبی در تشعشع کننده ها، منعکس کننده ها و آنتن ها می گردد که سبب می شود این ادوات عملکرد بهتری را در محیط انتشاری داشته باشند در این خصوص می توان به ساختارهای فرکتالی همچون درختی، هیلبرت، مینکوسکی و کخ اشاره کرد.
2-3 آنتن فرکتال حلقویبه طور کلی آنتن های حلقوی برای رسیدن به امپدانس ورودی مناسب به منظور تطبیق بهتر با سیستم تغذیه، نیاز به سطح مقطع بزرگ می باشند. یا به عبارتی دیگر آنتن های حلقوی ساده با سطح مقطع کوچک، دارای امپدانس ورودی کمی می باشند که این مشکلات زیادی را برای فراهم کردن شرایط تطبیق آنتن ایجاد می کند.
معمولاً از ساختارهای فرکتالی حلقوی جهت غلبه بر این مشکل استفاده می کنند. شکل (2-1) دو نمونه از ساختارهای فرکتالی حلقوی را نشان می دهد.

شکل (2-1) : دو نمونه از ساختارهای فرکتالی حلقوی، فرکتالی مینکوسکی و فرکتالی کخ [10]در شکل (2-1)، از دو ساختار فرکتالی حلقوی مینکوسکی و کخ استفاده شده است. مهمترین خاصیت هندسه های فرکتالی ذکر شده این است که در یک حجم محدود می توان به محیطی با طول نامحدود رسید. وجود این خاصیت در این ساختارها سبب می گردد تا آنتن هایی که از هندسه های فرکتالی فوق استفاده می کنند، دارای خواص تشعشعی بهتری باشند. برای مثال با افزایش طول آنتن می توان امپدانس ورودی حلقه را افزایش داد. این افزایش امپدانس ورودی، به آنتن کمک می کند تا بتواند بهتر با خط تغذیه ورودی تطبیق گردد.
در ادامه هر دو ساختار شکل (2-1) به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند.
2-3-1 آنتن فرکتال حلقوی کخ اولین آنتن فرکتالی حلقوی را که مورد بررسی قرار می دهیم، آنتن حلقوی کخ می باشد. برای طراحی آنتن فرکتالی کخ، همانند شکل (2-2) عمل می کنیم. همانگونه که در این شکل نشان داده شده است، حلقه اولیه در روند تولید ساختار کخ، یک مثلث می باشد. در مرحله بعدی هر کدام از اضلاع این مثلث با یک یک عملگر جایگزین می شود. در زیر شکل (2-2) جایگزینی یک ضلع با عملگر کخ نشان داده شده است. شکل (2-2) چهار تکرار اول در روند تولید ساختار کخ را نشان می دهد.

شکل (2-2) : روند تولید حلقه فرکتالی کخ برای چهار تکرار اول و عملگر کخ [10]با توجه به اینکه عملگر کخ، طول هر ضلع را به اندازه 13 مقدار اولیه اش افزایش می دهد، لذا در هر تکرار، طول محیط کل حلقه به اندازه 13 محیطش، افزایش می یابد.
در طراحی آنتن های فرکتالی حلقوی کخ معمولاً از چند تکرار اول حلقه استفاده می شود که در اینجا چهار تکرار اول حلقه فرکتالی کخ در نظر گرفته شده است، و نتایج آن با آنتن دایره ای مقایسه گردیده است. شکل (2-3) ابعاد این دو ساختار را با هم نشان می دهد. همان طور که در این شکل مشاهده می کنید، به ازای تمامی تکرارها همواره حلقه فرکتالی کخ در داخل حلقه دایره ای محاط می باشد. لذا سطح اشغالی حلقه دایروی همواره بزرگتر از سطح اشغالی توسط حلقه فرکتالی کخ می باشد. برای مثال سطح حلقه فرکتالی اشغال شده در تکرار چهارم به صورت زیر می باشد.
SKoch-loop=1+39+1281+48729+1926561×12 3 32r2=2.05r2 (1-2)در این حالت سطح حلقه دایروی برابر است با :
SKoch-loop=πr2 (2-2)لذا نسبت دو سطح برابر است با :

برای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه اینجا کلیک کنید

 نوشته شده در   2017-07-09ساعت 10:33:  توسط دانلود پایان نامه 

دانلود فایل - "پایان نامه کامل:"

2-1-4- توسعه همه جانبه روستایی………………………………………………………………………………………………………………………11
2-1-4-1- توسعه فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 12
2-1-4-2- توسعه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………14
2-1-4-3- توسعه اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-1-4-4- توسعه سیاسی………………………………………………………………………………………………………………………….16
2-1-4-5- توسعه انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………17
2-1-5-توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
2-1- 6-توسعهنیافتگی………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-2- آثار و پیامدهای توسعه روستایی…………………………………………………………………………………………………………………………21
2-2-1- اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-2-2- جلوگیری از مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………………….22
2-3- تاریخچه توسعه روستایی در ایران………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-4- موانع توسعه روستایی در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………26
2-4-1- موانع ساختی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
2-4-1-1-فقدان سیستم اصلاحات اراضی شایسته……………………………………………………………………………………………26
2-4-1-2- مشکلات اداری اجرایی برنامههای عمرانی……………………………………………………………………………………….27
2-4-2- موانع اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-4-2-1 کاهش میزان روستانشینی و جمعیت روستاها……………………………………………………………………………….27
2-4-2-2-کمبود فرصتهای شغلی در مناطق روستایی و پایین بودن سطح درآمد روستاییان……………………27
2-4-3- کشاورزی و اقتصاد…………………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-4-3-1-عدم گسترش بخشنوین اقتصادی………………………………………………………………………………………………….28
2-4-4- تله محرومیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-5- جایگاه توسعه روستایی در برنامههای توسعه ایران……………………………………………………………………………………………….29
2-5-1- جایگاه توسعه روستایی در برنامههای توسعه پیش از انقلاب……………………………………………………………….29
2-5-2- توسعه روستایی در برنامههای توسعه پس از انقلاب………………………………………………………………………….. 32
2-6- راهبردهای توسعه روستایی ………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-6-1- راهبرد نیازهای اساسی………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-6-2- راهبرد روستا شهر…………………………………………………………………………………………………………………………………35
2-6-3- الگوی عبیدالله خان……………………………………………………………………………………………………………………………….36
2-7- نظریههای توسعه نیافتگی………………………………………………………………………………………………………………………………………36
2-7-1- نظریه نوسازی………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-7-1-1-نظریهپردازان نظریه نوسازی………………………………………………………………………………………………………..37
2-7-1-1-1-نظریه ساخت اجتماعی و رشد هوزلیتز……………………………………………………………………………….38
2-7-1-1-2- نظریه لرنر…………………………………………………………………………………………………………………………….38
2-7-1-1-3- نظریه مراحل رشد روستو……………………………………………………………………………………………………38
2-7-1-1-4-شومپیتر…………………………………………………………………………………………………………………………………39
2-7-1-1-5- نظریه تفکیک ساختاری نیل اسملسر………………………………………………………………………………….40
2-7-1-1-6- نظریه خرده فرهنگ راجرز…………………………………………………………………………………………………..40
2-7-1-1-7- نظریه روانشناختی هوزلیتز و دیگران………………………………………………………………………………….40
2-7-2- نظریه وابستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
2-7-2-1- نظریهپردازان وابستگی…………………………………………………………………………………………………………………..42
2-7-2-1-1- فرانک……………………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-7-2-1-2- پل باران………………………………………………………………………………………………………………………………….43
2-7-2-1-3- کاردوزو……………………………………………………………………………………………………………………………………43
2-7-2-1- 4- نظریه دوسانتوس…………………………………………………………………………………………………………………..44
2-8- نظریه انگیزه به پیشرفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………44
2-9- مطالعات تجربی پیرامون علل توسعهنیافتگی روستاهای ایران……………………………………………………………………………..45
2-10- جمع بندی از مرور پیشینه نگاشتهها…………………………………………………………………………………………………………………48
فصل سوم: مواد و روشها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-1- معرفی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………49
3-1-1- پیشینهی تاریخی………………………………………………………………………………………………………………………………………49
3-1-2- جغرافیای طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………50
3-1-2-1- موقعیت جغرافیایی استان کهگیلویه و بویراحمد ……………………………………………………………………50
3 -1-2-2- شهرستان بویراحمد………………………………………………………………………………………………………………..50
3 -1-2-3- منطقه مارگون…………………………………………………………………………………………………………………………51
3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
3-2-1- روش مورد استفاده در مرحله اول پژوهش: تعیین و تفکیک روستاهای توسعهیافته و توسعهنیافته منطقه مورد مطالعه (بخش مارگون)……………………………………………………………………………………………………………………………………………52
3-2-1-1 روششناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………52
3-2-1-2 جامعه و نمونه مرحله اول پژوهش…………………………………………………………………………………………………………53
3-2-1-3- روش گردآوری دادهها در مرحله اول پژوهش……………………………………………………………………………………..55
3-2-2- روشهای مورد استفاده در مرحله دوم پژوهش: بررسی علل توسعهنیافتگی مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه (بخش مارگون)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55
3-2-2-1- تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
3-2-2-1-1- جامعه و نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………56
3-2-2-1-2- ابزار گردآوری دادها……………………………………………………………………………………………………………………..56
3-2-2-1-3- پایایی و روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………56
3-2-2-1-3-1- اعتبار (روایی)………………………………………………………………………………………………………………………….56
3-2-2-1-3- 2- اعتماد (پایایی)…………………………………………………………………………………………………………………….57
3-2-2-2- روش کیفی تئوری بنیادی……………………………………………………………………………………………………………………58
3-2-2-2-1- جامعه و نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………….62
3-2-2-2-1-1- انواع نمونهگیری در تحقیقات کیفی……………………………………………………………………………………….62
3-2-2-2-2- ابزار گردآوری دادها…………………………………………………………………………………………………………………….63
3-2-2-2-3- اعتبار و پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………63
3-3- نحوه تجزیه و تحلیل دادهها در کل مراحل پژوهش……………………………………………………………………………………………..64
3-4- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………..64
3-4-1- روستا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64
3-4-2- خانوار معمولی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
3-4-3- سرپرست خانوار………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
3-4-4- ویژگیهای فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-4-4- 1- جنس……………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-4-4-2- سن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………65
3-4-4- 3- وضعیت تأهل………………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-4-4- 4- سطح سواد………………………………………………………………………………………………………………………………………65
3-4-4-5- شغل………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
3-4-3- توسعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
3-4-4- توسعه نیافتگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
فصل چهارم: یافتهها و بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
4-2- یافتههای مربوط به مرحله اول پژوهش: رتبهبندی و سطحبندی مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه……………..67
4-2-1- یافتههای حاصل از اسکالوگرام …………………………………………………………………………………………………………..67
4-2-1-1- رتبهبندی روستاهای بخش مارگون…………………………………………………………………………………………………68
4-2-1-2- سطحبندی و سلسله مراتب سکونتگاههای روستایی منطقه مورد مطالعه………………………………………69
4-3- بخش دوم پژوهش: تعیین علل توسعهنیافتگی روستاهای بخش مارگون…………………………………………………………….70
4-3-1- یافتههای توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….70
4-3-1-1- ویژگیهای سن و جنس افراد………………………………………………………………………………………………………….70
4-3-1-2- سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………….71
4-3-1-3- شغل افراد مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………72
4-3-1-4- ویژگیهای فردی در روستاهای توسعهنیافته…………………………………………………………………………………..72
4-3-1-5- ویژگیهای فردی در روستاهای توسعهیافته……………………………………………………………………………………73
4-3-2- تحلیل عاملی علل توسعهنیافتگی مناطق روستایی………………………………………………………………………………….74
4-3-3-2- مقایسه میانگین بین دو گروه توسعه یافته و توسعه نیافته…………………………………………………………………77
4-2-3-2-1- عامل اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………..77
4-2-3-2-2- مالی و اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………………….77
4-2-3 -2-3- فردی (شخصیتی)………………………………………………………………………………………………………………………78
4-2-3 -2-4- مشارکتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….79
4-2-3 -2-5-زیربنایی………………………………………………………………………………………………………………………………………79
4-2-3 -2-6-نگرشی (ایستاری) ……………………………………………………………………………………………………………………..80
4-2-3 -2-7- اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………….80
4-2-3 -2-8- رضایتی……………………………………………………………………………………………………………………………………….81
4-2-3 -2-9- مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..81
4-2-3-2-10- اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………….82
4-2-3 -2- 11- مقایسه عوامل کلی توسعهنیافتگی…………………………………………………………………………………………82
4-2-3- یافتههای حاصل از تابع تشخیص: تعیین مدل پیشبینی کننده توسعه…………………………………………………84
4-2-4- یافتههای حاصل از روش کیفی نظریه بنیادی………………………………………………………………………………………..86
4-2-4- 1- کدگذاری باز……………………………………………………………………………………………………………………………………86
4-2-4- 1- کدگذاری محوری……………………………………………………………………………………………………………………………87
4-2-4-3- کدگذاری انتخابی و طراحی مدل…………………………………………………………………………………………………….89
4-2-4- 4- خط سیر داستانی……………………………………………………………………………………………………………………………91
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………….93
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………93
5-2- نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………94
5-2-1- نتایج مرحله اول: تعیین روستاهای توسعهیافته و توسعهنیافته…………………………………………………………………..94
5-2-2- نتایج مرحله دوم پژوهش: علل توسعه نیافتگی مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه………………………………..95
5-2-2-1- نتایج حاصل از تحلیل عاملی……………………………………………………………………………………………………………95
5-2-2-2- نتایج حاصل از تابع تشخیص…………………………………………………………………………………………………………..95
5-2-2-2- نتایج حاصل از تئوری بنیادی………………………………………………………………………………………………………….96
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- 5-3- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 2-1- راهبردهای توسعه روستایی…………………………………………………………………………………………………………………………..35
جدول 3-1- تعداد روستاهای بالای بیست خانوار بخش مارگون………………………………………………………………………………………56
جدول3-2- جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………….58
جدول 3-3- مقدار آماره KMO و آزمون بارتلت ……………………………………………………………………………………………………………59
جدول 3-4- فرایند کلی ساخت نظریه بنیادی…………………………………………………………………………………………………………………..63
جدول 3-5- شاخصهای مورد استفاده در پژوهش……………………………………………………………………………………………………………54
جدول 4-1- رتبهبندی مناطق روستایی بر اساس مدل اسکالوگرام…………………………………………………………………………………69
جدول 4-2- سطحبندی و سلسله مراتب سکونتگاههای رو ستایی بخش مارگون…………………………………………………………….70
جدول 4-3- مشخصات سن و جنس نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………..71
جدول 4-4- سطح تحصیلات مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………..72
جدول 4-5- شغل افراد مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………….73
جدول 4- 6- توزیع فراوانی بر حسب ویژگیهای فردی در روستاهای توسعهنیافته………………………………………………………..74
جدول 4-7- ویژگیهای فردی روستاهای توسعهیافته……………………………………………………………………………………………………….75
جدول 4-8 – تحلیل عاملی عوامل توسعهنیافتگی روستاهای شهرستان بویراحمد……………………………………………………………76
جدول4-9 – تعداد عاملهای استخراج شده و سهم هر یک از آنها…………………………………………………………………………………78
جدول 4-10- مقایسه مؤلفههای اجتماعی در روستاهای توسعهیافته و توسعهنیافته……………………………………………………….78
جدول 4-11- مقایسه مؤلفههای مالی و اعتباری در روستاهای توسعهیافته و توسعهنیافته……………………………………………..79
جدول 4- 12- مقایسه مؤلفههای فردی (شخصیتی) در روستاهای توسعهیافته و توسعهنیافته……………………………………….80
جدول 4- 13- مقایسه مؤلفههای مشارکتی در روستاهای توسعهیافته و توسعهنیافته……………………………………………………..80
جدول 4-14- مقایسه مؤلفههای زیربنایی در روستاهای توسعهیافته و توسعهنیافته………………………………………………………..81
جدول 4-15- مقایسه مؤلفههای نگرشی در روستاهای توسعهیافته و توسعهنیافته………………………………………………………….81
جدول 4-16- مقایسه مؤلفههای صداقت در روستاهای توسعهیافته و توسعهنیافته………………………………………………………….82
جدول 4-17- مقایسه مؤلفههای رضایتی در روستاهای توسعهیافته و توسعهنیافته…………………………………………………………82
جدول 4-18- مقایسه مؤلفههای نهادی و مدیریتی در روستاهای توسعهیافته و توسعهنیافته…………………………………………82
جدول 4-19- مقایسه مؤلفههای اقتصادی در روستاهای توسعهیافته و توسعهنیافته……………………………………………………….83
جدول 4-20- مقایسه میانگینها عوامل کلی توسعه نیافتگی در روستاهای توسعه یافته و توسعهنیافته………………………..83
جدول 4-21- معنیداری تابع تشخیص…………………………………………………………………………………………………………………………….85
جدول 4-22- نتایج حاصل از تحلیل ممیزی……………………………………………………………………………………………………………………..86
جدول4-23- مفهومسازی دادههای حاصل از تئوری بنیادی…………………………………………………………………………………………….85
جدول4-24- ساخت طبقات گسترده………………………………………………………………………………………………………………………………..88
فهرست شکلها و نمودارها
عنوان صفحه
شکل 2-1- متغیرهای فرهنگی پیش برنده توسعه فرهنگی………………………………………………………………………………………………14
شکل 2- 2- شاخص اقتصادی و اجتماعی توسعه و نحوه ارتباط آنها باهم………………………………………………………………………16
شکل 2-3- جنبههای توسعه پایدار از دید…………………………………………………………………………………………………………………………19
شکل 2-4- تله محرومیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
شکل 2-5- سلسله مراتب هرم توسعه………………………………………………………………………………………………………………………………..36
شکل 2-6- حوزهای نظریه نوسازی……………………………………………………………………………………………………………………………………37
شکل 3-1- موقعیت جغرافیایی استان کهکیلویه و بویراحمد…………………………………………………………………………………………….51
شکل 3-2- موقعیت شهرستان بویراحمد در استان کهکیلویه و بویراحمد………………………………………………………………………..52
شکل 3-3- موقعیت منطقهی مارگون در استان کهکیلویه و بویراحمد …………………………………………………………………………..53
شکل 3-4- مدل مفهومی- نشانه………………………………………………………………………………………………………………………………………62
شکل 3-5- مدل پارادایمی در نظریه بنیادی……………………………………………………………………………………………………………………..63
شکل 4-1 مدل پارادایمی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………89
شکل4-2-مدل نهایی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
فصل اول
مقدمه
1-1- اهمیت موضوع
توسعه، که به تعبیری میتوان به گرایش بشر به تغییر و دستیابی به سطوح بالاتر و کیفیت بهتر زندگی اتلاق کرد، قدمتی به عمر بشر دارد. از میان زمینههای متعدد توسعه، توسعهی روستایی یکی از عمده مباحث در این میان بوده و در بسیاری از کشورهای جهان بهویژه در کشورهای در حال توسعه که بخش زیادی از جمعیت آنها در روستاها زندگی میکنند، مورد تأکید است (قلیپور، 1385). با وجود این، توسعه روستایی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغههای اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه بوده و در بسیاری از کشورها، توسعهی روستایی راهبردی با اهمیت برای تأمین نیازهای اساسی از جمله غذا است؛ با این وجود هنوز سهم جوامع روستایی جهان سوم از توسعه و پیشرفت بسیار اندک است (یدقار، 1383).
در این راستا، رشد و توسعه از سوی اقتصاددانان، جامعهشناسان و محققان برخی از علوم به عنوان یک مقوله اجتماعی- اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله دشواری در بررسی توسعه اقتصادی و دگرگونی اجتماعی، مشخص کردن مفهوم توسعه و رشد بود. توسعه همان رشد اقتصادی نیست، توسعه جریانی چند بُعدی است که خود تجدید سازمان و سمتگیری متفاوت کل نظام اقتصادی و اجتماعی را بر عهده دارد. به عبارت ساده میتوان گفت با توجه به اینکه هدف اصلی توسعه حذف نابرابریهاست، بهترین مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت اجتماعی است (قرخلو و حبیبی به نقل از هادر، 1375). بنا به تعریف بانک جهانی، توسعه روستایی راهبردی است که برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم فقیر روستایی طراحی شده است. از اینرو، باید به نحو مناسبی برای افزایش تولید و بالا بردن بهرهوری تلاش شود (مختاریحصاری و زارعی‌دستگردی، 1386). توسعه و توسعه‌روستایی به معنا و مفهومی که امروزه از آن استفاده میشود، مفهومی با سابقه است، هر چند که از لحاظ محتوا و کارکرد، به طور مداوم تغییر کرده است (فاضلنیا و همکاران به نقل از یوان، 1389). فرآیند بهبود زندگی انسان به وسیله دانشهای گوناگون همچون روانشناسی، بهداشت، اقتصاد محیط زیست و جامعهشناسی مورد توجه و
بررسی بوده است. در ادبیات اقتصادی، بهبود در کیفیت زندگی به عنوان توسعه تلقی میشود (کاستانزا و همکاران، 2007). توسعه اجتماعی و به اصطلاح متداولتر، عمران جامعه روستایی بر ایجاد تحول و توسعه در تمام سطوح و اقشار اجتماعی و بر عموم زمینههای عملیاتی مرتبط تأکید دارد و تغییر و تکامل در نظامهای اجتماعی و سازماندهی امور جامعه را ضروری میداند. این توسعه به منظور اصلاح و پیشرفت همهجانبه و یکپارچه منطقه، نیازمندیها و تأمین اهداف و آرمان‌های آنی و آتی مردم جهت‌گیری و پی‌ریزی میشود (شهبازی، 1388). بنابراین، رشد و توسعه بسیاری از کشورها در گرو ساماندهی عرصههای مناطق روستایی است (سعیدی، 1387). همچنین، امروزه از جغرافیای روستایی به عنوان اهرمی در برنامه‌ریزی‌های ملی، منطقهای و محلی به منظور توسعه روستایی و در نهایت توسعه کشور استفاده می‌شود (مهدوی، 1377). توجه به رهیافتها و تعادل منطقهای، کاهش ناهمگونی و نابرابری منطقهای و بخشی سیاستگذاری و برنامهریزی منطقهای برای توزیع هدفها که بر حسب ویژگیهای ساختاری امکانات و محدودیتهای هر منطقه تغییر میکند، مستلزم مطالعه و شناخت خصوصیات هر منطقه با توجه به جایگاه آن در کل نظام منطقهای می‌باشد (روزبهان، 1390).
قرن بیست یکم در شرایطی آغاز شد که رشد فزاینده جمعیت و تأمین غذا یکی از دل مشغولیهای جهان به شمار میرفت. بر اساس برآورد انجام شده تا سال 2025 جهان باید جمعیت 3/8 ملیارد نفری را تغذیه کند. اگرچه در حال حاضر غذای کافی برای تغذیه تمام افراد تولید میگردد، اما حدود 800 میلیون نفر به غذای کافی دسترسی ندارند. در چنین شرایطی توسعهی روستایی و کشاورزی با مسائل و مشکلات و چالشهای متعددی مواجه گردیده که باید برای آنها پاسخ مناسب جستجو شود. همچنین، آمار سرشماری سال 1390 نشان میدهد، جمعیت کشور به 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر رسیده که این تعداد جمعیت در 21 میلیون و 185 هزار خانوار قرار دارند و نسبت زندگی شهری به روستایی هم به این ترتیب است که 71 درصد جمعیت کشور شهری و 29 درصد در روستاها زندگی میکنند، که این نشان‌گر افزایش جمعیت شهری در کشور است. در این میان، استان کهگیلویه و بویراحمد نیز دارای جمعیت 658629 نفر میباشد که 310518 نفر در روستاهای استان زندگی میکنند و 121236 نفر از این جمعیت روستایی در روستاهای شهرستان بویراحمد سکونت دارند (مرکز آمار ایران، 1391).
از طرف دیگر روستاها مرکز تولیدات کشاورزی، دامی، صنایع دستی و کانون تأمین مایحتاج خوراکی جمعیت 75 میلیون نفری کشور به شمار میآیند. به اعتباری میتوان آنها را کانون تولید ثروت و ارزش افزوده در کشور برشمرد، زیرا به رغم سرمایهگذاری اندک در مقایسه با شهرها، حدود یک سوم تولید ناخالص ملی کشور از آنها به دست میآید (سرتیپیپور، 1385).
شایان ذکر است که اقتصاد کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما اغلب بر تولیدات کشاورزی متکی است و فعالیتهای کشاورزی هم در روستا انجام میشود. لذا، از یک طرف به خاطر بهبود روشهای سنتی تولید کشاورزی و بهرهبرداری بهینه از زمین و منابع تولید و توزیع محصولات کشاورزی و متعاقب آن کمکردن گرسنگی و محو فقر و از طرف دیگر، به منظور نوسازی اجتماعی و فرهنگی روستاها که خود منبعث از توجه به مسائل انسانی و ضرورتهای سیاسی است، موضوع توسعه روستایی و اهمیت آن آشکار میشود. به همین دلیل است که گفته میشود مشکلات آینده جهان سوم اعم از بیکاری، فقر، کمبود درآمد، گرسنگی، کمبود تولید و غیره باید در روستاها حل و فصل شود. بنابراین، توسعهروستایی به خاطر حل مشکلات مزبور و مخصوصاً برآوردن نیازهای اساسی مردم روستایی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است (آسایش، 1388). همانطور که در بالا گفته شد، نه تنها از نظر وزن جمعیتی، بلکه از نظر اقتصادی نیز جامعه روستایی حائز اهمیت است. روستاها به عنوان تولید کننده مواد غذایی هستند و همچنین روستاها از طریق تولید محصولات کشاورزی بخش قابل ملاحظهای از مواد اولیه صنعت را تأمین میکنند و بخش روستایی سهم قابل توجهی در اشتغال، تولید ناخالص ملی و اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارد و اکثریت مردم فقیر در روستاها زندگی میکنند (جمعهپور، 1389). اهمیت روستاها به عنوان واحدهای تولیدی کوچک از این نظر قابل توجه است که خالی از سکنه شدن هر یک از این روستاها به معنی تعطیلی یک واحد تولیدی و تبدیل جمعیت تولیدکننده دارای شغل و مسکن به جمعیت مصرفکننده و فاقد شغل و سرپناه است (جمعه‌‌‌پور، 1389). تعداد جمعیت نه تنها بیانگر کمیت یا وزن جمعیتی یک سکونتگاه سرزمین است، بلکه بازتاب عمل بسیاری از ویژگی‌های طبیعی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است (جمعهپور به نقل از مسیرا، 1389). این در حالی است که، تجربه چند دهه اخیر در زمینه توسعه و وضیعت جامعه روستایی نشان میدهد که این بخش از جامعه از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده است. نگاه نابرابر به جامعه شهری و روستایی پیامدهای نامناسبی همچون دوگانگی در سطح جامعه شهری و روستایی و سطوح منطقهای، تشدید فقر در جامعه روستایی، موج مهاجرت به شهرها و تخلیه روستاها، بدون استفاده ماندن بسیاری از منابع تولید کشاورزی، کاهش میزان تولید و افزایش وابستگی کشور به مواد غذایی وارداتی و بروز مشکلات شهری در مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها، مشکلات جمعیتی دیگری را برای هر دو جامعه شهری و روستایی به همراه دارد (جمعهپور، 1386). لزوم ساماندهی و توزیع بهینه جمعیت در سطح کشور در راستای بهرهبرداری مناسب از منابع و امکانات کشور از دیگر نکاتی است که اهمیت توسعهروستایی را روشن می‌سازد. در وضع موجود، استقرار جمعیت کشور به شکل موزونی نیست. با بیان عدم توانایی مناطق شهری در جذب جمعیتی که به شهرها مهاجرت میکنند، مناطق روستایی یکی از گزینههایی است که در صورت تجهیز میتوانند بخشی از جمعیت مازاد را در خود جای دهند و ضمن کاستن از مشکلات شهری، بستر مناسبتری را برای توزیع جمعیت فراهم آورند (رضوانی، 1390). جایگاه روستا در فرآیندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در مقیاسهای محلی، منطقهای، ملی، بینالمللی و پیامدهای توسعهنیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیهنشینی شهری و غیره موجب توجه به توسعه‌روستایی و تقدم آن بر جامعه شهری گردیده است. از طرفی، محور بودن انسان در فرآیند توسعه، ضرورت توجه به مناطق روستایی که برخوردار از نیروی عظیم انسانی هستند، انسانی که هم به عنوان هدف توسعه و هم مهمترین ابزار توسعه محسوب میشود را اهمیت میبخشد. در مناطق روستایی این نیروی انسانی به صورت سازماننیافته و غیرمتمرکز وجود دارد، فرآیند و وضیعتی که شکسته شدن اراده و روحیه انسانی را به دنبال دارد. اگر بهرهبرداری از نیروی کار مازاد در جوامع روستایی را به عنوان عنصری مؤثر در فرآیند توسعه ملی لحاظ گردد، نقش توسعهروستایی در فرآیند توسعه باید جایگاه و اهمیت خود را پیدا کند (ازکیا، 1384).
فزون بر این، حراست از هویت و توسعه فرهنگی ضرورت توجه به نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهای توسعه فرهنگی در مقیاس محلی، منطقهای، ملی و بینالمللی را دو چندان میکند و از طرف دیگر پیامدهای توسعهنیافتگی مناطق روستایی از لحاظ فرهنگی ضرورت توجه به توسعه فرهنگی مناطق روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه فرهنگی شهری را موجب شده است. توسعه نواحی روستایی از منظر حفظ میراث فرهنگی نیز حائز اهمیت است. بسیاری از آثار و بناهای باستانی و تاریخی کشور در نواحی روستایی قرار دارند. فزون بر این، روستاییان مهمترین حافظان آداب، فرهنگ و سنن بومی کشورند. در این فرهنگ، دانش بومی نیز نهفته است که با بهرهگیری مناسب از آن و تلفیق آن با دانش جدید می‌توان زمینه بهرهبرداری معقول و منطقی از منابع را فراهم آورد (رضوانی، 1390).
شواهد فراوانی از نقش گسترده روستاییان در زندگی اجتماعی و سیاسی وجود دارد. از نظر تاریخی دهقانان خود یکی از نیروهای عمده ضد فئودالی در انقلاب فرانسه بودند و در فروپاشی نظام فئودالی نقشی مؤثر ایفا کردند. نقش دهقانان در جنبشهای فاشیستی و ضد مدرنیستی قرن بیستم نیز چشمگیر بوده است. در ایران، شورشهای جسته گریخته دهقانی در سالهای انقلاب مشروطه از جمله در سال 1287 در منطقه رشت رخ داد، همچنین شورشهای مشابهی در قوچان، آذربایجان، بم و جیرفت به وقوع پیوست. جنبش جنگل نیز از یک دیدگاه شورش دهقانی بود. همچنین پس از شهریور 1320 مسئله اراضی- دهقانی دوباره توجه احزاب و سیاستمداران را به خود جلب نمود و نیروهای دهقانی در حکومتهای خود مختار نقش داشتند که پس از جنگ جهانی دوم در سالهای 1324 در آذربایجان و کردستان تشکیل شد. در تحولات انقلاب سال 1357، نخست در چند مورد حمایت برخی از اقشار روستایی از رژیم شاه ظاهر شد، اما با گسترش جنبش انقلابی از میان رفت (وثوقی و هاشمی، 1384).
لزوم حفظ محیط زیست و بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی از ضرورتهای توسعهی روستایی است. روستاییان به دلیل شیوه زندگی و نوع معیشت خود بهرهبرداران اصلی و مستقیم منابع طبیعی محسوب میشوند و حدود 90 درصد از عرصههای طبیعی کشور را در اختیار دارند و از آنها بهرهبرداری میکنند (مهدوی، 1377). با توجه به اهمیت و ضرورت محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی برای بقاء و تداوم و پایداری زندگی انسان، ارتقاء شرایط زندگی و معیشت در نواحی روستایی و تأمین نیازهای اولیه و اساسی روستاییان از طریق برنامهریزی توسعهی روستایی، زمینه حفاظت از محیط زیست کشور را فراهم خواهد ساخت (رضوانی، 1390).
آسیبپذیری شدید روستاها در برابر سوانح و مخاطرات طبیعی از دیگر مسائل روستاهای کشور است. کشور ایران جزء ده کشور اول حادثهخیز جهان است و هر ساله حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، رانش زمین و مانند آن خسارت مالی و جانی بسیاری را بر روستاها و اقتصاد کشور تحمیل میکند (رضوانی، 1390).
توسعهروستایی جزئی از برنامه توسعهای هرکشور محسوب میشود که موجب دگرگونسازی ساخت اجتماعی، اقتصادی بوده و عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد کم درآمد ساکن روستا و خودکفایی آنان در روند توسعه کلان کشور میباشد (امینی، 1388). به عبارت دیگر، روستا و جامعه روستایی بخش مهمی از جوامع در حال توسعه را تشکیل میدهند. تجربه توسعه بهویژه در این گروه از جوامع نشان میدهد که توسعهروستایی نقش مهمی در رسیدن به اهداف توسعه در سطح ملی دارد، بهگونهای که بسیاری از صاحبنظران، توسعهی روستایی را موتورمحرکه توسعه کشورهای جهان سوم بهویژه در مراحل توسعه بر شمردهاند و دستیابی به آن را ضروری و اجتنابناپذیر میدانند (جمعهپور، 1386).
تولن، معتقد است که جهان سوم از طریق برنامهریزی روستایی و توسعه روستاها است که به توسعه دست مییابد، نه از طریق بهرهگیری از گسترش خیالی منافع توسعه شهرها در روستاها (ازکیا، 1384). ضرورت توجه به توسعهروستایی ناشی از ضرورتهای توسعه کشاورزی، توزیع بهینه جمعیت، استفاده از ظرفیتهای تولیدی، بازسازی ظرفیتهای تولیدی، بازسازی اقتصادی کشور، عدالت اجتماعی، رفع فقر و محدودیتهای اجتماعی میباشد و همچنین عدهی زیادی از صاحبنظران، توسعهکشاورزی و روستایی را امر ناگزیر توسعه ملی کشورهای جهان سوم میدانند، و معتقدند که بدون توسعه کشاورزی و روستایی، رشد صنعتی و ملی یا موفق نخواهد بود و یا اگر موفق باشد عدم تعادلی شدید در اقتصاد ایجاد خواهد کرد که موجب نابرابری، بیکاری و فقر گسترده میشود (آسایش، 1388). به این ترتیب از نظر تودارو توسعه ملی منوط به توسعهروستایی و توسعه روستایی منوط به پیشرفت کشاورزی و توسعه هماهنگ روستایی و شهری است.

برای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه اینجا کلیک کنید

 نوشته شده در   2017-07-09ساعت 10:33:  توسط دانلود پایان نامه 

پژوهش علمی دانشگاه - دانلود نمونه پایان نامه

4-3-1- همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته …………………………………………………….. 64
4-3-3-1- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و منطقه مورد فعالیت ………………………………….. 64
4-3-3-2- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و جنسیت …………………………………………………. 64
4-3-3-3- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تحصیلات ……………………………………………… 64
4-3-3-4- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و اشتغال غیرنوغانداری ………………………………. 65
4-3-3-5- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و نوع مالکیت تلمبار ………………………………….. 65
4-3-3-6-همبستگی بین پذیرش نوغانداری و درآمدزایی آن با توجه به کوتاهی زمان پرور… 65
4-3-3-7- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و میزان فعالیت فیزیکی و نیاز به نیروی کار …… 66
4-3-3-8- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و شیوه های پرورش ارائه شده توسط مروجین . 66
4-3-3-9- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و دلایل عدم شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری ………………………………………………………………………………………………………… 66
4-3-3-10- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به بازسازی تلمبار ………………………… 67
4-3-3-11- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری ………………………………………………………………………………………………………. 67
4-3-3-12- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزشی مرتبط با فعالیتهای نوغانداری …………………………………………………………………………. 67
4-3-3-13- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به دریافت نهال توت اصلاح شده ….. 68
4-3-3-14- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و راه‌های کسب اطلاع از نوغانداری …………… 68
فصل پنجم: بحث و پیشنهادات 5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 75
5-2- محدودیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 75
5-3- نتیجه‌گیری و بحث ……………………………………………………………………………………………………. 75
5-4- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………… 79
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………….
پرسشنامه‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 81
88
95
جدول 2-1- مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 27
جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان از نظر منطقه …………………………………………………………………. 37
جدول 4– 2- توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………. 38
جدول 4- 3- توزیع فراوانی وضعیت سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………… 39
جدول 4- 4- توزیع فراوانی وضعیت افراد تحت تکفل پاسخ دهندگان ……………………………………………… 39
جدول 4- 5- توزیع فراوانی وضعیت سابقه نوغانداری پاسخ دهندگان……………………………………………….. 40
جدول 4- 6- توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………… 41
جدول 4- 7- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب فعالیت‌های غیرنوغانداری ………………………………………….. 41
جدول 4- 8- توزیع فراوانی درآمد حاصل از فعالیت‌های غیر نوغانداری …………………………………………… 42
جدول 4- 9- توزیع فراوانی درآمد حاصل از نوغانداری پاسخ دهندگان ……………………………………………. 43
جدول 4- 10- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب تعداد تلمبار تحت مالکیت ………………………………………… 44
جدول 4- 11- نوع مالکیت تلمبار ………………………………………………………………………………………………… 44
جدول 4- 12- توزیع فراوانی نمونه‌ها بر حسب مساحت تلمبار ………………………………………………………. 44
جدول 4- 13- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب تعداد جعبه تخم نوغان پرورش داده شده در سال 1392… 45
جدول 4- 14- توزیع فراوانی برحسب نوع تلمبار ………………………………………………………………………….. 46
جدول4- 15- مساحت توتستان به (متر مربع) ……………………………………………………………………………….. 46
جدول4- 16- مالکیت توتستان ……………………………………………………………………………………………………. 46
جدول 4- 17- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب روش درختکاری توت …………………………………………….. 47
جدول 4- 18- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب نحوه آشنایی با نوغانداری ………………………………………… 47
جدول 4- 19- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب علت فعالیت نوغانداری ……………………………………………. 48
جدول 4- 20- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب برخورداری از خدمات بیمه در سال 1391 …………………. 48
جدول 4- 21- توزیع فراوانی برحسب فروش تضمینی پیله تر تولیدی ……………………………………………… 49
جدول 4- 22- تمایل فرد برای فروش پیله ……………………………………………………………………………………. 49
جدول 4- 23- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب دیدگاه شرایط عرضه محصول به بازار ……………………….. 50
جدول 4- 24- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب میزان هماهنگی شیوه های ترویجی با تجربه‌های شخصی 50
جدول 4- 25- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب میزان درک نوغاندار از روشهای نوین ارائه شده ………….. 51
جدول 4- 26- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب استفاده از تسهیلات بانکی طی سال‌های 88 تا 91 ………. 51
جدول 4- 27- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب شرکت در کلاسهای آموزش ……………………………………. 52
جدول 4- 28- مناسب بودن اطلاعات مروجان برای نوغاندار ………………………………………………………….. 52
جدول 4- 29- تاثیر مروجان در تصمیم نوغاندارا ن برای پرورش کرم ابریشم ……………………………………. 53
جدول 4- 30- دریافت نهال یارانه‌ای اصلاح شده طی سال‌های 88 تا90 …………………………………………… 53
جدول 4- 31- وضعیت آینده نوغانداری از دیدگاه نوغانداران ………………………………………………………… 54
جدول 4- 32- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب وضعیت تخریب توتستان …………………………………………. 55
جدول 4- 33- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب میزان آشنایی با نوغانداری ………………………………………… 55
جدول 4- 34- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب راه‌های کسب اطلاع در مورد نوغانداری …………………….. 56
جدول 4- 35- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب میزان علاقه‌مندی به نوغانداری ………………………………….. 57
جدول 4- 36- توزیع فراوانی نمونه‌ها بر حسب درآمدزایی نوغانداری ……………………………………………… 57
جدول 4- 37- میزان فعالیت فیزیکی و نیاز به نیروی کار نوغانداری نسبت به سایر فعالیت‌های کشاورزی 58
جدول 4- 38- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب میزان هماهنگی شیوه‌های پرورش ارائه شده ………………. 59
جدول 4- 39- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب دلایل عدم شرکت در کلاس‌های نوغانداری ……………….. 60
جدول 4- 40- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب تمایل به احداث یا بازسازی تلمبار …………………………….. 60
جدول 4- 41- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزشی ……………………… 61
جدول 4- 42- تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزشی مرتبط با نوغانداری ………………………………………. 61
جدول 4- 43- تمایل به دریافت نهال توت اصلاح شده ………………………………………………………………….. 62
جدول 4- 44- توزیع فراوانی کشاورزان غیر نوغاندار برحسب دارا بودن سابقه نوغانداری ………………….. 62
جدول 4- 45- توزیع فراوانی کشاورزان غیرنوغاندار برحسب دارا بودن امکانات نوغانداری ……………….. 63
جدول4- 46- بررسی عوامل موثر بر افزایش تولید پیله و احیای نوغانداری ………………………………………. 63
جدول 4- 47- آماره X2…………………………………………………………………………………………………………… 69
جدول 4- 48- آزمون t مقایسه دو گروه مستقل …………………………………………………………………………….. 69
جدول 4- 49- آماره یومن ویتنی …………………………………………………………………………………………………. 71
جدول 4- 50- آماره دو جملهای ………………………………………………………………………………………………….. 73
6 نمودار 2- 1- تعداد جعبه تخم نوغان توزیع شده در کل کشور و استان گیلان ……………………………………
6 نمودار 2- 2- تعداد جعبه تخم نوغان توزیع شده در کل کشور ……………………………………………………….
30 شکل 1-1- شهرستان لنگرود (به تفکیک بخش و دهستان) ………………………………………………………………
31 شکل 1-2- شهرستان شفت (به تفکیک بخش و دهستان) ………………………………………………………………..
88 ضمیمه 1- پرسشنامه‌ها………………………………………………………………………………………………………………..
فصل اوّل
کلیات تحقیق

1- مقدمه
تولید بیشتر، توزیع عادلانه ثروت، به دست آوردن سطح معیشت بالاتر و تأمین زندگی آسوده‌تر، هدف عمومی جوامع کنونی است که هریک به اشکال گوناگون در پی تحقق آن هستند (کشاورز،1389). عموماّ در کشورهای درحال توسعه، ساختار و اساس توسعه فعالیت‌های اقتصادی بر پایه کشاورزی است. بنابراین کشورهایی که اساس آنها بر کشاورزی استوار است مزیت نسبی بیشتری در تولید دارند (کیانی راد،1389).
نوغانداری و تولید فراورده‌های ابریشمی ازجمله فعالیت‌هایی است که می‌تواند در کنار سایر فعالیت‌های کشاورزی در یک دوره کوتاه‌مدت درآمدی را عاید خانوارهای روستایی نماید. وجود شرایط اقلیمی و امکانات مساعد توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم در ایران و اشتغال‌زایی این فعالیت در بهره‌گیری از بیکاری‌های پنهان و نیروهای متمرکز در روستا از یک سو و گسترش صحیح آن متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف از سوی دیگر، می‌تواند درجهت رفع پاره‌ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشاورزان مؤثر باشد (راهی، 1390).
سیرتاریخ نوغانداری در ایران با سابقه دیرینه‌اش نشان می‌دهد که این حرفه طی دوره‌های مختلف و در مواجهه با موانع و مشکلات گوناگون هیچگاه ازبین نرفته و فراموش نگردیده بلکه همچنان افتان وخیزان مسیر خود را طی نموده‌است.
تاریخ کهن ابریشم جهان گواهی موثر بر حضور ایرانیان در تولید و تجارت این محصول و تولید بافته‌های ابریشمی نفیس از زمان‌های دور تا به امروز می‌باشد. از ویژگی‌های بارز این صنعت به‌علاوه صنعت فرش اشتغال‌زایی آن است. در صنعت ابریشم از مرحله نوغانداری تا تبدیل نهایی، مشاغل زیادی وجود دارد که بعضاً مشاغل دائمی هستند.
در این راستا رویکرد منطقی و برنامه ریزی شده به فعالیت‌های جانبی کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنایع دستی با افزایش سطح اشتغال و ایجاد درآمد نیز می‌تواند ضمن حفظ بافت روستایی به توسعه و احیاء آن کمک شایانی کرده، روستانشینی را اقتصادی‌تر نماید. نوغانداری و مشاغل مرتبط با آن مانند قالی‌بافی و تولید فراورده‌های ابریشمی از جمله این فعالیت‌ها می‌باشد که قادر است ضمن ایجاد انگیزه اقتصادی و به‌کارگیری بخشی از نیروی کار روستا، درآمد نسبتاّ مناسبی را عاید خانوار روستایی نماید. به همین سبب بررسی علل گرایش کشاورزان و نیز عدم اقبال گروهی دیگر از آنان نسبت به این صنعت حائز اهمیت است.
2- بیان مسئله
استان گیلان با تولید حدود 55 تا 60 درصد پیله تر و برخورداری از بیشترین بهره‌بردار فعالیت نوغانداری در کشور بعنوان قطب فعالیت نوغانداری در ایران محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر تولید پیله و ابریشم در ایران با کاهش بیش از پنجاه درصد مواجه شده ‌است (شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، 1387). در طی همین مدت دستمزد کارگری در ایران خصوصا در گیلان به شدت افزایش یافته و با توجه به کارگرطلب بودن نوغانداری، قیمت پیله تولیدشده نتوانسته پاسخگوی زحمات کشاورز باشد. عدم صرفه اقتصادی تولید پیله در شرایطی رخ داد که قیمت زمین نیز افزایش بی‌سابقه‌ای پیداکرد و این موضوع انگیزه کافی برای تغییر کاربری توتستان‌ها را فراهم نمود. به‌علاوه محصولات رقیب کشاورزی نیز از وضعیت نسبی بهتری برخوردار شدند و مجموعاّ انگیزه برای تولید پیله کاهش‌ یافت. علیرغم کاهش تولید پیله و کاهش عرضه نخ ابریشمی داخلی در سال‌های اخیر، قیمت نخ ابریشمی افزایش پیدا نکرد. این موضوع به دلیل کاهش قیمت نخ ابریشم در بازارهای جهانی و به علاوه تولید ابریشم ارزان قیمت در کشورهای همسایه ایران نظیر افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان بود. ایران با توجه به کیفیت تخم نوغان خود که از قدرت رقابت بالایی برخوردار است در سال‌های 1380 و 1381 از صادرکنندگان تخم نوغان به کشورهای آسیای میانه بود که متأسفانه این بازارها در سال‌های اخیر از دست رفت.
افزایش روزافزون مصرف فراورده‌های ابریشمی به سبب ارتقاء سطح زندگی مردم به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته و محبوبیت این محصولات نزد دوستداران محیط زیست در جهان به سبب اهمیت خواص فیزیکی و شیمیایی ابریشم برای سلامت و بهداشت از یک سو و توقف یا کاهش فعالیت نوغانداری در کشورهای توسعه‌یافته به سبب محدودیت زمین و افزایش دستمزد نیروی کار، فرصت مناسبی برای کشورهای درحال توسعه فراهم‌آورده ‌است تا با به‌کارگیری روش‌های نوین، تولید ابریشم را در کشورهای خود افزایش دهند.
با ظهور پدیده صنعتی شدن در برخی کشورها نظیر ژاپن و کره جنوبی از رونق این فعالیت کاسته شده، این کشورها دارای مزیت نسبی در بخش صنعت ابریشم گردیدند. از طرف دیگر کشورهایی مانند هندوستان و چین همچنان ‌که در مسیر صنعتی شدن گام برمی‌دارند اما طلایه داران تولید ابریشم درجهان هستند (راهی، 1390).
در سال های اخیر فعالیت نوغانداری در ایران با رکود شدیدی مواجه شده ‌است. این امر نه به دلیل عدم قابلیت‌های این سرزمین پهناور است بلکه بروز برخی از موانع و مشکلات، امروزه نوغانداری و تولید ابریشم در ایران را همانند برخی دیگر از زیربخش‌های کشاورزی به چالش کشیده‌است (صیداوی و همکاران، 1385).
به‌طور کلی چالش‌های پیش روی صنعت نوغانداری را می‌توان بدین شرح خلاصه نمود: عدم رغبت کشاورزان به دلایلی همچون بالا بودن نرخ نهاده‌های کشاورزی، نوسانات قیمت پیله و ابریشم، ناپایداری بازار، پایین بودن قیمت پیله، کاهش صادرات فرش، عدم صرفه اقتصادی برای تولیدکننده پیله‌تر و ابریشم، بالا بودن قیمت تمام شده نسبت به سایر کشورها، عدم ایجاد زیرساخت‌های تشکیلاتی مناسب، عملکرد پایین‌تر نسبت به هیبریدهای پرتولید در برخی کشورها به دلیل عدم رعایت شرایط استاندارد پرورش، سنتی بودن سیستم‌های تولید و خصوصیات ژنتیکی هیبریدهای ایرانی، عدم وجود صنایع تبدیلی متنوع، واردات رسمی و غیر رسمی پیله و ابریشم به دلیل وجود نخ های ارزان‌تر از قیمت تمام شده داخلی و بالا بودن دستمزد کارگران نسبت به برخی کشورهای دیگر.
با توجه به قلمرو وسیع نوغانداری در کشور و قابلیت توسعه این صنعت، ریشه‌دار بودن آن در فرهنگ و تمدن ایرانی و لزوم حفظ و تداوم آن با استفاده از تکنیک‌های نوین پرورشی، تدوین یک برنامه هدفمند و بلند مدتبرای احیاء این صنعت دیرپا ضروری می‌باشد.در این تحقیق تلاش می‌شود تا عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری بررسی گردد و دلایل عدم استقبال کشاورزان نیز مورد واکاوی قرارگیرد. موقعیت ویژه استان گیلان در این حرفه – صنعت به عنوان قطب اصلی نوغانداری و دارا بودن بالاترین میزان تولید ابریشم کشور، اهمیت پرداختن به این موضوع را در محدوده این استان دو چندان می‌نماید. پژوهش پیش رو درصدد پاسخ دادن به این پرسش است که مهمترین عوامل اقتصادی، اجتماعی و فنی تأثیرگذار بر پذیرش نوغانداری کدامند؟
3- ضرورت و اهمیت تحقیقپرورش کرم ابریشم از حرفه‌های بسیار قدیمی است که در طول تاریخ ایران با فراز و نشیب فراوان به حیات خود ادامه داده ‌است. ابریشم در بخشی از حیات چند هزارساله این کشور خودنمایی کرده و حتی در برخی از ادوار محور اقتصاد این مرزو بوم بوده ‌است. در بسیاری از کشورها و عمدتاَ در آسیا این حرفه از دیرباز محل کسب درآمد مردم بوده، این فعالیت همچنان ادامه دارد. اگرچه نوغانداری به‌عنوان یک فعالیت جانبی تلقی می‌گردد، اما با توسعه تکنولوژی و صنعتی‌کردن این فعالیت امکان بهره‌برداری بیشتر و بالطبع کسب منافع از آن در شرایط اقلیمی معمولی به عنوان یک شغل جانبی مطرح بوده، مورد استفاده بسیاری از کشورها قرار می‌گیرد. در شرایط مطلوب‌تر اقلیمی نیز به دلیل سرعت رشد درخت توت و امکان پرورش کرم ابریشم دو تا سه بار (در مناطق معتدله) و چهار تا پنج بار (در مناطق نیمه‌گرمسیری و گرمسیری) در سال می‌تواند به عنوان یک شغل جانبی خانوار روستایی محسوب‌گردد. بنابراین گسترش صحیح آن متناسب با شرایط اقلیمی مختلف می‌تواند به عنوان برنامه‌ای مناسب در جهت رفع پاره‌ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی نقش ارزنده‌ای را ایفا نماید (صیداوی وهمکاران، 1385).به‌دلیل اینکه نوغانداری یک فعالیت جانبی برایکشاورزان محسوب می‌گردد، تاکنون کمتر مورد توجه و حمایت بوده ‌است.از سوی دیگر 95 درصد تولیدات نخ ابریشم صرف تولید فرش ابریشمی می‌شود که بازار آن صادراتی است و مصرف داخلی آن بسیار محدود است، لذا فعالیت‌های نوغانداری بسیار وابسته به تحولات بین‌المللی صادرات فرش است. حجم قابل توجهی ازابریشم مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود، این در حالی است که با حمایت از نوغانداران داخلی و ایجاد انگیزه در کشاورزانی که به طور بالقوه از امکانات پرورش کرم ابریشم برخوردارند امکان افزایش تولید ابریشم داخلی و ایجاد فرصت اشتغال برای کشاورزان شمال کشور فراهم می‌شود. ابریشم به دلیل بالابودن ارزش افزوده، از ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد فرصت‌های شغلی برخوردار است. به کار انداختن چرخ‌های تولید ابریشم در شمال کشور ضمن افزایش نقدینگی در بازارهای داخلی، قدرت صادراتی ایران در حوزه صادرات غیرنفتی را نیز افزایش می‌دهد.
عمده پژوهش‌های علمی و تحقیقاتی در حوزه صنعت نوغانداری و ابریشم در دنیا به استثناء مواردی که به کلی‌گویی درخصوص سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت‌های کشورهای نوغان‌خیز پرداخته ‌است یا پژوهش‌هایی که صرفاَ به روش‌های اصلاح نژادی کرم ابریشم، درختان توت و غیره معطوف بوده ‌است، توجه کمتری به بررسی تأثیرگذاری این سیاست‌ها و راه‌های توسعه آن داشته‌ است. در ایران نیز مطالعات صورت گرفته درخصوص صنعت نوغانداری و ابریشم بیشتر در راستای بررسی‌های مربوط به توسعه این صنعت در قالب مطالعات طرح توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران و نیز موضوعات مرتبط با اصلاح نژاد کرم ابریشم و درخت توت و آفات و بیماری‌های آنها معطوف بوده و در مجموع کمتر به بررسی علمی علل کمرنگ شدن استقبال کشاورزان از این حرفه دیرینه و عوامل مؤثر در پذیرش آنان پرداخته شده‌است. لذا انجام طرح‌های پژوهشی در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.
4- اهداف تحقیق
1-4- 1- هدف کلی:
هدف کلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در میان کشاورزان استان گیلان است. برای این منظور اهداف اختصاصی زیر مدنظر می‌باشند:
1-4-2- اهداف اختصاصی:
بررسی ویژگی‌های فردی کشاورزان شهرستان‌های لنگرود و شفت به عنوان دو قطب نوغانداری شرق و غرب استان گیلان .
بررسی ویژگی‌های فنی مؤثر بر پذیرش نوغانداری
بررسی ویژگی‌های اقتصادی تأثیرگذار بر پذیرش نوغانداری
بررسی ویژگی‌های اجتماعی مؤثر بر پذیرش نوغانداری
5- محدوده‌های تحقیق
5- 1- محدوده مکانی:
این تحقیق در محدوده جغرافیایی استان گیلان و مشخصاّ در روستاهای شهرستان‌های لنگرود و شفت انجام شده‌است.
5- 2- محدوده زمانی:
زمان اجرای این تحقیق از اول فروردین 1392 تا پایان شهریور 1392 بوده است.
5- 3- محدوده موضوعی:
این تحقیق از نظر موضوعی و زمینه تخصصی محدود به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و نوغانداری می‌باشد، به همین دلیل در اجرای آن تلاش گردیده است تا همه جوانب مربوط به پذیرش نوغانداری مد نظر قرار گیرد.
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- 6- تعریف واژگان کلیدی:
6- 1- پذیرش: براساس تعریف اسکاد و همکاران (2000)، پذیرش عبارت است از نوعی رفتار به شکل کنش و واکنش نسبت به یک هدف خاص و میزان پذیرش نگرشی است تأییدی به سوی یک هدف خاص.
6- 2- نوغانداری: فرایند تولید ابریشم از طریق پرورش و نگهداری لاروهای اهلی این حشره، پرورش کرم ابریشم یا نوغانداری نامیده می‌شود (مرکز تحقیقات ابریشم، 1385).

فصل دوم
ادبیات تحقیق

بخش اول
2- 1- مروری بر فعالیت نوغانداری
2- 1- 1- مقدمه
نوغانداری یا پرورش کرم ابریشم یکی از زیربخش‌های کشاورزی است که ضمن ارتباط با سایر زیربخش‌های آن به تولید پیله ابریشمی به عنوان یک محصول با ارزش جهانی مبادرت می‌ورزد. با وجود آن‌که نوغانداری فعالیتی است جانبی که در کنار فعالیت‌های اصلی کشاورزان هر منطقه در ایجاد اشتغال و کسب درآمد بیشتر مؤثر است (صیداوی و همکاران،1385)، اما در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری که برگ درختان توت در طول سال قابل استفاده بوده و به استثناء فصول خیلی مرطوب و پرباران، تقریباً به مدت ده ماه از سال امکان پرورش کرم ابریشم وجود دارد، می‌تواند به یک شغل دائمی تأمین کننده درآمد خانوار روستایی نیز مبدل گردد (Balu, 2005).
نوغانداری یک حرفه کاربر می‌باشد که علاوه بر امکان استفاده از نیروی فعال، فرصت به‌کارگیری بخش کمتر فعال جامعه مانند زنان، کودکان و سالخوردگانی که توان انجام برخی از کارهای کشاورزی را ندارند، فراهم می‌سازد. ضمن آن‌که فعالیت نوغانداری و صنایع واسطه‌ای بین تولید پیله و تهیه محصولات نهایی، سطوح وسیعی از اشتغالات روستایی و شهری را ایجاد کرده، فرصت‌های شغلی قابل ملاحظه‌ای را به وجود می‌آورد (راهی،1390). سرمایه‌گذاری در این فعالیت درمقایسه با پاره‌ای از فعالیت‌های تولیدی، کمتر و بازگشت سرمایه در آن سریع‌تر می‌باشد (صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران،1369).
2- 1- 2- نوغانداری و تولیدات آن
کرم ابریشم توت با نام علمیBombyx mori.L، حشره‌ای است با دگردیسی کامل که زندگی آن از تخم شروع و به تخم ختم می‌گردد. این حشره دارای چهار مرحله زندگی تخم، لارو، شفیره و پروانه است که تنها در مرحله دوم یا لاروی از برگ توت تغذیه کرده، در پایان این مرحله که عموماً 25 تا 30 روز به طول می‌انجامد، با تنیدن تار تولید پیله ابریشمی می‌نماید (حسینی مقدم، 1384). عموماً غالب تخم‌نوغان‌هایی که امروزه در دنیا مصرف می‌شوند منشاء چینی و ژاپنی داشته، حاصل هیبریداسیون یا آمیخته‌گری از این دو نژاد می‌باشند (اقبالی، 1382).
تولید اصلی فرایند نوغانداری پیله ابریشمی است که از آن الیاف ابریشمی به دست می‌آید. از میان تمامی تارهای منسوجات، ابریشم به دلیل ویژگی‌های خاص خود ازجمله سبکی، نرمی، مقاومت در نوسانات گرمایی، رنگ‌پذیری، جاذب‌الرطوبه بودن، عایق‌پذیری الکتریکی و به‌طور کلی لطافت، ظرافت و دوام، از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار است و به همین سبب در دنیای منسوجات به آن لقب ملکه منسوجات را داده‌اند (وزارت کشاورزی، 1373). ابریشم به عنوان ماده اولیه در تولید محصولاتی مانند فرش، پارچه، تزیینات داخلی ساختمان و غیره استفاده می‌شود. علاوه برآن در صنایع نظامی، دارویی، بهداشتی و آرایشی و تهیه بسیاری از خوراکی‌ها مصرف می‌گردد. علاوه بر محصولات اصلی، استفاده از فراورده‌های فرعی نوغانداری نیز در بخش کشاورزی کاربردهای بسیاری دارند (مرکز تحقیقات ابریشم کشور، 1385).
2- 1- 3- سابقه نوغانداری
اگرچه از آغاز پرورش کرم ابریشم اطلاع دقیقی دردست نیست و درمورد پیدایش ابریشم روایت‌های گوناگونی وجود دارد، اما اسناد و مدارک قدیمی منابع ابریشم را به بیش از 2600 سال پیش از میلاد مسیح در چین باستان متعلق می‌داند (بیژن نیا و صیداوی، 1383). تردیدی نیست که جاده ابریشم با طول بیش از ده هزار کیلومتر در معرفی، رواج و توسعه نوغانداری و نیز تولید و تجارت ابریشم و محصولات ابریشمی از کشور چین تا بازارهای اروپایی نقش بسیار ارزنده‌ای ایفا نموده ‌است. تمدن قدیمی ایران که درمسیر جاده ابریشم آن زمان قرارداشته و شهرهای عمده آن را به هم متصل می‌کرده همواره در صنعت ابریشم جهان اثرات تعیین‌کننده‌ای به ‌جا گذاشته و سوابق تجاری و فرهنگی دو کشور بزرگ چین و ایران از طریق این جاده مبادله گردیده ‌است (صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران، 1369).
امروزه قریب به 50 کشور جهان در تولید ابریشم مشارکت دارند. براساس آمارهای بین‌المللی سهم ابریشم در کل تولیدات جهانی الیاف نساجی تنها درحدود 19/0 درصد است. عمده تولید ابریشم در مناطق معتدله و نیمه گرمسیری آسیا صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش سازمان خواروبارجهانی (FAO) با تولید حدود 92 درصد ابریشم جهان توسط کشورهای آسیایی، می‌توان ابریشم را یک محصول آسیایی دانست که قسمت عمده آن یعنی 85 درصد تولید جهان یا 94 درصد تولید آسیا توسط سه کشور چین، هند و ژاپن تولید می‌گردد. این وضعیت نشان دهنده موقعیت مناسب آسیا برای توسعه نوغانداری و بزرگ‌ترین منطقه مستعد برای تولید پیله و ابریشم در مقایسه با سایر نقاط نوغان‌خیز دنیاست (راهی، 1390). نزدیک به 22 میلیون نفرروز در سال در فرایندهای مختلف صنعت ابریشم شامل پرورش کرم ابریشم، تولید پیله تر، خشکاندن پیله تر، نخ‌کشی، صمغ‌گیری نخ، تابندگی نخ، رنگرزی نخ و بافت فرش فعالیت می‌کنند (دیلمی، 1383). از این میزان تنها حدود 10 میلیون نفر کشاورز به پرورش کرم ابریشم اقدام می‌کنند (صیداوی و بیژن نیا، 1383). در حال حاضر چین بزرگ‌ترین تولیدکننده ابریشم جهان و هندوستان دومین تولیدکننده ابریشم جهان می‌باشند (FAO, 2009).
2- 1- 4- نوغانداری و تولید ابریشم در ایران
پیشینه پرورش کرم ابریشم در ایران به گذشته دور می‌رسد. عده‌ای از مورخین بر این باور هستند که موطن اصلی پرورش کرم ابریشم ایران بوده‌است (ناظر عدل، 1368) و برخی دیگر از آنان این کشور را از جمله مناطقی می‌دانند که هم‌زمان با چین به پرورش کرم ابریشم، تولید و تجارت ابریشم مبادرت می‌ورزیده است (صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران، 1369). برخی دیگر نیز ورود کرم ابریشم به ایران را هم‌زمان با ورود درخت توت و به زمان هخامنشیان مربوط می‌دانند (جوانشیر،1374). آنچه مسلم است این فعالیت در ایران از سابقه و قدمت نسبتاً طولانی برخوردار است. سوابق علمی و فنی این فعالیت به‌خصوص اقداماتی که به‌منظور بهبود کمّی و کیفی آن صورت پذیرفته ‌است، با دستیابی به نژادهای اختصاصی کرم ابریشم ایران نظیر نژادهای هراتی، خراسانی، بغدادی و سایر نژادهای محلی، همگام با سوابق تولیدی آن از قدمت تاریخی برخوردار بوده، مبین توجه خاص ایرانیان به این حرفه می‌باشد (صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران، 1369).
به‌طور کلی پرورش کرم ابریشم در ایران در دو دوره متفاوت با فاصله زمانی طولانی رونق به‌سزایی داشته ‌است. اولین دوره در سال‌های 400 تا450 بعد ازمیلاد بوده ‌است که در آن زمان ایران یکی از مراکز مهم پخش تخم‌نوغان به شمار می‌آمد. دومین دوره نیز در زمان سلطنت شاه عباس بوده ‌است که ایران یکی از تهیه‌کنندگان و صادرکنندگان عمده ابریشم خام و پارچه‌های ابریشمی محسوب می‌گشت (ناظر عدل، 1368)، به گونه‌ای که در نیمه قرن هفدهم میلادی تولید ابریشم در ایران به اوج شکوفایی خود رسید و سالانه حدود 1900 تن ابریشم تولید گردید که تا اوایل قرن هجدهم به 3000 تن و کمی بیشتر بالغ شد (جوانشیر،1374).
پس از عصر صفویان فعالیت نوغانداری متأثر از شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه به فعالیت خود ادامه داد. تا اینکه در سال 1314 اداره نوغان زیر نظر وزارت کشور در استان گیلان تشکیل شد و تهیه و توزیع تخم نوغان و خرید پیله را برعهده گرفت. این اداره تا سال 1352 با اسامی مختلفی به کار خود ادامه داد و از سال مذکور تحت عنوان شرکت پیله‌ور به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وابسته گردید. در همین سال شرکت ابریشم گیلان وابسته به بانک کشاورزی و صنعت و معدن و مجتمع صنعتی تولید ابریشم وابسته به وزارت کشاورزی وقت، به منظور توسعه نوغانداری در منطقه گیلان تشکیل شد. با پیروزی انقلاب اسلامی اهمیت رفاه و بهبود وضع زندگی کشاورزان بیشتر مورد توجه قرار گرفت و یکی از موارد موفق در زمینه ایجاد رفاه نسبی و بهبود وضع زندگی کشاورزان، نوغانداری و فعالیت های جانبی آن تشخیص داده شد. لذا به منظور احیا و بازسازی نوغانداری و صنایع ابریشم کشور اقدامات مختلفی مورد توجه قرارگرفت که نهایتاً در سال 1359 شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران پیرو مصوبه شورای انقلاب با ادغام بخش‌هایی از شرکت‌های پیله‌ور، ابریشم گیلان و مجتمع صنعتی تولید ابریشم تشکیل شد (راهی، 1390).
میزان مصرف تخم نوغان تا پیش از انقلاب اسلامی ایران حدود 100 هزار جعبه بود که عمدتاً از کشورهایی مانند ژاپن، چین و کره جنوبی وارد می‌شد. آغاز به کار شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، دست‌اندرکاران نوغانداری کشور را برآن داشت تا تخم نوغان مورد نیاز را در داخل کشور تولید نمایند. برای اولین بار در سال 1364 تعداد 1400 جعبه تخم نوغان تولید گردید که با حمایت دولت در قالب طرح‌های توسعه نوغانداری و تحقیقات ابریشم و اختصاص اعتبارات لازم، اقدامات وسیعی در این خصوص صورت پذیرفت که در نهایت کشور در زمینه تولید تخم نوغان به خودکفایی رسید (مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور، 1385). از مهم ترین اهداف تعیین شده توسط صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم می‌توان به حداکثر استفاده از ظرفیت‌های طبیعی و بالقوه آب و خاک و منابع طبیعی و نیروی انسانی مناطق مورد مطالعه در جهت افزایش تولیدات نوغانداری و ارتقاء سطح زندگی جامعه ساکن در این مناطق و بهبود اوضاع اقتصادی، افزایش تولیدات نخ ابریشم کشور، ایجاد امکانات جدید برای تبدیل آن به فراورده‌های ابریشمی مانند پارچه و غیره جهت مصارف داخلی و صادرات مازاد تولید به کشورهای مصرف‌کننده اشاره کرد (مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور، 1385).
امروزه فرایند تولید ابریشم در کشور به دو بخش عمده تقسیم بندی شده است، “بخش کشاورزی” زیر نظر شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران (از شرکت های تابعه وزارت جهاد کشاورزی) و “بخش صنعتی” که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‌گردد و شامل چند کاخانه تولید نخ ابریشم (با هدایت وزارت صنایع و معادن) و متجاوز از 1300چرخ دستی ابریشم‌کشی ( با هدایت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) بوده که امر تبدیل پیله به نخ را به عهده دارند. درحال حاضر بیش از 95 درصد از ابریشم تولیدی کشور در بافت فرش به کار برده می‌شود (شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران). سال‌های پایانی دهه 1370 و ابتدایی دهه1380 را با تولید و عرضه حدود 200 هزار جعبه تخم نوغان در کشور می‌توان سال‌های شکوفایی این صنعت در ایران دانست، در حال حاضر عرضه تخم نوغان به کمتر از 30 هزار جعبه تنزل یافته است (شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، 1391). علیرغم دستیابی به توان علمی و فنی تولید تخم نوغان و به تبع آن افزایش ظرفیت تولید پیله و ابریشم خام در کشور، متأسفانه امروزه شاهد روند کاهش تقاضا در بخش نوغانداری هستیم.
در سالهای اخیرنوغانداری دچار تحولات بسیاری گردیده که نشان از عدم رغبت کشاورزان به پرداختن به این حرفه داشته است. نمودار 2-1 سیر این تغییر را از سال 1386 تا سال 1392 نشان می‌دهد.

نمودار 2-1- تعداد جعبه تخم نوغان توزیع شده در کل کشور و استان گیلان
نمودار 2-2 تعداد جعبه تخم نوغان توزیع شده در کل کشور طی سال‌های 1368 تا 1392 و روند تغییرات آن را نشان می‌دهد. بدون تردید سیر تغییرات در استان گیلان نیز تابعی از این روند بوده است.

نمودار 2- 2-تعداد جعبه تخم نوغان توزیع شده در کل کشور

برای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه اینجا کلیک کنید

 نوشته شده در   2017-07-09ساعت 10:33:  توسط دانلود پایان نامه 

فایل - "(سایت دانلود پایان نامه )"

3-6-1-3- ویژگیهای اقتصادی باغداران زیتون…………………………………………………………………………………….45
3-6-1-4- نفوذپذیری اجتماعی باغداران زیتون…………………………………………………………………………………….45
3-6-1-5- همکارب با نهادها……………………………………………………………………………………………………………..45
3-6-1-6- مشارکت اجتماعی باغداران زیتون……………………………………………………………………………………….46
3-6-1-7- فعالیتهای آموزشی- ترویجی باغداران زیتون………………………………………………………………………46
3-6-1-8- دانش فنی باغداران زیتون…………………………………………………………………………………………………..46
3-6-1-9- نوع کانالهای ارتباطی باغداران زیتون………………………………………………………………………………….46
3-6-1-10- نوع روش مورد استفاده برای مدیریت تلفیقی آفت مگس زیتون…………………………………………….47
3-6-1-11- دلایل عمده عدم انگیزه باغداران برای مدیریت تلفیقی مگس زیتون……………………………………….47
3-7- فرضیههای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..47
3-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها…………………………………………………………………………………………………………49
3-8-1- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………49
3-8-2- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………..49
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها…………………………………………………………………………………………………………51
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………52
4-2- یافتههای توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..52
4-2-1- ویژگیهای فردی…………………………………………………………………………………………………………………..52
4-2-2- ویژگیهای نظام زراعی…………………………………………………………………………………………………………..54
4-2-3- ویژگیهای اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………55
4-2-4- نفوذپذیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………58
4-2-5- همکاری با نهادها………………………………………………………………………………………………………………….59
4-2-6- مشارکت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………60
4-2-7- فعالیتهای آموزشی- ترویجی………………………………………………………………………………………………..61
4-2-8- دانش فنی……………………………………………………………………………………………………………………………..62
4-2-9- سه اولویت مهم برای کسب اطلاعات در زمینه مدیریت تلفیقی مگس زیتون…………………………………64
4-2-10- استفاده از روشهای کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر…………………………………………………………..65
4-2-11- سه دلیل عمده ایجاد عدم انگیزه در باغداران زیتون برای مدیریت تلفیقی مگس زیتون…………………65
4-3- یافتههای استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………..66
4-3-1- بررسی روابط بین متغیرهای اسمی با متغیر وابسته……………………………………………………………………..66
4-3-2- بررسی روابط بین متغیرهای پیشبین با متغیر وابسته از طریق ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن..67
4-3-3- تحلیل تشخیصی……………………………………………………………………………………………………………………69
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………74
– بحث، نتیجهگیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………..75
5-1- مرور کلی بر تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..76
5-1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..76
5-1-2- اهداف و سوالات…………………………………………………………………………………………………………………..76
5-1-3- محدوده تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..77
5-1-4- محدودیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….77
5-1-5- روش و نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..77
5-1-6- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………77
5-1-6-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………….77
5-1-6-2- متغیرهای وابسته……………………………………………………………………………………………………………….77
5-1-7- فرضیههای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….77
5-2- نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………………………………….78
5-2-1- یافتههای توصیفی………………………………………………………………………………………………………………….78
5-2-2- یافتههای استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………82
5-3- بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………….83
5-4- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………85
5-4-1- پیشنهادهای پژوهش حاضر…………………………………………………………………………………………………….85
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده………………………………………………………………………………………..86
– منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………..87
– پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
– پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………….97
فهرست جداول
جدول 3-1- ارزش عددی گویههای پرسشنامه43جدول 3-2- ارزش عددی گویههای پرسشنامه44جدول3-3- میزان اعتماد (پایایی) پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ44جدول 4-1- توزیع فراوانی ویژگیهای فردی زیتونکاران53جدول 4-2- توزیع فراوانی ویژگیهای نظام زراعی باغداران زیتون55جدول 4-3- توزیع فراوانی ویژگیهای اقتصادی باغداران زیتون56جدول 4-4- میزان نفوذپذیری اجتماعی باغداران زیتون به ترتیب اهمیت موضوع58جدول 4-5- توزیع فراوانی باغداران مورد مطالعه برحسب میزان نفوذپذیری اجتماعی59جدول 4-6- میزان همکاری باغداران زیتون با نهادها، به ترتیب اهمیت موضوع59جدول 4-7- توزیع فراوانی باغداران مورد مطالعه بر حسب همکاری با نهادها60جدول 4-8- میزان مشارکت اجتماعی باغداران زیتون به ترتیب اهمیت موضوع60
جدول 4-9- توزیع فراوانی باغداران مورد مطالعه بر حسب میزان مشارکت اجتماعی61جدول 4-10- میزان فعالیتهای آموزشی-ترویجی باغداران زیتون به ترتیب اهمیت موضوع62جدول 4-11- توزیع فراوانی باغداران مورد مطالعه بر حسب میزان فعالیتهای آموزشی62جدول 4-12- میزان دانشفنی باغداران زیتون به ترتیب اهمیت موضوع63جدول 4-13- توزیع فراوانی باغداران مورد مطالعه بر حسب میزان دانش فنی64جدول 4-14- روشهای کسب اطلاعات باغداران زیتون در زمینه مدیریت تلفیقی مگس زیتون64جدول 4-15- استفاده از روشهای کنترل مگس زیتون در دوسال اخیر65جدول 4-16- دلایل عدم انگیز باغداران برای مدیریت تلفیقی مگس زیتون66جدول 4-17- بررسی تاثیر ویژگیهای فردی، زراعی، اقتصادی در میزان استفاده از روشهای کنترل آفت مگس زیتون با استفاده از کایاسکویر66جدول 4-18- متغیرها، مقیاس متغیرها، ضریب همبستگی و سطوح معنیداری آنها در جامعه آماری باغداران زیتون67جدول 4-19- تفسیر ضریب همبستگی68جدول 4-20- متغیرهای واردشده در تابع تشخیص به روش گام به گام70جدول 4-21- نتایج حاصل از آزمون معنیداری تابع71جدول 4-22- ضرایب تابع تشخیص کانونی71جدول 4-23- ماتریس ساختار72جدول 4-24- نتایج طبقهبندی پاسخگویان بر مبنای تابع تشخیص گام به گام73
فهرست شکلها
شکل 2-1- چارچوب نظری تحقیق37شکل 2-2- نقشه استان گیلان40شکل 3-1- نقشه شهرستان رودبار41

فصل اولکلیات تحقیق1–1– مقدمه
میزان خسارتهای وارده به تولیداتکشاورزی بهوسیله علفهایهرز، بیماریها، حشرات و سایرآفات از مجموع خسارتهای وارده به محصولاتکشاورزی که در حدود 35 درصد میباشد، به ترتیب 45، 30، 20 و 5 درصد تعیین شده است.اگر چه کنترل شیمیایی در مورد بسیاری از عوامل خسارتزا موثر بوده و تحول زیادی در افزایش تولید بوجود آورده است، اما هزینه و تاثیر نامطلوب آنها بر محیطزیست و کیفیت محصولات کشاورزی منجر به توجه بیشتر به استفاده از روشهایی شده است که در آنها نیاز به مصرف مواد شیمیایی کم بوده یا نباشد (رنجبر و همکاران، 1386). تولید محصولات کشاورزی علاوه بر شرایط اقلیمی و مخاطرات پیشبینی نشده در وهله اول تابع عوامل مدیریتی خاصی است که تاثیرات مهمی در تولید پایدار کشاورزی دارد. این عوامل به طور کلی شامل مدیریت خاک، آب، آفات و بازاریابی است که هر یک از این بخشها، خود دارای مسایل و معضلات بیشماری است، اما در این بین، مدیریت تلفیقی آفات نقش مهمی در فرآیند تولید محصولات کشاورزی دارد (نوری و همکاران، 1390). خسارت آفات به محصولات کشاورزی دارای سابقه طولانی بوده و هر ساله با وجود مصرف سموم شیمیایی نه تنها خسارت آفات کنترل نمیشود، بلکه سطح آلودگی مزارع نیز افزایش مییابد ( نوری و همکاران، 1385 به نقل از شریفی مقدم، 1383).
در سالهای اخیر و با توجه بیشتر بشر به محیط زیست، کارگزاران بخش، مدیریت تلفیقی آفات را بهمنظور کنترل آفات و بیماریهای گیاهی معرفی نمودهاند که مفید و در عین حال بیشتر از دیگر راهکارها به طبیعت نزدیک میباشد.
مدیریت تلفیقی آفات، یک رهیافت موثر و حساس از نظر محیط زیست برای مدیریت آفات است که بر ترکیبی از روشهای معمول تکیه دارد. برنامههای مدیریت تلفیقی آفات از اطلاعات جامع و جاری درباره چرخه زندگی آفات و ارتباطات آنها با محیط استفاده میکند (2009 Ofuoku et al.,). ترویج اثر بخش مدیریت تلفیقی آفات نیازمند شناسایی محورها و مؤلفههای اصلی مدیریت تلفیقی آفات بهمنظور سیاستگذاری و برنامهریزی عملی با مشارکت کشاورزان است. این مهم میتواند از طریق اجرای برنامههای مدیریت تلفیقی از طریق رهیافتهای مشارکتی ترویجی همانند رهیافت مدارس مزرعهای صورت گیرد، زیرا در فرآیند توسعه سرمایه انسانی مهمترین عامل بهشمار میآید و استفاده از رهیافتهای مشارکتی عامل موفقیت برنامههای توسعه کشاورزی از جمله مدیریت تلفیقی آفات محسوب میشود(شریفی و همکاران، 1386).
علیرغم تلاشهای فراوانی که در دهههای اخیر برای آموزش روستائیان صورت گرفته، هنوز دانش و آگاهی روستاییان برای مدیریت تلفیقی آفات کافی نیست. این امر از آن حکایت دارد که شیوههای بهکار گرفته شده از کارایی لازم برخوردار نبوده است. موفقیت برنامههای مدیریت تلفیقی آفات به انگیزشها، مهارتها، و دانش کشاورزان و همچنین مشارکت گروههای محلی و جوامع بستگی دارد.
زیتون به عنوان یکی از محصولات باغی، به لحاظ نقشی که در راستای تولید روغن خوراکی دارد، از جایگاه ویژهای در جهان برخوردار است. تولید زیتون به دلیل تاثیرپذیری از عوامل جوی و محیطی در کنار مشکل آفات و بیماریهای گیاهی، در امر تولید با خطر مواجه میباشد. آفت مگس زیتون (Bacterocera oleae) یکی از آفات مهم زیتونکاریهای کشور بوده که با توجه به جدید بودن آفت مگس زیتون در ایران، و از طرفی بالا بودن میزان خسارت آن خصوصاً در استانهای گیلان، قزوین و زنجان، این آفت یکی از محدودکنندهترین عوامل توسعه کشت زیتون در کشور و خصوصاً در شهرستان رودبار میباشد و با بررسی مرور منابع داخلی، هیچگونه تحقیقی در زمینه شناسایی عوامل موثر بر عدم پذیرش مدیریت تلفیقی آفت مگس زیتون در کشور صورت نگرفته است. لذا این تحقیق سعی دارد با شناسایی عوامل موثر بر عدم پذیرش مدیریت تلفیقی آفت مگس زیتون توسط باغداران شهرستان رودبار، گام موثری درجهت افزایش این پذیرش زیتونکاران شهرستان رودبار بردارد.
1-2- بیانمسأله
آفات و بیماریهایگیاهی از عوامل مهم تهدیدکننده و محدودکننده توسعه کشت زیتون یا هر نبات دیگری نیز میباشند. نیاز مبرم کشور به روغن و وابستگی شدید به خارج از کشور جهت تأمین آن باعث شد تا سیاست‌گذاران بخش کشاورزی به منظور کاهش وابستگی اقدام به توسعه سطح زیر کشت گیاهان روغنی برای نیل به این هدف کنند که در این راستا یکی از گیاهانی که مقرر شد سطح زیر کشت آن به شدت افزایش یابد، زیتون بود. با توجه به برنامه وزارت جهادکشاورزی در راستای خودکفایی روغن خوراکی، جایگاه زیتون در تولید روغن مورد نیاز کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. شهرستان رودبار دارای1/7804 هکتار (تا پایان سال 91) سطح زیر کشت زیتون، که از این سطوح 9/5625 هکتار باغات بارده و 2/2178 هکتار باغات غیربارده میبوده (صالحی، سازمان جهادکشاورزی استان گیلان) و بدینجهت یکی از قطبهای تولید زیتون و نیز روغن زیتون در سطح کشور میباشد. تا چندی پیش به جز شرایط آب و هوایی فاکتور دیگری به طور عمده تهدید کننده این برنامه توسعه نبود ولی از مردادماه سال 83 که برای اولین‌بار آفت مگس زیتون از کشور گزارش شد، زنگ خطر به صدا درآمد و در مدت کمتر از سه ماه دامنه گسترش آفت ۱۳ استان را در بر گرفت. مگس زیتون یکی از مهم‌ترین آفات زیتون است. لارو این آفت با تغذیه از گوشت میوه، باعث ریزش میوه‌ها قبل از برداشت، کاهش کیفیت روغن زیتون و باعث ورود قارچ‌های بیماریزا از محل سوراخ ورودی لاروها شده و اسیدیته داخل میوه‌ها را به میزان دو تا چهار برابر افزایش میدهد. اگر میوه‌ها از واریته‌های کنسروی باشد، بازارپسندی محصول به واسطه خسارت مستقیم لاروها از بین می‌رود و هم‌چنین این حشره قادر است باکتری مولد گال زیتون را هم انتقال دهد.
وزارت جهادکشاورزی به جهت جلوگیری از خسارت آفت مگس زیتون، هر ساله هزینههای هنگفتی را جهت تهیه و تدارک عوامل و تجهیزات مدیریت تلفیقی آفت متقبل میشود و خصوصاً نهادههای کنترل مگس زیتون از قبیل کارت زرد چسبنده، پروتئین هیدرولیزات و سم مالاتیون را بصورت رایگان در اختیار باغداران قرار میدهد ولی باغداران زیتون برای کنترل آفت مگس زیتون با مدیریت جهادکشاورزی شهرستان رودبار به روش مدیریت تلفیقی، همکاری نمینمایند (سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، 1391). از آنجاییکه بهدلیل وجود عوامل متعدد فردی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیرامون کشاورزان، عوامل زیادی در پذیرش و عدم پذیرش و تغییر در سیستم تاثیرگذار هستند، بنابراین شناسایی این عوامل و جهت دادن سیاستها به سمت آنها، از جمله راهکارهای اصلی برای پذیرش مدیریت تلفیقی آفت مگس زیتون (Bactrocera oleae) برای باغداران زیتون است لذا این تحقیق سعی دارد عوامل دخیل در عدم مشارکت باغداران زیتون شهرستان رودبار در مدیریت تلفیقی آفت مگس زیتون را شناسایی، تا براساس آن بتوان راهکاری در جهت افزایش پذیرش مدیریت تلفیقی آفت مگس زیتون توسط باغداران زیتون شهرستان رودبار ارائه نماید تا راهگشای کارشناسان مجری طرح باشد.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیقاهمیت موانع پذیرش فنآوریها در توسعه کشاورزی پایدار، شناخت این عوامل کمتر به صورت یک موضوع فرعی و در چارچوب شناخت عوامل موثر بر پذیرش در مطالعات پیشین به آن پرداخته شده است. به همین دلیل، نمیتوان چارچوب مشخصی برای شناخت موانع اصلی یافت. نکته شایان توجه دیگر، وابسته بودن موانع پذیرش به زمینه اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی منطقهای است که فنآوریها در آنجا معرفی شده است که به احتمال زیاد علت اصلی آن، خلاء و نبود یک چارچوب مشخص است (ویسی و همکاران، 1388).
از آنجائیکه کشاورزی به عنوان منبع اصلی درآمدی 51 درصد جمعیت جهان است، خسارت ناشی از آفات میتواند منجر به کاهش معنیداری در عملکرد و درآمد شود (FAO, 2009). مگس زیتون به چندین گونه از زیتونهای وحشی نیز حمله میکند (Rice, 2000). لارو مگس با تغذیه از میوهی زیتون باعث ریزش میوهها قبل از برداشت، کاهش کیفیت روغن زیتون، افزایش اسیدیته میوه و ورود قارچهای پاتوژن از سوراخ ورودی میشود (Whit and Elson-Haris, 1992).
مگس زیتون (Bactrocera oleae) یکی از مهمترین آفات زیتون در مناطق زیتونخیز دنیا محسوب میشود(سروش و همکاران، 1389). در باغهایی که اقدامات کنترلی در آنها اجرا نمیشود این آفت تا 100 درصد خسارت ایجاد میکند (Cristofard et al., 2005). در ایران از گذشتهی دور مگس زیتون جزء آفات قرنطینهای بوده است. برای اولین بار در تاریخ پنجم مردادماه سال 83 در منطقهی رستمآباد به وجود این آفت پی بردند. متعاقب مشاهدهی آفت در استان گیلان، آلودگی در زیتونکاریهای سایر استانها، از جمله زنجان و قزوین نیز مشخص شد. با ردیابیهایی که از این آفت در کل کشور به عمل آمد، مشخص شد که بیشتر نقاط زیتونکاری شدهی کشور آلوده هستند (Jafari and Rezaei, 2005).
با توجه به اهمیت ویژهای که این آفت از نظر زیان اقتصادی روی میوهی زیتون دارد، لازمه تهیهی برنامه اصولی در مدیریت کنترل آن میباشد. سازمان حفظنباتات کشور برای کنترل آفت مگس زیتون از سال 83 در سطح استانهای گیلان، قزوین و زنجان که بیشترین آلودگی به این آفت را داشتند اقدام به توزیع لوازم و تجهیزات کنترل این آفت نمود. در همین سال مقدار 1035000 کیلوگرم میوه آلوده به مگس زیتون، به جهت مبارزه با این آفت در شهرستان رودبار معدوم گردید و در همان سال خسارتی بین90-10 درصد به محصول زیتون باغات شهرستان رودبار وارد آمد (سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان). هم اکنون سازمان حفظنباتات با همکاری بخشهای ترویج و حفظنباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار در حال مدیریت تلفیقی این آفت میباشد و با برگزاری کلاسهای آموزشی، برنامه رادیویی، توزیع لوازم و امکانات مبارزه با آفت مگس زیتون و اطلاعیههای پیشآگاهی، کشاورزان را ترغیب به استفاده از این روش نموده است. با این که مدت چند سالی است که از این روش برای کنترل آفت در شهرستان رودبار استفاده میشود ولی هنوز عده کثیری از باغداران زیتون از پذیرش آن خودداری میکنند. از آنجا که تحقیقاتی در زمینه پذیرش و یا عدم پذیرش مدیریت تلفیقی آفت مگس زیتون در کشور، علیالخصوص در شهرستان رودبار که مهد زیتون کشور است انجام نشده، نتایج حاصل از این تحقیق میتواند راهنمایی باشد برای مجریان طرح که به دنبال راهکارهایی برای افزایش پذیرش مدیریت تلفیقی مگس زیتون توسط باغداران زیتون و در نهایت، باعث افزایش بهرهوری گردد. این موضوع خود میتواند برای باغداران زیتون رودبار به جهت علمی و بهروز نمودن سطح آگاهیهای آنان مثمرثمر واقع گردد.
1-4- اهداف و سوالات1-4-1- اهداف
1-4-1-1- هدف کلی
– بررسی علل عدم مشارکت باغداران زیتون در مدیریت تلفیقی مگس میوه زیتون.
1-4-1-2- اهداف اختصاصی
– بررسی ویژگیهای فردی، زراعی، اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان.
– تعیین سهم هر یک از عوامل موثر در عدم پذیرش مدیریت تلفیقی مگس زیتون.
– بررسی میزان دانش (آگاهی) باغداران زیتون مورد مطالعه در مورد مدیریت تلفیقی مگس زیتون.
1-4-2- سوالات
– چه تفاوتی بین گروههای پذیرنده مدیریت تلفیقی مگس زیتون از نظر ویژگیهای فردی، زراعی و اجتماعی وجود دارد؟
– چه عواملی در تبیین رفتار باغداران در پذیرش یا عدم پذیرش فناوریهای مدیریت تلفیقی تاثیرگذار است؟
1-5- محدوده تحقیقمحدوده تحقیق، شامل باغداران زیتون مناطق مختلف شهرستان رودبار در شهرهای رستمآباد، رحمتآباد، لوشان، منجیل و حومه مرکزی رودبار که دارای باغات زیتون بارده هستند میباشد و زمان اجرای طرح از بهمن سال1391 لغایت تیرماه 1392 در نظر گرفته شده است.
1-6- محدودیت تحقیق
از مهمترین محدودیتهای تحقیق میتوان به عدم وجود آمار دقیق سطح زیر کشت و همچنین تعداد بهره برداران باغات زیتون بارده شهرستان رودبار و نیز سطح سواد پایین اکثر باغداران زیتون شهرستان رودبار و عدم آشنایی آنان به پاسخگویی به پرسشنامهها اشاره نمود.
1-7- واژههای کلیدیآفت، مدیریت تلفیقی آفات، مگس زیتون ، زیتون، پذیرش.
آفت: آفت به کلیه جانورانی گفته میشود که به گیاه و اندامهای گیاهی و محصولات کشاورزی خسارت اقتصادی میزنند، مانند حشرات، کنهها، نماتدها، جوندگان، پرندگان، حلزونها و . . . (زمردی، 1370).
مدیریت تلفیقی آفات:  مدیریت تلفیقی آفات یک رهیافت موثر و حساس از نظر محیط زیست برای مدیریت آفات است که بر ترکیبی از روشهای معمول تکیه دارد. برنامههای مدیریت تلفیقی آفات از اطلاعات جامع و جاری درباره چرخه زندگی آفات و تعاملات آنها با محیطزیست استفاده میکند (Ofuoku at al, 2009). این رهیافت به دنبال بیشینهسازی عوامل کنترل بیولوژیک و زراعی بوده و از کنترل شیمیایی تنها به هنگام ضرورت و با شرط حداقل خسارت محیطی استفاده مینماید (رسولیآذر و همکاران، 1387).
مگس زیتون: مگس زیتون (Bactrocera oleae) که در سال 1788 توسط گملین نامگذارى شده، مهمترین آفت میوه زیتون در اکثر کشورهاى حوضه مدیترانه است. لارو این حشره تنها به یک نوع غذا وابسته است و منحصراً از میوه زیتون تغذیه مى کند. مگسهاى بالغ از شهد و شیره گیاهان و نیز سایر منابع غذایى مایع یا نیمه مایع استفاده مى کنند. آسیب ناشى از سوراخ شدن و خورده شدن میوه زیتون توسط لارو در حدود ۳۰ درصد از محصول زیتون کشورهاى حوضه مدیترانه بهویژه یونان و ایتالیا که عمده تولیدکنندگان این محصول هستند را از بین مى برد. مگس زیتون آفت جدى درختان زیتون در سرتاسر محدوده کشت آنها است و علاوه بر حوضه مدیترانه، شمال، شرق و جنوب آفریقا، جزایر قنارى، هند، غرب آسیا و ظاهراً هر جایى از نیمکرهشرقى که در آن زیتون (جنس olea) کاشته مى شود را در برمى گیرد.
زیتون: زیتون یکی از درختان همیشه سبز است که در مناطق اطراف دریای مدیترانه به خوبی رشد میکند و در مناطقی که دارای شرایط اقلیمی مناسب باشند سازگاری خوبی نشان میدهد، محصول اقتصادی زیتون در نقاط گرم و نیمه گرمسیری، جایی که خطر یخبندانهای شدید زمستانه وجود نداشته باشد بهدست میآید (مسچی و همکاران، 1381).
پذیرش: پذیرش عبارت است از، تصمیمگیری برای استفاده کامل از ایده جدید به بهترین شیوه ممکن (Rogers, 2000).
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق2-1- مقدمه
امروزه بشر با مشکل بزرگی بهنام رشد جمعیت مواجه است که یکی از پیامدهای آن کمبود غذا میباشد و تأمین غذای این جمعیت رو به رشد به بخش کشاورزی مربوط میشود. افزایش جمعیت سبب شده است تا کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات نباتی، فراوردههای هورمونی و سایر عوامل خطرزا برای محیطزیست به صورت کنترل نشده و بیرویه به بخش کشاورزی وارد شوند تا این بخش بتواند به تقاضای رو به رشد موادغذایی پاسخ دهد. اما این افزایش تولید همواره مشکلات زیستمحیطی و اجتماعی گوناگونی همچون آلودگی منابع آب، تداوم فشارهای اقتصادی بر کشاورزان، نبود اطمینان از وجود بازارهای مناسب، نگرانی مصرفکنندگان از سلامت و کیفیت مواد غذایی و به خطر افتادن سلامت و محیطزیست را به دنبال داشته است. از اینرو در دهههای اخیر با افزایش نگرانیهای کیفیت غذا و سلامت غذا و سلامت افراد جامعه و همچنین تخریب منابع طبیعی، کشاورزی پایدار مورد توجه واقع شده است. کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است. در کشاورزی پایدار بر ثبات عملکرد در طولانی مدت با حداقل تاثیر بر محیط تأکید میشود. کشاورزی پایدار با حفاظت از خاک، آب و ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری همراه بوده، تخریب زیستمحیطی به همراه نداشته، از فنآوری مناسب و سازگار با محیطزیست استفاده کرده، از نظر اقتصادی سودآور بوده و از نظر اجتماعی مطلوب است. یکی از اهداف مهم نظامهای کشاورزی پایدار، کاهش مصرف نهادهها در تولید محصولات و در نهایت، بهبود کیفیت مواد غذایی است. در این راستا یکی از روشهایی که از طریق آن میتوان به این هدف دست یافت؛ مدیریت تلفیقی آفات میباشد. از مدیریت تلفیقی آفات، تعاریف متفاوتی ارائه شده است ولی تمامی این تعاریف دو مشخصه اصلی یعنی علاوه بر اقتصادی بودن روش مدیریت تلفیقی آفات، به حداقل رساندن خطرات زیستمحیطی و امنیت غذایی، در آن دیده میشود. در این فصل، مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق در چهار بخش مورد بررسی قرار میگیرد. در بخش اول، تعریف پذیرش، پذیرش فنآوری و در بخش دوم، تعاریفی از منشاء آفات، تاریخچه کنترل آفات، مدیریت تلفیقی آفات و مزایای آن و همچنین شیوههایی که در مدیریت تلفیقی آفات از آنها استفاده میشود بیان و ضمناً در زمینه مدیریت تلفیقی مگس زیتون در جهان و ایران توضیحاتی داده میشود و سپس در بخش سوم تحقیقات و پژوهشهای صورت گرفته در داخل و خارج کشور که بیشترین ارتباط را با موضوع تحقیق دارند تحت عنوان پیشنگاشتهها آورده شده است. در بخش چهارم هم بر اساس مرور منابع صورت گرفته، چهارچوب نظری تحقیق در قالب شکل ارائه گردیده است که بیان کننده متغیرها و روابط موجود بین آنها در این پژوهش میباشد.
بخشاول
2-2- پذیرش
2-2-1- تعریف پذیرش: پذیرش عبارت است از، تصمیمگیری برای استفاده کامل از ایده جدید به بهترین شیوه ممکن (Rogers, 2000).
2-2-2- پذیرش فنآوری
معرفی و تسهیل فنآوریها یکی از وظایف اصلی بخش ترویج به عنوان مسئول توسعه و رشد کشاورزی است که اخیراً به علت نیاز به دانش و اطلاعات در پذیرش فنآوریهای کشاورزی پایدار، اهمیت فزایندهای یافته و مطالعات زیادی با تأکید بر ابعاد مختلف پذیرش فنآوریهای کشاورزی پایدار انجام شده است. یکی از این ابعاد مهم، موانع پذیرش میباشد. احمدوند(2008)، موفقیت در فرآیند تشویق کشاورزان را برای پذیرش کشاورزی پایدار تا حد زیادی منوط به حل مشکلات و رفع موانع کشاورزی پایدار میداند. علت اصلی چنین ادعایی تضاد ذاتی موجود در فرآیند توسعه پایدار (Jabareen, 2005) و به تبع آن، کشاورزی پایدار است که با وجود کمک به حفظ محیطزیست، سبب کاهش تولید و درآمد میگردد (Ahmadvand and Karami, 2008. Marra et al., 2001) که پرتی (1995) آن را هزینه دوره گذار مینامد. یکی از مثالهای این تضاد ذاتی، تعارض اهداف اکولوژیک و اقتصادی است، به نحوی که در مواردی تولید بیشتر محصولات کشاورزی و افزایش درآمد کشاورز به تخلیه منابع پایه و آسیب به محیطزیست منجر میشود و از آن سو، حفظ منابع موجب کاهش تولید و درآمد کشاورز در نظامهای رایج کشاورزی میگردد.
مطالعات بسیاری در زمینه پذیرش و بهکارگیری نوآوریها و تکنولوژیهای مختلف صورت گرفته که بسیاری از این مطالعات در قالب الگوهای نظامیافتهای فرآیند پذیرش را توضیح دادهاند. این مطالعات را میتوان به سهدسته تئوریهای جامعهشناسی، تئوریهای اقتصادی و مدلهای تجربی تقسیم کرد. تئوریهای جامعهشناسی پذیرش نوآوری از مدل راجرز و شوماخر نشأت گرفته است. این تئوریها بر این فرض استوار است که افراد برای پذیرش نوآوری چهار مرحله را طی میکنند، آگاهی، ارزشیابی، آزمایش و پذیرش. دسترسی به اطلاعات درون و بیرون مزرعه یکی از مهمترین شاخصها در این مدل است. برنامههای آموزشی، خدمات ترویج، ارتباطات اجتماعی با همسایگان و دوستان بهعنوان منابع کلیدی اطلاعات شناسایی شدهاند. ویژگیهای فردی مانند سن، جنسیت و آموزش نیز بر روی زمانی که افراد برای طی دوره پذیرش باید طی کنند موثر است. این دسته تئوریها در مورد پذیرش در میان محققان پذیرش نوآوری گسترش فوقالعادهای یافته است (قربانی کلاهی و همکاران، 1388).
در زمینه پذیرش و بهکارگیری نوآوریها و فنآوریهای مختلف، تا پیش از دهه 1970 دیدگاهی که بر پذیرش نوآوری حاکم بود به طور عمده برگرفته از الگوی نشر نوآوریها توسط راجرز در دهه 1960 بود. این دیدگاه بیشتر برنقش ارتباطات میان فرد و دیگر افراد جامعه که به تصمیمهای فردی و جمعی پذیرش نوآوری منجر میگردد، تأکید دارد و همچنین نشاندهنده ماهیت پیچیده فرآیند تصمیمگیری و مفاهیم رفتارهای پذیرش میباشد ( Semaglaws and Folmer, 2000). در الگوی نشر تمرکز بر روی رابطه بین آگاهی و پذیرش میباشد. فرض این الگو این است که آگاه نمودن مردم از فنآوریها، منجر به شکلگیری نگرش در مورد فنآوری و در نهایت پذیرش آن میگردد (توحیدیانفر، 1391 به نقل از ابراهیمی، 1997).
2-2-3- موانع پذیرش فنآوری
با وجود اهمیت موانع پذیرش فنآوریها در توسعه کشاورزی پایدار، شناخت این عوامل کمتر به صورت مجزا مورد مطالعه قرار گرفته و بیشتر به صورت یک موضوع فرعی و درچارچوب شناخت عوامل موثر بر پذیرش در مطالعات پیشین به آن پرداخته شده است. به همین دلیل، نمیتوان چارچوب مشخصی برای شناخت موانع اصلی یافت. نکته شایان توجه دیگر، وابسته بودن موانع پذیرش به زمینه اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی منطقهای است که فنآوریها در آنجا معرفی شده است که به احتمال زیاد علت اصلی آن، خلاء و نبود یک چارچوب مشخص است.
فنآوریهای حفاظتی کشاورزی شامل طیف وسیعی از فعالیتهایی نظیر مدیریت تلفیقی آفات، شخم حفاظتی، مبارزه بیولوژیک، و تغذیه تلفیقی خاک، یکی از ارکان اساسی تحقق کشاورزی پایدار هستند (Pretty, 1997). از میان این فنآوریها، مدیریت تلفیقی آفات به علت تاثیرگذاری بالا بر سلامت اکوسیستمهای زراعی و تولید محصولات سالمتر جایگاه خاصی در فعالیتها و برنامههای کشاورزی پایدار (Zehnder, 1997) و به تبع آن مطالعات صورت گرفته در این زمینه دارد. بخشی از این مطالعات وضعیت پذیرش فعالیتهای IPM را بررسی کردهاند (Shennan et al., 2001. MacDonald, 2003) به طوری که چهار سطح پذیرش شامل عدم اجراء، اجرای کم، متوسط و زیاد را برای تبیین وضعیت اجرای IPM در مزارع و اکوسیستمهای مختلف زراعی در نظر گرفتهاند. بهطوری که در سطح اول فعالیتهای IPM اجرا نمیشود. در سطح کم نیز تنها به فعالیتهای بهزراعی پیشگیرانه (مانند شخم صحیح و بهموقع، رعایت تناوب زراعی) پرداخته میشود. در حالی که در سطح متوسط فعالیتهای مکانیکی و فیزیکی (مانند از بین بردن محل تکثیر حشرات)، انجام میشودو در سطح بالا فعالیتهای کنترل بیولوژیکی (نظیر استفاده از زنبور تریکوگراما، استفاده از گیاهان تله، کشت گیاهانی با خاصیت آللوپاتیو غیره) در اکوسیستمهای زراعی اجرای میشوند (Sharifi et al., 2006).
– بخشدوم
2-3- منشاء آفات
به نظر میرسد تکامل حشرات دارای ارتباط نزدیکی با تکامل گیاهان خشکیزی بوده است. اولین گیاهان خشکیزی در دوره دونین ظاهر شدند و مسلماً اولین حشرات گیاهخوار از دوره کربونیفر میباشند. اولین فسیل به ثبت رسیده حشرات بالدار با ثبت درختان بلند جنگلی در دوره کربونیفر فوقانی تقریباً مقارن بوده است. بالپولکداران آخرین گروه از حشراتی بودند که همزمان با ظهور نهاندانگان در دوره کرتاسه پدیدار شدند. البته چند گروه مهم دیگر بعد از ظهور نهاندانگان پا به عرصه هستی نهادند. و همچنین تعدادی از گروههای حشرات اولیه منقرض شدند (سرایلو و قلیپور، 1386).
2-3- 1- تاریخچه کنترل آفات
تاریخچه کنترل آفات کشاورزی دارای سه دوره مشخص میباشد که عبارتند از: دوره روشهای سنتی، دوره آفتکشها و دوره مدیریت تلفیقی آفات.
2-3-1- 1- دوره روشهای سنتی (از عهد باستان تا 1938)
در این دوره عملیات زراعی و مکانیکی از قبیل تناوب، بهداشت زراعی، شخم عمیق، جمعآوری و نابودی حشرات زیانآور یا اندامهای گیاهی آلوده به آنها و غیره بر اساس تجربیات کشاورزان تکوین یافتند که قدیمیترین روشهای کاهش خسارت آفات محسوب میشدند. بهدنبال آن، برخی از فرآوردههای گیاهی مانند روغن چریش، پیرترین، نیکوتین و رتنون در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفتند.
2-3-1-2- دوره آفتکشها (1939-1975)
حشرهکشهای سنتزی معدنی، ترکیبات زندهکش طیف وسیعی بودند که برای تمام جانداران سمیت زیادی داشتند. بهدنبال آنها حشرهکشهای سنتزی آلی از قبیل آلکیلتیوسیانات، لتان و غیره تولید شدند. به هر حال، دوره آفتکشها با کشف خواص حشرهکشی د. د. ت توسط پاولمولر در سال 1939 شروع شد. کارایی د. د. ت در کنترل آفات شاید با هیچ ماده سنتزی دیگر قابل مقایسه نبود و مولر در سال 1948 به خاطر این کار جایزه نوبل دریافت نمود.
2-3-1-3- دوره مدیریت تلفیقی آفات (IPM) (1976 به بعد)
در دهه 1950 با مقاوم شدن گونههایی از آفات مانند شته خالدار یونجه در ایالت کالیفرنیا و شته سبز هلو در بریتانیا، نشانههای شکست روش کنترل شیمیایی با آفات پدیدارگردید. متعاقب این وضع، مفهوم مبارزه تلفیقی که تلفیقی از کنترل بیولوژیکی و شیمیایی بود، توسط استرن و همکارانش (1959) بهعنوان شیوهای کاربردی مطرح گردید. در این شیوه، کنترل شیمیایی فقط در موارد بسیار ضروری و با وارد شدن کمترین آسیب به عوامل کنترل بیولوژیکی مورد استفاده قرار میگرفت.
2 -4- مدیریت تلفیقی آفات (IPM)
مفهوم مدیریت تلفیقی آفات ابتدا در دهه 1970 در کشورهای در حال توسعه در پاسخ به اثرات منفی زیستمحیطی در ارتباط با استفاده نادرست یا بیش از حد آفتکشهای شیمیایی و نهادههای تولیدی و در جستجوی جایگزینهای مبارزه با آفات و در جهت کاهش استفاده از آفتکشها مطرح شد و گسترش یافت (Buhler and Morse, 1997).
در مدیریت تلفیقی آفات بر تولید محصول سالم با حداقل آسیب به کشت بوم زراعی و بهرهگیری از راهکارهای طبیعی مبارزه با آفات تاکید میشود». در واقع اهداف مدیریت تلفیقیآفات کاهش استفاده از آفتکشها و در عین حال امنیت مواد غذایی، حفاظت از محیط زیست و تضمین سلامت کشاورزان، خانوادههایشان و مصرفکنندگان است (Palis, 2006).
در آیین نامه بینالمللی توزیع و مصرف سموم شیمیایی (2002)، مدیریت تلفیقی آفات چنین تعریف شده است: «مدیریت تلفیقی آفات (IPM) عبارت است از بررسی تمامی فنون موجود برای مهار آفات و تلفیق اقدامات مناسب به منظور جلوگیری از رشد جمعیت آفات و نگهداشتن میزان مصرف سموم شیمایی در حدی که توجیه اقتصادی داشته باشد و خطرات آن برسلامتی انسان و محیط زیست به کمترین حد برسد و یا کاهش یابد.
2-4-1- مزایای مدیریت تلفیقی آفات
مدیریت تلفیقی آفات یکی از عناصر و اجزای توسعه کشاورزی پایدار میباشد که از رسالتهای اولیه آن کمک به کشاورزان جهت تولید محصولات مفید و با کیفیت از طریق بکارگیری رویکردهای دقیق اقتصادی و زیستمحیطی است. در حقیقت میتوان گفت مدیریت تلفیقی آفات یکی از فنآوریهایی است که برای کاهش استفاده از آفتکشهایی که موجب خسارت به محیطزیست و به خطر انداختن سلامت انسان میشود بکار گرفته شده است تا توسط آن بتوان محصولات را به سمت پایداری بیشتر سوق داد (Pingali and Rogers, 1995). به زعم عمادی (1384) مدیریت تلفیقی آفات فراتر از یک بسته فنآوری همانند رهیافتی برای توسعه پایدار کشاورزی عمل میکند و رویکردی چندجانبه است. از لحاظ اقتصادی در پی بهبود عملکرد و سود، کاهش هزینه و بهبود مدیریت واحد بهرهبرداری است. از لحاظ اکولوژیکی در پی کاهش مصرف سموم و آفتکشهای شیمیایی، بهرهگیری از دشمنان طبیعی آفات جهت حفظ توازن و تنوع گونههای زنده است و از لحاظ اجتماعی نیز در پی سازماندهی کشاورزان در گروههای همیار، ایجاد شبکه، توسعه مهارتهای فنی، ارتباطی، ارتقای دانش فنآوری کشاورزان با کمک آموزش تجربی و تسهیلگری، حفظ بهداشت و سلامت جامعه، تسهیل امنیت و سلامت غذایی و غیره است.
با توجه به این که کشاورزان علاقمند هستند تا هزینههای تولید را کاهش دهند، مدیریت تلفیقی آفات این فرصت را برای کشاورزان فراهم میکند تا بتوانند هرچه بهتر در این راستا تولید محصولات را اقتصادیتر کنند. مورد دیگری که کشاورزان را به کاهش مصرف سموم شیمیایی وادار میکند، محدودیتهای مربوط به باقیمانده سموم شیمیایی آفتکش در محصولات صادراتی است (حیدری، 1385).
2-4-2- عملیات مدیریت تلفیقی آفات
روشهایی که در مدیریت تلفیقی آفات مورد استفاده قرار میگیرد به روشهای زراعی، فیزیکی، مکانیکی، بیولوژیکی، فرمونی، هورمونی، ژنتیکی و روشهای شیمیایی به شرح زیر تقسیم میشود.
2-4-2-1- روشهای کنترل زراعی
شامل مجموعهای از عملیات زراعی و مدیریت مزرعه است که موجب کاهش خسارت عوامل خسارتزا میگردد. به عنوان مثال تنظیم تاریخ کاشت با توجه به بیولوژی آفات، کاهش خسارت آنرا امکانپذیر میسازد. مثلاً در شرایط اصفهان، ذرتهای کاشته شده در نیمه دوم خرداد و دیرتر از آن، از خسارت زنجرکها و تعدادی از ویروسها که توسط این زنجرکها منتقل میشوند، در امان میمانند (جلالی، 1385).
چنانچه از الگوی سالانه تحولات آفات اطلاعاتی وجود داشته باشد میتوان با تنظیم تاریخ کاشت، دوره استقرار گیاه را طوری تنظیم کرد که در آن دوره جمعیت آفات کم باشد. همچنین، با برداشت زودتر و یا با استفاده از ارقام زودرس تا حدی خسارت آفت را کاهش داد (کوچکی و خلقانی، 1377). و سایر روشهای کنترل زراعی میتوان، شخم زدن، یخآب زمستانه، رعایت تناوب زراعی، آبیاری مناسب، کوددهی مناسب و هرس شاخههای آلوده را نام برد.
2-4-2-2- روشهای کنترل بیولوژیک
مبارزه بیولوژیکی پدیدهای است طبیعی ناشی از کنش متقابل اجزای زنده یک زیستبوم در تنظیم جمعیت. با توجه به این مساله کنترل بیولوژیکی همه عوامل مرگ و میر را در برمیگیرد که خود شامل رقابت بین گونههای همسان یا متفاوت، تاثیر میزبانهای مدافع یا مقاوم و نتایج مستقیم یا غیر مستقیم حمله موجودات وابسته به سطوح بالاتر غذایی است. کنترل بیولوژیکی کاربردی غالباً مستلزم حفظ منابعطبیعی و تکثیر انواع بخصوص موجودات به منظور تنظیم جمعیت گونههای نامطلوب و در نتیجه جلوگیری یا کاهش اثرات منفی آنها است (قهاری، 1379).
بطور کلی، کنترل بیولوژیک عبارت از بکارگیری موجودات زنده جهت کاهش جمعیت آفات است. انگلها، پارازیتوئیدها، عوامل بیماریزا و شکارگرها از جمله موجوداتی هستند که در این روش مورد استفاده قرار میگیرند. در این روش کنترل از این عوامل مفید که بطور طبیعی در محیط یا بر روی محصول وجود دارند حمایت و حفاظت شده و یا پس از تکثیر و پرورش، بطور مصنوعی در محیط موردنظر رهاسازی میشوند تا با شکار، انگلی کردن و یا ایجاد بیماری در آفت، باعث تضعیف یا مرگ آنها شوند (راثیپور، 1377).
2-4-2-3- روشهای کنترل فیزیکی
مبارزه فیزیکی، عبارت است از استفاده از سرما (نگهداری محصولات تولیدی در سردخانه و انبارهای سرد و نیز یخ آب زمستانه)، گرما (ضدعفونی بذور بعضی از گیاهان برای کنترل عوامل بیمارگر، ضدعفونی غدهها و پیازها با هوای گرم و خشک)، تشعشع، رطوبت و خشکی (در بسیاری از مواد افزایش رطوبت نسبی موجب کاهش خسارت آفاتی مانند کنههای نباتی میگردد. از سوی دیگر، کاهش رطوبت نسبی در گلخانهها موجب کاهش مقدار زیادی از بیماریهای گیاهی میگردد) برای کنترل آفات است.
2-4-2-4- روشهای کنترل مکانیکی
شامل استفاده از ابزار و ادوات، پلاستیک، توری و غیره برای کنترل عوامل خسارتزا میباشد (راثیپور، 1377).
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- 2-4-2-5- روشهای کنترل شیمیایی
در مدیریت تلفیقی آفات استفاده از سموم مجاز به عنوان آخرین راهبرد اجرایی با درنظر گرفتن حداقل اثرات سوء برای محیطزیست و دشمنان طبیعی آفات محسوب شده که در آن سعی میشود تا با تلفیق پدیدههای طبیعی و استفاده از آنها در کشاورزی، از مصرف نهادههای خارجی مانند سموم و کودهای شیمیایی تا حد امکان جلوگیری شود و شرایط مناسب برای سلامت بشر و محیط زیست فراهم گردد (سلیمانی و امیری لاریجانی، 1383).
در شرایطی که تراکم جمعیت آفت افزایش مییابد و با روشهای دیگر مبارزه کنترل آن میسر نباشد، استفاده از ترکیبات معدنی و یا ترکیبات آلیمجاز میباشد. ذکر این نکته ضروری است که این دسته از سموم بایستی حداقل خطر را برای جانوران، بخصوص پستانداران و حشرات مفید، داشته باشند و کمترین آسیب ممکن را به محیط زیست وارد نماید و سریعاً تجزیه شده و در طبیعت تجمع پیدا نکند (راثیپور، 1377).
با جمعبندی از آنچه بیان گردید، ذکر این نکته شایان اهمیت است که مدیریت تلفیقی آفات یک رهیافت اکولوژیکی برای مدیریت آفات است که روشهای زراعی، فیزیکی، مکانیکی، بیولوژیکی، فرمونی، هورمونی، ژنتیکی و روشهای شیمیایی را به نوعی ترکیب میسازد که هزینه اقتصادی، خطرات بهداشتی و زیست محیطی کمتری به دنبال داشته باشد.
2-4-3- ویژگیهای مگس زیتون (Bactrocera oleae)
شکل شناسی

برای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه اینجا کلیک کنید

 نوشته شده در   2017-07-09ساعت 10:33:  توسط دانلود پایان نامه 

پژوهش - پژوهش

چه عواملی بر وفاداری مشتریان بانک کشاورزی در محیط الکترونیکی مؤثر است؟
میزان تأثیر هر یک از عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی چگونه است؟
1-5- محدوده تحقیقمحدوده تحقیق، مشتریان خدمات الکترونیک شعب روستایی بانک کشاورزی استان گیلان در سال 1392 میباشد.
1-6- محدودیت تحقیقاز مهمترین محدودیتهای تحقیق میتوان به سطح سواد پایین برخی از مشتریان شعب روستایی و عدم آشنایی آنان با پاسخگویی به پرسشنامهها اشاره نمود. اعلام نکردن و یا ندانستن درآمد واقعی نیز از محدودیتها بوده است.
واژههای کلیدیوفاداری مشتری، وفاداری الکترونیکی، رضایت مشتری، کیفیت خدمات.
وفاداری مشتری: وفاداری مشتری در اصطلاح به حالتی گفته میشود که مشتری در مرحلهی بالاتر از رضایت قرار گرفته، خرید دائمی داشته، به رقبا توجه نکرده و از سازمان نزد دیگران تعریف و تمجید میکند. وفاداری با سه رویکرد رفتاری، نگرشی و در دسترس بودن همراه است. الیور چهار مرحله برای رویکرد نگرشی قائل شده است (جوینده آبکنار و همکاران، 1392 به نقل از Oliver, 1999):
وفاداری شناختی: به باور مشتری مربوط بوده و به رفتار او منجر می شود.
وفاداری احساسی: به احساس مربوط است و به تعهد و اعتماد مشتری منجر می شود.
وفاداری کنشی: به قصد مشتری برای خرید در آینده مربوط می شود.
وفاداری در عمل: قصد خرید، به آمادگی برای عمل تغییر می یابد.
وفاداری الکترونیکی: اندرسون و سرینیواسان، نگرش مثبت و مطلوب یک مشتری به یک کسب و کار الکترونیک که منتج به رفتار خرید مجدد شود را، وفاداری الکترونیکی تعریف کردهاند (جوینده آبکنار و همکاران، 1392).
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- رضایت مشتری: رضایت مشتری به دو صورت تعریف شده است: به عنوان خروجی، و بهعنوان فرآیند. دسته اول رضایت مشتری را بهعنوان نتیجه نهایی حاصل از مصرف یک کالا یا خدمت برای مشتری تعریف میکند. دسته دوم نتیجه مقایسه خدمات و هزینههای خرید با آنچه توسط مشتری پیشبینی شده بود حاصل میشود (برادران و همکاران، 1390).
کیفیت خدمات: بهطورکلی تعاریف متعدد و گوناگون در مورد کیفیت ارائه شده است. کیفیت بهعنوان درجهای که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد تعریف شده است (روستا و دیگران، 1384). کیفیت توسط مشتری تعیین میگردد، نه توسط تولید کننده. به عبارت دقیقتر، کیفیت مجموعهای از خصوصیات و مشخصات یک کالا یا خدمت است که احتیاجات و رضایت مصرف کننده را تامین میکند. جامعهی کنترل کیفیت آمریکا واژه کیفیت را بهصورت زیر تعریف کرده است: مجموعه ویژگیها و خصوصیات یک قلم کالا یا یک نوع خدمت که بتواند نیازهای آشکار و پنهان خریدار را تامین نماید (کاتلر و آرمسترانگ، 1386). کاملترین تعریف از کیفیت خدمات از سوی پاراسورامن و همکارانش ارائه شده است: «کیفیت خدمات شکلی از نگرش مرتبط با رضایت اما نه معادل با آن است که از مقایسه میان انتظارات مشتری از خدمات و عملکرد خدمات به دست میآید» (عطافر و شفیعی، 1385).
فصل دوممبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمهسازمانها در گذشته تنها در اندیشه یافتن مشتریان جدید بودند و رشد دادن مشتریان معنا و مفهومی نداشت. دستیابی به هر مشتری تازه به عنوان یک پیروزی تلقی می شد و توجه خاصی نیز به مشتریان موجود معطوف نمی شد. اما اکنون این وضعیت دگرگون شده و نگهداری و رشد دادن مشتریان سودآور نخستین هدف سازمان هاست؛ به گونه ای که کاتلر (2000) بازاریابی را دانش و هنر یافتن، نگهداری، و رشد دادن مشتریان سودآور تعریف کرده است (اعرابی و ورزشکار، 1384).
رضایت مشتری، کلیدی برای حفظ وفاداری مشتری و عملکرد مالی برتر شرکت است. از سوی دیگر در دنیای رقابتی امروز، کیفیت خدمات یکی از زمینه هایی است که سازمان ها می توانند از طریق آن به مزیت رقابتی دست یابند. کیفیت خدمات به عنوان نگرش یا قضاوتی جهان شمول درباره برتری و رجحان یک خدمت تعریف شده است که از مقایسه میان انتظارات مشتری و ادراک آنان از عملکرد واقعی خدمات ناشی می شود. بیشتر تحقیقات انجام شده به خوبی اهمیت این دو مفهوم را نشان داده اند (عطافر و شفیعی، 1385).
از آغاز دهه 1990 اتفاق نظر جهانی بین صاحب نظران پدبدار شده که سازمان های مشتری گرا در بازارهای رقابتی جهانی موفق ترند. سودمندترین و مناسب ترین استراتژی برای بانک ها مشتری مداری است. در حقیقت این جمله را قدری قوی تر می توان بیان کرد و گفت که بنیان و اساس نظام بانکی مشتری است. در بازاریابی امروز هزینه از دست دادن یک مشتری برابر است با از دست دادن منافع مربوط به خدماتی که آن مشتری در طول عمر خود با آن نیاز دارد (ونوس و صفائیان، 1383).
برای تحقق مشتری مداری، باید به چند نکته توجه شود که مهمترین آنها پاسخگویی روشن و صریح به نیازهای روز مشتری یعنی تنوع خدمات و خدمات تازه، جدید و ابتکاری است. اگر امروز بحث دنیای الکترونیک مطرح می شود، بانک هایی موفق هستند که ابزارها و زمینه های لازم برای پاسخ دادن در زمینه ی بانکداری الکترونیکی را فراهم آورند. اگر امروز کارت اعتباری مورد نیاز است، بانکی موفق است که زمینه ی استفاده از آن را بهتر از رقبا فراهم کند. برای بانک ها حفظ مشتری و ارتباط دائم با مشتری به شکل های مختلف ضروری است. این ارتباط می تواند از طریق رییس شعبه و با هر یک از کارکنان شعبه صورت گیرد. نظرسنجی از مشتریان دایمی و انتخاب مشتریان نمونه یا فعال و حل مشکلات مشتریان از طریق مشاوره های مطلوب و حرفه ای از جمله مواردی هستند که در مشتری مداری مطرح می شوند. وقتی مشتری در یک شعبه با مانع روبرو می شود، سعی می کند خواسته خود را در بانک دیگری تامین نماید و با توجه به رقابت شدید در عرصه بانکداری، بانکی که بتواند رضایت مشتری را تامین کند، موفق تر خواهد بود (ونوس و صفائیان، 1383).
بانک کشاورزی در بیست و یکم خرداد سال 1312 تاسیس شده است. این بانک هم‌اکنون با پشتوانهی هشتاد سال‌ تجربه خدمت‌رسانی به عنوان یک بانک پیشرو در زمینه ارائه خدمات بانکی در سراسر کشور فعال است. مأموریت این بانک خلق خدمات متمایز به صورت پایدار برای تأمین نیاز و افزایش بهره‌وری است و با چشم‌انداز تحقق بانکی پیشرو در نوآوری و به کارگیری فناوری‌های جدید در صنعت بانکداری و خدمات مالی همواره تلاش می‌کند (پایگاه اینترنتی بانک کشاورزی).
در این فصل، مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق در چهار بخش مورد بررسی قرار میگیرد. در بخش اول، در خصوص بانک و بانکداری و تاریخچه آن، و نیز تاریخچه بانک کشاورزی مطالبی آورده میشود. در بخش دوم، تعاریفی از وفاداری مشتری و وفاداری الکترونیکی بیان و ضمناً در زمینه کیفیت خدمات توضیحاتی داده میشود. در بخش سوم تحقیقات و پژوهشهای صورت گرفته در داخل و خارج کشور که بیشترین ارتباط را با موضوع تحقیق دارند تحت عنوان پیشنگاشتهها آورده شده است. در بخش چهارم هم بر اساس مرور منابع صورت گرفته، چهارچوب نظری تحقیق در قالب جدول ارایه گردیده است که بیان کننده متغیرها و روابط موجود بین آنها میباشد.
بخش اول2-2- بانک و بانکداری2-2-1- تعریف بانکبانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفهی قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خرید یا فروش را بر عهده دارند. وظایف بانک مرکزی عبارتست از انتشار اسکناس و تنظیم حجم پول در گردش، نگهداری فلزات گرانبها و ارزهای متعلق به دولت، نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانک‌های تجاری، ایجاد امکانات اعتباری برای بانک‌های تجاری، انجام دادن عملیات تصفیه حساب بین بانکها، صندوقداری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی دولت، اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات. این بانک مسئولیت کنترل شبکه بانکی و اداره سیاست پولی ثبات را بر عهده دارد و بانک‌ها را در جهت ارائهی خدمت و هماهنگی با اقتصاد به فعالیت وامیدارد (ویکیپدیا).
2-2-2- شکلگیری بانکگفته شده است که تاریخ بانک و بانکداری از زمان پیدایش پول شروع میشود و تاریخش به همان قدمت تاریخ پول است. این مطلب نه کاملاً با حقیقت تطبیق پیدا میکند و نه اینکه به کلی دروغ است. در کاوش در تاریخ سوریه قدیم و بابل، به تشکیلات بانکی برخورد میکنیم، و در مصر قدیم و رم هم همین تشکیلات مشاهده میشود. اما این تجار پول و اعتبار، برای اینکه شغل پرمنفعتی داشته باشند، این کار را انجام میدادهاند و به کلی وظایف متفاوتی با بانکهای امروزی داشتهاند. این مؤسسات ابتدایی، پایه بانکهای امروزی بودهاند که کمکم در اثر تکامل به صورت بانکهای امروزی درآمدهاند، ولی شکل دیگری داشتهاند و وظایف دیگری را انجام میدادهاند (رفیعی، 1351).
واژه بانک، اصطلاحی است قدیمی که از واژه آلمانی Bank به معنای نوعی شرکت، اخذ شده و رواج یافته و شاید هم از کلمه Banko که یک لغت ایتالیایی به معنای نیمکت صرافان است، اشتقاق یافته است. در هر حال، بانک یا همان مؤسسات صرافی آن روز، با همان نام و روش کهن به تدریج سازمان یافتهاند و مرکز کلیه فعالیتهای پولی و اعتباری بانکهای امروزی شدهاند.
معمولاً وجه تمایز بانک از مؤسسات مالی دیگر این است که بانک در زمینه سپرده و وام محصولاتی را ارایه مینماید. محصول ناشی از سپرده آن است که بانک، در هر زمان طبق درخواست صاحب سپرده، پول را پرداخت میکند و این بخشی از محصول (ناشی از سپرده) به حساب میآید. بنابراین کار بانک، مدیریت بر بدهیهاست. در این فرآیند، بانکها پول هم قرض میدهند و بدینگونه، داراییهای بانک بهوجود میآید. از سوی دیگر، میتوان استدلال کرد که بانک در زمینه مدیریت داراییها فعالیت میکند (مدیریت بر پولهایی که از طریق سپرده مردم یا سایر بدهیها بهوجود میآید (زنگیآبادی و حسینی 1389 به نقل از: هفرنان، 1382).
میتوان گفت که بانک در اصل ریشه دینی دارد و پیدایش آن به دوران بسیار ابتدایی زندگی بشر برمیگردد. در واقع، از همان هنگام که پول فلزی گرانبها بهصورت اولیه مرسوم شد، بانک نیز به مفهوم ابتدایی آن بهعنوان پدیدهای لازم رخ نمود. در تمدنهای قدیمی، معابدی وجود داشتهاند و در آنها گنجینههایی نگهداری میشدند که لزوماً تا ابد دست نخورده باقی نمیماندند، بلکه معابد در بسیاری از نقاط به مؤسسات وامدهنده تبدیل شدند. این معابد با کسب شهرت، نهتنها شروع به جمعآوری هدایا کردند، بلکه به قبول سپرده نیز پرداختند. بدینسان برای عامه مردم فرصتی پیش آمد تا اجناس با ارزش خود را در محلی مطمئن به امانت بگذارند و معابد نیز موفق شدند وامهای بیشتری را اعطا کنند و در نتیجه، بهرههای قابل توجهی را نیز به دست آوردند. خطرات ناشی از نقل و انتقال پول، وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک و سپردن وجوه نقد به جایی امن و مطمئن، نخستین علل ایجاد بانک و بانکداری در جهان به شمار میروند (توتونچیان، 1375).
در قوانینی که حمورابی، ششمین پادشاه سلسله سلاطین بابل (2067 تا 2025 قبل از میلاد) وضع کرد، مقرراتی برای دادن وام و قبول سپردههای تجاری دیده میشود. در یونان قدیم هم بانکداری رواج داشته است. در قرن ششم قبل از میلاد در مراکز بازرگانی و معابد یونانیان ضرب سکه آغاز شد که این امر مستلزم وجود تعداد زیادی صراف بود. در ابتدا صرافها به دایر کردن میزی به نام تراپوزا در بازارها قناعت کردند و بدینسان به آنها تراپوزیت گفته شد. تراپوزیتها قادر بودند خدمات گوناگونی را به مشتریان خود ارایه دهند که شامل این عملیات بود: جمعآوری سپردهها، نگهداری اشیای گرانبها، اعطای اعتبار و ضمانت، پرداخت صورتحسابها، تبدیل و انتقال پول، بیمههای دریایی و تصفیه حسابهای برداشت.
فعالیت تراپوزیتها برای معابد مزاحمتی نداشت، زیرا آنها به انجام عملیات بانکی به صورت نقدی یا جنسی ادامه میدادند. اما مشتریان این دو متفاوت بودند: بازرگانان و شهرنشینان، مشتریان تراپوزیتها و روستاییان و مقامات دولتی مشتریان کاهنان بودند. مطمئن بودن معابد برای نگهداری وجوه، بهویژه در زمان جنگ و بروز شورشها، مهمترین عامل انجام عملیات صرافی و بانکداری در این اماکن بوده است.
سپس بر اساس الگوی یونانی، بانکداران خصوصی و بانکهای دولتی بهوجود آمدند. بانکداران خصوصی که از لحاظ ریشه، یونانی یا اهل جنوب ایتالیا بودند، بر سرتاسر جوامع لاتین احاطه داشتند و بهویژه، چون نرخ بهره در روم محدود و در ایالات آزاد بود، لذا بازرگانی با ایالات را با طیب خاطر انجام میدادند. غالباً این افراد آرژین تاری خوانده میشدند. بانکهای دولتی نیز در ایالات پراکنده بودند و صندوقی مرکزی در روم داشتند (همان منبع، 276).
آغازگر حرفه بانکداری در جهان، صرافانی بودند که با تعیین عیار فلزات قیمتی، موجب سهولت مبادله آنها با کالاها شده و با جلب اعتماد مردم و صدور اسناد تعهد، توانستند امانتدار اموال تجاری شوند که تداوم تجارت آنان به یاری و حمایت همان صرافان امکانپذیر شد.
اما مبادله کالا و رواج داد و ستد – چه در داخل محدوده و چه در خارج از آن – نیاز به ابزار پرداختی داشت که در تعیین ارزش و امکان سنجش انواع کالاها و خدمات پذیرفته عموم باشد تا علاوه بر انجام معاملات، در وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با احتمال وقوع خطرات ناشی از جابجایی فلزات قیمتی موجب بهکارگیری روشی شود که فرایند آن سهولت در عملیات صرافی و کسب وام و حمایت اعتباری به پشتوانه اندوخته صرافان باشد. این، سرآغاز حرفه بانکداری و ایجاد مؤسسات بانکی شد (پایگاه اینترنتی بانک کشاورزی).
2-2-3- تاریخچه بانکداری2-2-3-1- بانکداری در دوره قدیم2-2-3-1-1- بابلدر امپراتوری بابل، معاملات به شیوه ابتدایی رواج داشت و حتی در قوانین حمورابی مقرراتی برای دادن وام و قبول سپردههای تجاری ذکر شده و دستوراتی درباره سرمایهگذاری آمده است. در شهر بابل تجارتخانهها و بانکهای بزرگی وجود داشتند و دادن حواله، برات و نیز گرفتن ربح معمول بود و میزان ربح 20 درصد بود و در مواردی به 40 درصد تا 43 درصد هم میرسید. معابد در این شهر در حدود 2000 ساله قبل از میلاد مسیح به عملیات بانکی محدودی مبادرت میورزیدند و در مقابل وثیقه اموال غیرمنقول، پول به عاریت میدادند.
2-2-3-1-2- یوناندر کشور خدایان و ربالنوعها، علاوه بر بانکهای خصوصی، بعضی از معابد هم به کار صرافی اشتغال داشتند. این بانکها سپردههای مردم را میپذیرفتند و به اشخاص یا شهرها وام اعطا میکردند. از جمله آنها معبد دلفی بود در شهر افس و به علت جنگهای مداوم داخلی، معابد مطمئنترین محل برای نگاهداری و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش به شمار میآمدند.

برای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه اینجا کلیک کنید

 نوشته شده در   2017-07-09ساعت 10:33:  توسط دانلود پایان نامه 

دانلود فایل - دانلود پژوهش علمی ایرانداک

تمامی آثار تاریخی به نمایش درآمده در فرهنگسرای موسیقی اعم از سازها، عکس‌ها، تصاویر، … ممکن است پیش از تحویل، در حین نمایش و یا در پایان آن دچار آسیب‌دیدگی شوند، لذا جهت ارایه واقعی آثار و معرفی اصالت آنها، گروه‌های حرفه‌ای متشکل از استادکاران فن مرمت به تفکیک موضوع در حاشیه فعالیت اصلی فرهنگسرای موسیقی در کارگاه‌های مرمت و نگهداری آثار، به فعالیت می‌پردازند. این بخش می‌تواند در زیرزمین فرهنگسرای موسیقی یا در کنار آن طراحی شود ولی بنا به دلایل امنیتی توصیه می‌شود که کارگاه‌ها کلاً خارج از فضای نمایشگاهی فرهنگسرای موسیقی طراحی شوند.
5-3-10- کلاسهای آموزشی
تعیین محل احداث کلاسها بستگی به کاری دارد که در آن انجام می گیرد . کلاسها موسیقی باید دارای خاصیت آکوستیک باشند. برای هنرجویان که با آلات موسیقی کار می کنند لازم است در محوطه کلاس کمدی جهت نگهداری این آلات مهیا باشد. فضاهای آموزشی ( نظری ، عملی )
انواع کلاس ها بر اساس فعالیت :
– کلاس های نظری و تئوری ( جهت هنرهای تجسمی ، نمایشی ، موسیقی ) _ سالن های تمرین موسیقی و نمایش
– اتاقک های انفرادی ( موسیقی ) – تئوری و عملی
– کلاس عملی
– به طور کلی فضاهای آموزشی را می توان به دو بخش آموزش نظری و آموزش عملی تقسیم بندی کرد.
5-3-11- آمفی تئاتر:
آمفی تئاتر فرهنگسرای موسیقی ، عمومأ برای همایش هایی که به طور سالانه در شهر صورت می گیرد ،کنسرتها یا نمایشها و یا خطابه ها که نیاز به حجم زیادی از فضا دارد ، مورد استفاده قرار می گیرد .رعایت اصول زیر در شکل گیری تفکر طرح ، بسیار موثر و مفید واقع گردد.
ورودی و خروجی سالن :
_ ورودی بهتر است در معرض دید افراد داخل سالن باشد .
_ عرض در ، یا درهای ورودی باید حداقل نصف مجموع درهای خروج لازم برای اینگونه فضاها باشد.
درهای سالن آمفی تیاتر باید به یک معبر با حداقل عرض 150 و حداکتر 300 سانتی متر باز شوند.
_ ارتفاع درها نباید از 220 سانتی متر کمتر باشد.
_ درهای آمفی تئاتر باند دو لنگه باشند و پهنای مساوی داشته و به سمت بیرون باز شوند.
_ درهای سالن باید حداقل تا 30 دقیقه در مقابل آتش ، مقاوم باشد.
توجه : همگی افراد داخل سالن باید حداکثر در مدت 2.5 دقیقه بتوانند تخلیه شوند.
مشخصات راهروها :
حداقل به ازای هر 100 تماشاچی ، 70 سانتی متر عرض برای راهرو در نظر گرفته شود. عرض راهروها از 120 سانتی متر نباید کمتر باشد . در مورد راهروهایی که از جلوی ردیف صندلی ها می گذرند ( راهروهای عرضی ) باید 20 سانتی متر به این ابعاد اضافه نمود . به این ترتیب حداقل عرض 140 سانتی متر را برای آنها در نظر میگیرند.حد اقل عرض راهروها کنار دیوارها ، 100 سانتی متر است. حداکثر شیب مجاز در راهروها ، 8 درصد می باشد که برای عبور معلولین نیز مناسب است. در صورتیکه شیب سالن از حداکثر بیشتر باشد ، باید از پله در راهرو استفاده کرد . در اینحالت پله ،باید تمام عرض راهرو را اشغال نماید و حداقل تعداد پله های متصل به هم باید 3 پله باشد تاکاملأ تشخیص داده شود.در صورتیکه راهروها ، پله ای باشند ، ارتفاع مجاز پله ها ، حداقل 14 و حداکثر 18 سانتی متر است.به طور کلی برای سالنهای تئاتر و اجرای موسیقی ، در وسط ، راهرو نمی گذارند تا تمرکز هنرمندان به هم نخورد ، اما در هر حال ، بعد از هر هفت صندلی ، یک راهرو می گذارند .حتی الامکان از استقرار راهرو در محور طولی پرهیز شود ، زیرا بهترین قسمت سالن به لحاظ دید مناسب از بین می رود.مصالح کف راهروها ی اصلی و پله ، نباید از مصالح لغزنده و قابل اشتعال باشد. در محل تقاطع راهروهای بین صندلی ها در سالن نباید پله ای وجود داشته باشد. در صورتیکه سالن مورد استفاده ی معلولین هم هست ، باید راهروها در قسمتی که محل رفت و آمد معلولین است ، شیبدار بوده و از رمپ استفاده گردد.
شیب کف :
اگر ارتفاع دید نشسته بر روی صندلی هر ردیف را برابر با 1.15 الی 1.20 سانتی متر در نظر بگیریم ، خط دید تماشاچی که در حال نگاه کردن به بحرانی ترین نقطه ی صحنه که نزدیک به لبه یا خود لبه ی آن است ، باید حدوداً 12 سانتی متر از خط دید تماشاچی جلویی بالاتر باشد . از اتصال دانه به دانه ی آنها ، یک منحنی به دست می آید که ارتفاع کف نشیمن گاه آخری ، بسیار بزرگتر از ردیف جلوست و معرف شیب کف است.
صندلی ها و نحوه انتظام آنها :
حد اقل عرض از محور دسته ی یک صندلی تا محور دسته ی دیگر ، نباید از 50 سانتی متر کمتر باشد که برای راحتی بیشتر ، این اندازه ، 55 سانتی متر اختیار می شود .حد اقل عمق کف نشیمن نباید کمتر از 40 سانتی متر باشد . فاصله ی میان محور قائم یک صندلی با صندلی ردیف جلویی ، 85 تا 90 سانتی متر باید باشد . فاصله ی لبه ی نشیمن هر صندلی تا صندلی ردیف جلویی ،برای صندلی ها ی ثابت ، حد اقل 60 سانتی مترو برای صندلی های تاشو ، 40 سانتی متر باید باشد .ارتفاع محل پشتی صندلی از کف زمین ، بین 89 تا 90 سانتی متر در نظر گرفته می شود. شیب پشتی صندلی ، به گونه ای است که با خط افق ، زاویه ی 105 درجه می سازد . محدودیت تعداد صندلی ها در هر ردیف از نقطه نظر ایمنی ، راحتی ، و سهولت حرکت در سطح سالن ، اهمیت دارد . به طور کل حد اکثر تعداد صندلی ها در ردیفهایی که از دو طرف به راهرو متصل می شوند ، 20 صندلی و در صورتیکه از یک طرف به راهرو متصل می شوند ، به 10 صندلی محدود می شود.برای کمک به مسأله آکوستیک و داشتن صدای خوب ، صندلی های مجاور دیوارها ، باید حداقل یک متر از دیوار فاصله بگیرند و صندلیهایی که در گوشه ی سالن واقع میشوند ، 1.5 متر از گوشه فاصله داشته باشند.برای معلولین ، باید به ازای هر 100 صندلی ، یک فضای خالی جهت استقرار صندلی چرخدار وجود داشته باشد . همچنین محل استقرار صندلی ها ، به گونه ای باید باشد که با قرار گرفتن صندلی چرخدار در آن محل ، راهرویی بین ردیف صندلی ها مسدود نشود .
صحنه ی نمایش یا سن :
سن سالن کنسرت به عنوان اصلی ترین بخش واحد کنسرت محسوب می شود و با توجه به محدودیت فضا و بودجه ، شکلها و ابعاد مختلفی خواهد داشت . در سالنهای تئاتر ، با توجه به زنده بودن نمایش و لزوم جابجایی دکورها در زمان اندک ، هر چه عمق سن و در نتیجه لایه های آن بیشتر باشد ، بهتر است این عمق مناسب در یک سالن تئاتر ، بین 13 تا 17 متر پیشنهاد می گردد که البته در فضاهای محدود ، می تواند کمتر نیز باشد ولی در اینصورت ، جابجایی دکورها ، مشکلتر می شود .سن ها با توجه به فرم زمین و نحوه ی آرایش فضا می تواند به فرم های گوناگون قطاع دایره ، مستطیل ، مربع و … طراحی گردد اما به هر صورت ، رعایت دسترسی و حریم ها ، از اهم نکاتی است که بایستی رعایت گردد. ارتفاع سن را با توجه به استانداردها بین 09 تا 1.3 در نظر می گیرند.
آکوستیک در آمفی تئاتر :
مسأله آکوستیک در آمفی تئاتر از مهمترین مسائل مورد بحث است. اگر اندازه ی سالن تئاتر ، کمتر از 300 متر مربع باشد ، لازم نیست که از نظر آکوستیکی کاری انجام دهیم ، ولی با افزایش اندازه و حجم آمفی تئاتر ، مسأله آکوستیک اهمیت خاصی پیدا می کند . در بحث آکوستیک ، مسأله فقط صدا وجلوگیری از میرائی صوت جهت رسیدن صوت به گوش آخرین و دورترین نفر میباشد. در واقع باید زمان میرائی صوت را افزایش داد.سطوح محدب و نامنظم به پراکندگی امواج صوتی کمک می کند . گنبدها ، تاقها و سایر سطوح بزرگ مقعر ، می توانند مشکلات آکوستیکی ایجاد نمایند . فرم سقف های کاذب می تواند در هدایت صوت مو ثر باشد . در کنسرت ها ، برای طولانی شدن زمان انعکاس اصوات ، لازم است ارتفاع سقف را بیشتر انتخاب کنند. همچنین با انتخاب مصالح مناسب و مقاوم ، می توان توأمان از اتلاف صوت و انعکاس آن جلوگیری نمود ، که متخلخل بودن و عدم صلبیت آنها ، از جمله مسائل بسیار مهم است.برای داشتن صدای خوب ، صندلی های مجاور دیوارها ، ( دیوارهای جانبی و عقب سالن ) باید حداقل 1 متر از دیوار فاصله بگیرند و صندلیهایی که درگوشه ی سالن واقع می شوند ، باید 1.5 متر از گوشه فاصله داشته باشند . هنگامی که تماشاچیان بر روی صندلی ها نشسته اند ، خود جاذب صوت در سالن می باشند . دراین حالت ، جنس صندلی ها ، تأثیری در جذب صدا ندارد . اما زمانی که صندلیها خالی هستند ، جنس آنها باید جاذب صوت باشد تا پر و خالی بودن آنها تغییری در کیفیت صدا ایجاد نکند.یک سالن آکوستیک ایده آل ، دارای تعداد معینی از انعکاسات طبیعی با شدت مساوی است و این عمل با ایجاد شکستگی هایی در دیوار مسطح و همچنین ایجاد شیی در سقف و کف و استفاده از مواد جاذب صدا ، امکان پذیر خواهد بود.
ریز فضاهای آمفی تئاتر:
1 – سالن حضار
2- سن و فضاهای پشت صحنه که عبارتند از :
الف )اتاق گریم
ب ) اتاق تمرین
ج ) آرشیو
د ) اتاق تعویض لباس
ه ) سرویس بهداشتی
_ اتاق پروژکتور
4 _ اتاق کنترل نور و صدا
سطح صفحه نمایش:
مفید ترین صفحه نمایش صفحه ای است که مربعی شکل باشد. زیرا امکان پخش هر نوع تصویر افقی و عمودی را به همان خوبی تصویر مربعی فراهم می آورد یک تصویر تکی احتیاج به چنین صفحه نمایشی دارد. همانگونه که یک تصویر دو تایی نیاز به صفحه نمایشی با دو برابر عرض تصویر مربعی دارد طوری که دو تصویر در کنار یکدیگر قرار گیرند.تعیین حداقل اندازه لازم تصویر برای یک سالن با اندازه های مشخص، کار ساده ای است. برای صفحه نمایشی با سیستم پخش از جلو حداقل اندازه برابر یک ششم فاصله بین صفحه نمایش و دورترین فرد 7 خواهد بود. زمانی / تماشاگر می باشد برای صفحه نمایشی با سیستم پخش از پشت ضریب تقسیم 5برابر 13متر باشد حداقل / که فاصله میان صفحه نمایش با سیستم پخش از جلو آخرین ردیف بینندگان، برابر 7 اندازه تصویر برابر 230 سانتیمتر خواهد بود، اما در یک صفحه نمایش با سیستم پخش از پشت و با همان فاصله حداقل اندازه تصویر باید 183 سانتیمتر باشد این محاسبات بنابراین فرض استوار هستند که لوازم واولیه کار که تشکیل دهنده وسایل جهت نمایش هستند دارای حداقل استاندارد های لازم باشند.
5-3-12- کتابفرهنگسرای موسیقی
مهمترین نکته ای که در طراحی اولیه ی کتابفرهنگسرای موسیقی باید مورد توجه قرار گیرد، آرامش و سکوت و محیط مطبوع آن است که هم به محل استقرار آن در مجموعه و هم به مصالح به کار رفته در آن مربوط می شود.
– تابش مستقیم نور خورشید از کتابفرهنگسرای موسیقی نامطلوب است. لذا حتی المقدور سعی شود نور کتابفرهنگسرای موسیقی از طریق جبهه ی شمالی تامین شود.
– از آشکارسازهای گرما و دود استفاد شود، از روش آب پاشیدن دوری کنید زیرا آسیب آن برای کتاب بیش از آتش است.
– در بخش کتب مرجع برای هر ۱۰۰۰ جلد کتاب مساحت ۱۰ متر مربع اختصاص داده می شود.
– در فضای دسترسی باز؛ ۱۵ متر مربع بر ۱۰۰۰ جلد کتاب (حداقل ۱۰۰ متر مربع) اختصاص داده می شود.
– میز مطالعه برای خواننده کتاب ۶۰۰×۹۰۰ میلیمتر مربع است و به ازا هر نفر ۲۵/۲ متر مربع فضا برای مطالعه اختصاص داده می شود.
– فضای میان قفسه ها باید حداقل ۴/۱ -۳/۱ متر عرض داشته باشند.
– راهرو میان قفسه ها نباید بیش از ۳ متر طول داشته باشند.
– همه ی کتابفرهنگسرای موسیقی ها به یک اتاق کار کوچک (۱۰ متر مربع) و انباری کتاب مجهز به قفسه بندی (۵ متر مربع) نیاز دارند.
5-3-13نورپردازی در فرهنگسرای موسیقی :
در فرهنگسرای موسیقی ‌ نورگیری به دو منظور انجام می‌شود: نورگیری به منظور تامین روشنایی یکنواخت طبیعی برای فضاهای بزرگ و نورگیری به منظور روشنایی سطوح با دیوارهای نمایشی که در هر دو مورد ممکن است با نورپردازی مصنوعی تقویت شود. اصل کلی در نورگیری طبیعی فرهنگسرای موسیقی ‌ این است که به صورت استفاده از تابش مستقیم آفتاب نباشد. نورگیری می‌تواند از طریق پنجره‌های جانبی اطاقها و یا از طریق سقف صورت گیرد، که حالت دوم مربوط به فضای بازمیانی و گالری‌های طبقه آخر می‌باشد. در حالت اول پنجره باید به نحوی طراحی شود که تابش اشعه خورشید به داخل فضا صورت نگیرد (مثلاً ایجاد سایه بان) و یا باید به کرکره‌های مناسب (چوبی ـ آلومینیومی) مجهز گردد. پنجره‌ها باید حتی المقدور به سقف نزدیک باشند تا سطح نمایشی دیوارها را اشغال نکنند. سطح کلی پنجره‌ها به حجم فضای داخلی و نوع اقلیم محل بستگی دارد. مثلاً در محل‌هایی که هوا بیشتر ابری یا مه آلود است پنجره‌ها باید بزرگتر انتخاب شوند.نــورگیری از سقف به طرق مختلف امکان پذیـــر است و می‌تواند به طور مستقیـم و یا غیر مستقیم صورت گیرد. نورگیری مستقیم از طریق دریچه‌های شیشه‌ای که در سقف تعبیه می‌شوند انجام می‌شود. شبکه قابهای این دریچه‌ها می‌تواند از فلز و یا بتن مسلح باشد و شکل آنها، اندازه شیشه‌ها و نوع شیشه و همچنین محل قرارگیری آنها را معمار تعیین می‌کند. در این دریچه‌ها معمولاً از شیشه‌های شفاف استفاده نمی‌شود تا از تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود. انواع شیشه‌های مورد استفاده، شیشه‌های ضخیم و کدر، شیشه‌های نشکن و شیشه‌های مخصوص می‌باشند.در شیشه‌های مخصوص، یک شبکه تور سیمی‌وجود دارد به طوری که در صورت شکستن از افتادن لکه‌های آن و بروز خطرات احتمالی جلوگیری می‌شود. متاسفانه برخی از شیشه‌های توردار دارای ضخامت زیاد و رنگ سبز کثیف و کدر می‌باشند که نور حاصل از آنها محیطی بی روح را به وجود می‌آورد. انواع دیگر شیشه‌ها عبارتند از:
شیشه سنگی (شیشه زیر) که بهتر از شیشه شیری (که از خمیر غیر شفاف ساخته می‌شود) نور می‌دهد.
ترمولوکس (Thermolux) که شامل دو صفحه شیشه‌ای با لایه‌ای نازک از پشم شیشه بین آنها است شفافیت این نوع شیشه تقریباً نصف شیشه سنگی است، ولی خوش‌منظر بوده و نور را به خوبی منتشر می‌کند. همچنین هوای داخل الیاف پشم شیشه به طور قابل ملاحظه‌ای از انتقال حرارت می‌کاهد.
شیشه دو لایه ترموپان (Thermopane) که لایه نازکی از هوا بین دو لایه شیشه قرار دارد. این نوع نیز عایق حرارتی خوبی محسوب می‌شود، اما هزینه آن زیاد است.
هنگامی‌که اندازه شیشه‌ها بزرگ در نظر گرفته می‌شود، مسئله احتمال شکستن آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، در این گونه موارد می‌توان بجای شیشه از پلکسی گلاس یا پرس پکس و یا سایرشیشه‌های پلاستیکی استفاده کرد.از ویژگی‌های این مواد می‌توان به‌شفافیت،سختی وسبکتر از شیشه‌بودنآنهااشاره کرد.در نورگیری غیرمستقیم از سقف، اضافه بر دریچه شیشه ای، یک سقف شفاف نیز در فاصله مناسبی از دریچه در نظر گرفته می‌شود. برای این منظور، یک حجم یا اطاقک روی پشت بام ساخته می‌شود که سطح بالایی با سطوح جانبی آن دریچه‌های نورگیر می‌باشند و سطح پایین که همتراز سقف اطاق است، سقف شفاف را تشکیل می‌دهد. در این سیستم که سیستم مانیتور نیز نامیده می‌شود شکل، اندازه و تعداد و محل قرارگیری اطاقک‌ها می‌تواند برحسب نظر معمار متفاوت باشد. نورگیری ممکن است از تمام دریچه‌های جانبی اطاقک و یا به تشخیص معمار فقط از یک یا دو جهت انجام گیرد. برجسب طرز نصب سقف شفاف، این سیستم می‌تواند عایق حرارتی نیز محسوب گردد.فاصله سقف شفاف (که معمولاً از شیشه‌های مات ساخته می‌شود) تا دریچه باید به نحوی باشد که انتشار مناسب و منظم نور را تامین کند. سطح سقف شفاف می‌تواند بزرگتر از قسمت نورگیری سقف انتخاب شود که در این حالت، از سقف اطاق آویزان خواهد بود. این نوع سقف‌های شفاف می‌توانند به منظور افزایش شدت نور به تجهیزات نور مصنوعی نیز مجهز شوند. برای جلوگیری از وزن زیاد، سقف‌های شفاف بزرگ را می‌توان به صورت نوارهایی، که به صورت یک در میان در فاصله‌های متفاوت و مناسبی از سقف اطاق آویزان می‌شوند، ساخت. نورگیری طبیعی برای دیوارهای نمایشی معمولاً از سقف صورت می‌گیرد. در این حالت شکل سقف شفاف به صورت نواری، با عرض مناسب در بالای دیوار می‌باشد. به این ترتیب از پراکندگی و انتشار نور در سایر قسمت‌های اطاق تقریباً جلوگیری می‌شود، به طوری که این بخش‌ها کم و بیش در تاریکی نسبی قرار دارند و محیطی مناسب جهت دید بازدیدکنندگان ایجاد می‌گردد. چنانچه ضرورت ایجاب کند که نور روی چند اثر هنری متمرکز گردد، بهترین راه حل این خواهد بود که پروژکتورهایی‌که لنزآنها همتراز سقف است درنظر گرفته‌شوند و به‌این ترتیب از نوار مصنوعی استفاده گردد.همراه با تمهیدات مربوط به نورگیری، برای نصب تابلوهای دیواری نیز باید پیش بینی‌های لازم در هنگام طراحی به عمل آید. یکی از روشها، نصب شیارهای فلزی به شکل “I” یا “L” در سقف و نزدیک دیوار است. در این روش، تابلوها با ریسمان‌های مخصوص یا سیم از قلابهایی که می‌توانند به سهولت داخل شیار حرکت کنند، آویزان می‌شوند و به این ترتیب می‌توان برحسب ضرورت محل تابلوها را در امتداد شیار تغییر داد.
نورپردازی در فرهنگسراهای موسیقی ‌یک فاکتور بسیار مهم در ارایه مناسب آثار است و در نحوه آن اصول کلی زیر مهم است:
الف) تقلیل اشتغال ذهنی و پریشانی حواس بازدیدکنندگان و تأکید بر تمرکز دید.
ب) انتقال تدریجی چشم از روشنایی فضای باز به درجات پایین‌تر نور در فضای بسته.
ج) کاهش زیان‌های احتمالی نور به ویژه اشعه‌های ماوراءبنفش که در مدت طولانی می‌توانند اثرات مخربی داشته باشند.
د) امکان نورپردازی مناسب در تمام ساعات استفاده از فرهنگسرای موسیقی که اگر این ساعات شامل بعد از غروب آفتاب باشد استفاده از نور مصنوعی مناسب اجتناب‌ناپذیر است.
ه) اقتصادی بودن نورپردازی.
علیرغم آنکه با هر دو نوع نور طبیعی و مصنوعی می‌توان روشنایی فرهنگسراهای موسیقی ‌را تأمین کرد، در ادامه به بررسی مزیت‌ها، محدودیت‌ها و الزامات هر یک از این دو شیوه خواهیم پرداخت. در اینجا ذکر یک نکته لازم است و آن اینکه می‌توان در ساعات مناسب روز ( صبح تا ساعت قبل از غروب آفتاب) از نور طبیعی استفاده کرد و آنگاه لامپ‌ها و پروژکتورها فعالیت خود را آغاز کنند.
نورپردازی طبیعی:
امروزه روشنایی برق با سهولت انتقال، قابلیت تطبیق، عدم تغییر در اشیاء، قابلیت بیشتر ارزش دادن به آثار هنری و معماری، … نه تنها تناوبی را در استفاده از روشنایی روز فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند جانشینی برای آن محسوب شود. با این حال هنوز روشنایی روز جدا از اقتصادی بودن و علیرغم تنوع و مشکلاتی که در فصول و مکان‌های مختلف به وجود می‌آورد، بهترین وسیله روشنایی فرهنگسراهای موسیقی ‌شناخته می‌شود. لذا جهت قرارگیری گالری‌ها، ابعاد، محل و شکل پنجره‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که بهترین استفاده از روشنایی روز در فرهنگسرای موسیقی به عمل آید.
روشهای نورپردازی طبیعی
روشنایی نباید به وسیله تابش مستقیم آفتاب به دست بیاید، زیرا علاوه‌بر آنکه نور شکست‌ داده شده و دیفیوز شده تأثیر بهتری در فضا دارد، نکته مهم آن است که نور خورشید تمام فرکانس‌های انرژی مغناطیسی حرارت و ماوراءبنفش را دارد و مضرترین وسیله برای آثار به ویژه آثار خطی و تاریخی محسوب می‌شود. معمولاً نور روز را از بالا (سقف) یا پهلو (دیوارها) تأمین می‌کنند. نورپردازی از بالا که گاه «نور همایی» خوانده می‌شود روشی است راحت‌تر و ثابت‌تر و کمتر در معرض جنبه‌های مختلف گالری‌های گوناگون و موانع جنبی، نظیر ساختمان‌های اطراف فرهنگسرای موسیقی و درختان قرار می‌گیرد. این موانع ممکن است در اثر شکست نور یا ایجاد سایه سبب تغییر کمیت و کیفیت نورپردازی گردند. در ضمن نور همایی این حُسن را دارد که نور تابیده شده به آثار با وسایل مکانیکی و برقی قابل کنترل و تنظیم بوده و یکنواختی آن دید مناسب با حداقل بازتاب و انحراف را به وجود می‌آورد. این گونه نورپردازی باعث صرفه‌جویی در فضا شده و با آن می‌توان امکان به نمایش گذاشتن اشیاء بیشتری را تأمین کرد و بالاخره به سبب وجود راه ارتباطی کمتر با خارج از جمله پنجره‌ها تسهیلات امنیتی این نوع نورپردازی نیز قابل‌توجه است. شیوه نورپردازی جانبی، از طریق دریچه‌ها و یا پنجره‌هایی به ابعاد مختلف و در مکان‌های متناسب با ابعاد گالری‌ها و نوع و ابعاد آثار تأمین می‌شود، این پنجره‌ها یا دریچه‌های کوچک متوالی می‌توانند در ارتفاعی که بازدیدکننده قادر باشد محوطه بیرون را ببیند و یا در ارتفاعی بالاتر (که منجر به حذف دید بازدیدکنندگان به بیرون می‌شود) قرار گیرند. اگر پنجره‌ها در سطح معمول باشند می‌توان در برخی از آنها از شیشه شفاف استفاده کرد و بدین‌ترتیب عناصر جالب معماری و منظر اطراف قابل‌رؤیت می‌گردند که این امر باعث استراحت چشم و تازگی فکر بازدیدکننده می‌شود. اما عیب اصلی این پنجره‌ها آن است که دیواری که پنجره بر آن قرار دارد و دیوار مقابل آن عملاً غیرقابل استفاده می‌شوند، زیرا هر شیئ که در دیوار مقابل قرار گیرد به خاطر تابش نور از مقابل دارای انعکاس خواهد شد که همین امر مانعی در دید روشن و کامل است. به هر حال شیوه مناسب، کم کردن این نوع پنجره‌ها و ایجاد یا پنجره کوچک در بهترین نقاط دید، با کمترین آسیب به نورگیری دیوارهای مجاور و مقابل آنها است. اگر پنجره‌ها در سطح بالاتر از دید انسان قرار گیرند این مزیت را دارند که نور آنها بهتر و شبیه نور سقف است و مهم‌تر آنکه هر دیوار برای نمایش آثار آزاد می‌شود. اما ایراد آنها آن است که باید جهت اجتناب از خیرگی در دید بازدیدکنندگان و ابعاد قابل‌توجه پنجره‌های گالری، بطور کلی ابعاد گالری افزایش یابد که تبعات اقتصادی قابل‌توجهی دارد. مطالعات نشان می‌دهد نورپردازی جانبی مناسب اتاق‌های کم‌عمق است. دیوارهای این اتاق‌ها باید با منبع نور تشکیل یک زاویه قائمه بدهند و درب بین دو اتاق با نور جانبی باید نزدیک دیوار مجاور پنجره‌ها قرار داشته باشد. در غیراینصورت دو دیوار دیگر عملاً در تاریکی می‌مانند و غیرقابل استفاده می‌گردند. اگر پنجره‌ها نسبتاً باریک یا عمودی نباشند و به صورت نواری از شیشه در طول دیوار قرار گرفته باشند، موارد مطرح شده در بالا دیگر صدق نخواهد کرد. در این حالت درب‌ها نزدیک پنجره و در منتهی‌الیه اتاق قرار می‌گیرند که این امر سبب افزایش عمق مؤثر اتاق می‌شود. بطور کلی پیشنهاد می‌شود نورگیری گالری‌ها حتی‌الامکان از سقف و در نقاط خاص، با دید مناسب، از دیوارهای جانبی تأمین شود.
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- نورپردازی مصنوعی:
نورپردازی مصنوعی می‌تواند همزمان با نورپردازی طبیعی و بعد از غروب آفتاب، به تنهایی، یک عامل مؤثر در حس‌آمیزی و القاء درک مناسب در فرهنگسراهای موسیقی ‌باشد. رنگ نورها بهتر است متناسب با فضای فرهنگسرای موسیقی در نظر گرفته شود، به ویژه رنگ‌های ملایم و آرام‌بخش (مانند طیف سبز، آبی و سفید) و رنگ‌های هیجان‌انگیز و غیرزننده (مانند زرد و بنفش) می‌توانند مؤثر باشند. بنا به نوع اثر به نمایش گذاشته شده و با دقت در جزییات فضا می‌توان محل لامپ‌های نوری را تأمین کرد که اصولاً در نزدیکی آثار (در ابعاد سانتی‌متر) قرار می‌گیرند. این لامپ‌ها معمولاً‌ دو دسته‌اند:
الف) لامپ‌های فلورسنت: این لامپ‌ها روشنایی کلی مناسبی فراهم می‌کنند، زیرا سایه‌های شدید ایجاد نکرده و از طرفی اقتصادی هستند. با این حال از حباب بیشتر آنها اشعه ماوراء‌بنفش می‌تابد که برای اشیاء داخل فرهنگسرای موسیقی می‌تواند بسیار مضر باشد. لذا از فیلترهای پلاستیکی مانند« uf »بر روی حباب آنها استفاده می‌شود تا اثرات زیان‌بار اشعه ماوراءبنفش کاهش یابد. مشکل دیگر این لامپ‌ها آن است که نور آنها نسبتاً ملایم است و فاقد جذابیت بالای بصری می‌باشد.
ب) لامپ‌های گرمایی: این لامپ‌ها از حباب‌های حاوی رشته سیم تنگستن تشکیل شده و نور جالب‌تر و جذاب‌تری از آنها تشعشع می‌کند. به ویژه جهت ایجاد هیجان و تنوع این لامپ‌ها بهتر عمل می‌‌‌کنند. مشکل اصلی آنها گرمای تولیدی بالا است که تنظیم حرارت فرهنگسرای موسیقی را بر هم می‌زند، لذا با تهویه مناسب و فاصله دادن از ارتفاع معمول اندام انسان می‌توان بر این عیب فایق آمد. لامپ‌های گرمایی عمدتاً از نوع نقطه‌ای یا منعکس‌کننده، با نور زیاد و قدرت‌های مختلف هستند و همین امر ایجاد انعطاف بالایی در استفاده از نور در فرهنگسراهای موسیقی ‌می‌کند.
5-4- سیرکولاسیون در فرهنگسراهای موسیقی :
چون بازدیدکنندگان فرهنگسرای موسیقی در زمانی قابل‌توجه (در مورد موزه موسیقی حدود تا ساعت) در فرهنگسرای موسیقی حضور دارند و از طرفی در هر مرحله بنا به دلایل مختلف ممکن است مایل باشند از فرهنگسرای موسیقی خارج شوند بهتر است مدار حرکتی در فرهنگسرای موسیقی یک مدار اجباری نباشد. از سوی دیگر اگر مدارهای حرکتی متعدد پیش‌بینی شود، حاضرین دچار سردرگمی شده و از آسودگی روانی دور خواهند شد. لذا با توجه به اینکه مسیرهای حرکتی در فرهنگسرای موسیقی باید روشن و بدون ابهام باشند و جهت پرهیز از اتلاف وقت و سردرگمی حاضرین و یکنواختی و کسل‌کنندگی فضاها موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
الف) یک مسیر اصلی به صورت روشن، واضح و متنوع برای فرهنگسرای موسیقی در نظر گرفته شود. در طول این مسیر مفصل‌هایی جهت تنوع دید و فضاهای بازی جهت استراحت، صرف چای و نوشابه، کشیدن سیگار و امثال آن و حتی یک رستوران در نظر گرفته شود. در طول مسیر و در میانه‌های آن می‌توان از فضایی باز که در آن موسیقی یا نمایش زنده اجرا می‌شود و یا حتی گالری‌های نیمه‌باز استفاده کرد.

برای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه اینجا کلیک کنید

 نوشته شده در   2017-07-09ساعت 10:33:  توسط دانلود پایان نامه 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]